Tascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha

Imríonn Tascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha ról tábhachtach maidir le measúnú a dhéanamh ar mhéid agus ar chineál fhadhb na ndrugaí ina gcuid ceantar agus maidir le gníomh a chomhordú ar leibhéal áitiúil chun a chinntiú go mbíonn freagairt spriocdhírithe ann d’fhadhb na ndrugaí i bpobail áitiúla. Déanann siad an Straitéis Náisiúnta Drugaí a fhorfheidhmiú de réir riachtanais a réigiúin nó a cheantair áitiúil, agus leas á bhaint acu as na pleananna gníomhaíochta ina n-aithnítear bearnaí atá ann cheana nó atá ag teacht chun cinn sna réimsí seo a leanas:

  • Laghdú soláthair
  • Cosc
  • Cóireáil
  • Athshlánúchán agus
  • Taighde

Tá Tascfhórsaí Drugaí comhdhéanta d’ionadaithe ó raon gníomhaireachtaí ábhartha éagsúla, amhail Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Gharda Síochána, an tSeirbhís Phromhaidh agus Leasa, Boird Oideachais agus Oiliúna, Údaráis Áitiúla, an tSeirbhís don Óige, in éineacht le hionadaithe tofa poiblí agus le hionadaithe ón earnáil Phobail agus ón earnáil Dheonach.

Cuireadh Tascfhórsaí Drugaí Áitiúla ar bun ar dtús i gceantair ina raibh na leibhéil ab airde mhí-úsáide drugaí le fáil. Tar éis bhunú na dTascfhórsaí Drugaí Réigiúnacha faoin gcéad Straitéis Náisiúnta Drugaí (2001-2008), tá gach cuid den tír clúdaithe ag Tascfhórsa Drugaí. Tá 14 Thascfhórsa Drugaí Áitiúla (TFDÁnna) ann agus tá 10 dTascfhórsa Drugaí Réigiúnacha (TFDRanna) ann. Féach liosta na dTascfhórsaí thíos.

Is é maoiniú ón Tionscnamh Drugaí a thacaíonn le tionscadail áitiúla arna mbunú ag Tascfhórsaí Drugaí sna réimsí seo a leanas: soláthar áitiúil a shrianadh, cosc agus feasacht agus taighde.

TASCFHÓRSA

CEANTAIR ATÁ CLÚDAITHE

TFDÁ Bhaile Formaid

Seirbhísí Andúile

Teach an Droichid

Ospidéal Ghort na Silíní

Baile Formaid

Baile Átha Cliath 10

Teil.: 01-6206488

www.ballyfermotldtf.ie

Baile Formaid

TFDÁ Bhaile Munna

 

Ionad Axis

An tSráid Mhór

Baile Munna

Baile Átha Cliath 9

Teil.: 01-8832142

www.ballymunlocaldrugstaskforce.ie

Baile Munna

TFDÁ Bhaile Bhlainséir

 

An 2ú hUrlár

Taobh na Páirce

An tSráid Mhór

Mullach Eadrad

Baile Átha Cliath 15

Teil.: 01-8249590

www.bldtf.ie

Baile Bhlainséir

TFDÁ Bhré

 

Bloc B

An tIonad Cathartha

An tSráid Mhór

Bré

Co. Chill Mhantáin

Teil.: 01 2744230

brayldtf@gmail.com

Bré

TFDÁ Phobail na gCanálacha

Seirbhísí Andúile

Teach an Droichid

Ospidéal Ghort na Silíní

Baile Formaid

Baile Átha Cliath 10

Teil.: 01-6206413

www.canalcommunitiesldtf.ie

An Cloigín Gorm, Inse Chór agus Rialto

TFDÁ Chluain Dolcáin

 

Aonad 5

Gort na Darach

Cluain Dolcáin

Baile Átha Cliath 22

Teil.: 01-4579445www.clondalkindrugstaskforce.ie

Cluain Dolcáin

TFDÁ Chathair Chorcaí

 

An 1ú hUrlár

 

Teach Kinvara,

Cnoc Bhaile Átha Cliath,

Corcaigh, Teil.: 021–4930100www.corkdrugsinfo.ie

Cathair Chorcaí

TFDÁ Bhaile Átha Cliath 12

 

Seirbhísí Andúile

Teach an Droichid

Ospidéal Ghort na Silíní

Baile Formaid

Baile Átha Cliath 10

Teil.: 01-6206457

www.d12ldtf.ie

Cromghlinn, Droimeanach, Camaigh agus Baile Bhailcín

TFDÁ Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh

 

