Sábháilteacht Bhia

Pléimid le saincheisteanna beartais cosúil leo seo a leanas: Faisnéis Bhia do Chustaiméirí (lipéadú), Vitimíní agus Mianraí i mbia-ábhair, Bianna Géinmhodhnaithe, Sláinteachas Bia, Rialuithe Oifigiúla ar bhia-ábhair, Maímh Shláinte a dhéantar maidir le bianna, Ábhair Éillithe i mbia-ábhair, Uisce Buidéalaithe, Bianna Núíosacha agus Bia do Ghrúpaí Sonracha (BGSanna), i measc ábhair eile shábháilteachta bia eile.

Cuirimid reachtaíocht le chéile agus faighimid an maoiniú is gá chun gach rialú sábháilteachta bia a choimeád agus a fhorbairt. Chomh maith leis sin, cuirimid tuairimí in iúl maidir le doiciméid bheartais agus maidir le reachtaíocht a bheartaítear. Tabhair cuairt ar an rannán reachtaíochta ar ár suíomh Gréasáin le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Is iad gníomhaireachtaí éagsúla (FSS go háirithe), agus conarthaí seirbhíse ar bun acu le hÚdarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ), a fhorfheidhmíonn reachtaíocht bhia thar cheann na Roinne.

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ)

Is é príomhfheidhm ÚSBÉ ná gach beart réasúnta a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonann an bia a dhéantar a tháirgeadh, a dháileadh nó a mhargú sa Stát na caighdeáin is airde ó thaobh sábháilteacht bia agus sláinteachas bia de a bhfuil fáil réasúnta orthu. Is é aidhm ÚSBÉ ná a chinntiú go gcloíonn bia le ceanglais dhlíthiúla nó, nuair is cuí, le cóid aitheanta dea-chleachtais.

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh faisnéis ar fáil faoi sheirbhísí agus faoi theidlíochtaí poiblí in Éirinn, sábháilteacht bhia ina measc. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.