Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú, 2017-2025

Foilsíodh an straitéis Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú an 17 Iúil 2017. Is é an Creat Éire Shláintiúil an bunús don straitéis, agus é mar aidhm léi stíleanna maireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn laistigh den tsochaí agus daoine a spreagadh roghanna níos sláintiúla a dhéanamh maidir le húsáid drugaí agus alcóil.

Is é fís na straitéise “Éire atá níos sláintiúla agus níos sábháilte (a chruthú) ina gcosnaítear sláinte agus sábháilteacht an phobail, ina laghdaítear na cineálacha dochair a dhéantar do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do phobail de dheasca mí-úsáid substaintí agus ina dtugtar cumhacht do gach duine a dtéann úsáid substaintí i bhfeidhm orthu a sláinte agus a bhfolláine agus a gcáilíocht beatha a fheabhsú”.  Sainaithníodh cúig sprioc straitéiseacha chun an fhís sin a bhaint amach:

  1. Sláinte agus folláine a chur chun cinn agus a chosaint.
  2. Íoslaghdú a dhéanamh ar na cineálacha dochair a dhéantar de dheasca úsáid agus mí-úsáid substaintí agus athshlánú agus téarnamh a chur chun cinn.
  3. Aghaidh a thabhairt ar na cineálacha dochair a dhéanann margaí drugaí agus laghdú a dhéanamh ar rochtain ar dhrugaí le haghaidh úsáid dhochrach.
  4. Tacú le rannpháirtíocht daoine aonair, teaghlach agus pobal.
  5. Beartais agus gníomhartha a fhorbairt atá fónta, cuimsitheach agus bunaithe ar fhianaise.

Is é atá sa straitéis ná Plean Gníomhaíochta 50 pointe don tréimhse 2017 go 2020. Foráiltear léi do dhul i mbun tuilleadh gníomhartha idir na blianta 2021 agus 2025 freisin chun a chinntiú go mbeidh an straitéis ábhartha do riachtanais a thiocfaidh chun cinn sa todhchaí.

Tagann Coiste Maoirseachta Náisiúnta le chéile ar bhonn ráithiúil chun ceannaireacht agus treo a chur ar fáil chun tacú le cur chun feidhme na straitéise. Tá an Coiste sin faoi chathaoirleacht ag an Aire le freagracht as an straitéis náisiúnta drugaí.

Brúnn Buan-Fhochoiste de chuid an Choiste Maoirseachta Náisiúnta cur chun feidhme na straitéise chun cinn agus comhordaíonn sé an obair sin idir leibhéil náisiúnta, áitiúla agus réigiúnacha.

Imríonn Tascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Áitiúla agus Réigiúnacha ról tábhachtach maidir le measúnú a dhéanamh ar mhéid agus ar chineál na faidhbe ina gcuid ceantar agus maidir le gníomhaíocht a chomhordú ar leibhéal áitiúil.