Comhpháirtíochtaí

Gné thábhachtach d’obair an chreata Éire Shláintiúil is ea daoine a thabhairt i gcomhar le chéile. Tá feachtas faisnéise poiblí seolta againn i gcomhar le Biaslán cheana féin chun dul i ngleic le murtall i measc leanaí.

Cuireadh Grúpa Tras-Earnála ardleibhéil ar bun chun treoir straitéiseach a thabhairt agus chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin ngrúpa agus faoina cuid oibre.

Comhairle Éire Shláintiúil

Lorgaíomar léirithe spéise ó dhaoine ar mhian leo a bheith ina mbaill de Chomhairle Éire Shláintiúil. Tá na léirithe spéise a fuarthas á bpróiseáil againn faoi láthair. Tá sé beartaithe againn baill na Comhairle a fhógairt roimh i bhfad. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil

Dul i nGleic le Murtall i measc Leanaí

Sheolamar feachtas faisnéise poiblí chun dul i ngleic le murtall i measc leanaí. Tá an feachtas dírithe ar thuismitheoirí agus ar chúramóirí leanaí atá 12 bhliain d’aois nó níos óige.

An chéad chéim eile den fheachtas Téimis i nGleic le Murtall i measc Leanaí, Ar Bhonn Céim ar Chéim, a forbraíodh i gcomhar le Biaslán, le FSS agus leis an Roinn Sláinte, seoladh í an 31 Márta 2014 agus tá sí dírithe ar ghníomhaíocht fhisiciúil. Leanann an feachtas le réitigh phraiticiúla a chur in iúl do thuismitheoirí, réitigh lenar féidir leo glacadh chun dul i ngleic le nósanna laethúla a bhaineann le breis-mheáchan i measc leanaí.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.