Ionad Mornington

44a Bóthar Mhullach Íde,

Ard Aidhin,

Baile Átha Cliath 5

Teil.: 01-8465050

www.dnedrugstaskforce.ie

An Chúlóg, Darndál, Domhnach Cearna, Ard Aidhin agus Cill Bharróg

TFDÁ Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin,

 

Comhpháirtíocht Dheisceart Bhaile Átha Cliath

7 Cnoc na Carraige

An tSráid Mhór

An Charraige Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath

Teil.: 01-7060125

www.dlrdrugtaskforce.ie

Dún Laoghaire/Ráth an Dúin

TFDÁ Fhionnghlaise/na Cabraí

 

121 Clós Dhroichead Broome

Bóthar Bhaile Uí Bhogáin

Baile Átha Cliath 11, Teil.: 01-8307440

www.finglascabraldtf.ie

Fionnghlas, An Chabrach

TFDÁ Thuaisceart Lár na Cathrach

 

22 Sráid Buckingham Íochtarach

Baile Átha Cliath 1

Teil.: 01-8366592

www.nicdtf.ie

Baile Átha Cliath 1, 3 agus 7 (cuid)

TFDÁ Dheisceart Lár na Cathrach

 

Seirbhísí Andúile

Teach an Droichid

Ospidéal Ghort na Silíní

Baile Formaid

Baile Átha Cliath 10

Teil.: 6206438

www.southinnercityldtf.ie

An Rinn, Baile Átha Cliath 2 agus 8

Tascfhórsa Drugaí Thamhlachta

Faoi Chúram Chomhpháirtíocht Ghleann na Dothra

Halla an Chontae,

Bloc 3

Cearnóg Belgard Thuaidh

Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Teil.: 01-4649300

www.tallaghtdtf.ie/

Tamhlacht, An Teampall Geal

TFDR an Chósta Thoir

Oifigí FSS

Bloc B, An tIonad Cathartha

Bré, Co. Chill Mhantáin

Teil.: 01 2744132

www.ecrdtf.ie

Cill Mhantáin Thoir

TFDAR Lár Tíre

Ionad Sláinte Bhaile Átha Luain

Bóthar Chuasáin, Baile Átha Luain

Co. na hIarmhí

Teil.: 090 6483105

www.mrdatf.ie

Laois, Longfort, Uíbh Fhailí agus an Iarmhí

TFDR an Mheán-Iarthair

 

Aonad 5, Cé na nGalbhád

Bóthar an Duga, Luimneach

Teil.: 061-445392

www.mwrdtf.ie

An Clár, Luimneach, Cathair Luimnigh agus Tiobraid Árann Thuaidh

TFDAR Bhaile Átha Cliath Thuaidh

 

Aonad 25

Meal an Láir Bhaile

Sráidbhaile Shord

Co. Bhaile Átha Cliath

Teil.: 01-8131786

www.ndublinrdtf.ie

Cathair Bhaile Átha Cliath Thuaidh agus Fine Gall

TFDR an Oirthuaiscirt

 

1 Sráid an Chaisleáin

Ceanannas

Co. na Mí

Teil.: 046-9248642

www.nedrugtaskforce.ie

An Cabhán Thoir, Lú, An Mhí, Muineachán

TFDR an Iarthuaiscirt

 

Ionad Forbartha

Bóthar Chliabhraigh

Sligeach

Teil.: 071-9143027

www.nwdrugstaskforce.ie

Dún na nGall, Liatroim, Sligeach agus an Cabhán Thiar

TFDR an Deiscirt

 

An 1ú hUrlár

Teach Kinvara

Cnoc Bhaile Átha Cliath

Corcaigh

Teil.: 021-4930100

Corcaigh agus Ciarraí

TFDR an Oirdheiscirt

 

An tSeirbhís um Mí-Úsáid Substaintí

Ospidéal Naomh Otteran

Cnoc Eoin

Port Láirge

Teil.: 051-848864 www.serdatf.ie

Ceatharlach, Cill Chainnigh, Tiobraid Árann Theas, Port Láirge agus Loch Garman

TFDR an Iardheiscirt

 

Bloc A

Halla Mhaidilín

Bóthar Bhaile Átha Cliath

An Nás

Co. Chill Dara

Teil.: 045-848538

www.swrdtf.ie

Cathair Bhaile Átha Cliath Theas agus Thiar, Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Cill Dara agus Cill Mhantáin Thiar

TFDR an Iarthair

 

Aonad 6

 

Páirc Teicneolaíochta na Gaillimhe

An Pháirc Mhór

Gaillimh, Teil. 091-480051

www.wrdtf.ie

Gaillimh, Maigh agus Ros Comáin