Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú, 2017-2025

Foilsíodh an straitéis Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú an 17 Iúil 2017. Is é an Creat Éire Shláintiúil an bunús don straitéis, agus é mar aidhm léi stíleanna maireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn laistigh den tsochaí agus daoine a spreagadh roghanna níos sláintiúla a dhéanamh maidir le húsáid drugaí agus alcóil.

Is é fís na straitéise “Éire atá níos sláintiúla agus níos sábháilte (a chruthú) ina gcosnaítear sláinte agus sábháilteacht an phobail, ina laghdaítear na cineálacha dochair a dhéantar do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do phobail de dheasca mí-úsáid substaintí agus ina dtugtar cumhacht do gach duine a dtéann úsáid substaintí i bhfeidhm orthu a sláinte agus a bhfolláine agus a gcáilíocht beatha a fheabhsú”.  Sainaithníodh cúig sprioc straitéiseacha chun an fhís sin a bhaint amach:

  1. Sláinte agus folláine a chur chun cinn agus a chosaint.
  2. Íoslaghdú a dhéanamh ar na cineálacha dochair a dhéantar de dheasca úsáid agus mí-úsáid substaintí agus athshlánú agus téarnamh a chur chun cinn.
  3. Aghaidh a thabhairt ar na cineálacha dochair a dhéanann margaí drugaí agus laghdú a dhéanamh ar rochtain ar dhrugaí le haghaidh úsáid dhochrach.
  4. Tacú le rannpháirtíocht daoine aonair, teaghlach agus pobal.
  5. Beartais agus gníomhartha a fhorbairt atá fónta, cuimsitheach agus bunaithe ar fhianaise.

Is é atá sa straitéis ná Plean Gníomhaíochta 50 pointe don tréimhse 2017 go 2020. Foráiltear léi do dhul i mbun tuilleadh gníomhartha idir na blianta 2021 agus 2025 freisin chun a chinntiú go mbeidh an straitéis ábhartha do riachtanais a thiocfaidh chun cinn sa todhchaí.

Tagann Coiste Maoirseachta Náisiúnta le chéile ar bhonn ráithiúil chun ceannaireacht agus treo a chur ar fáil chun tacú le cur chun feidhme na straitéise. Tá an Coiste sin faoi chathaoirleacht ag an Aire le freagracht as an straitéis náisiúnta drugaí.

Brúnn Buan-Fhochoiste de chuid an Choiste Maoirseachta Náisiúnta cur chun feidhme na straitéise chun cinn agus comhordaíonn sé an obair sin idir leibhéil náisiúnta, áitiúla agus réigiúnacha.

Imríonn Tascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Áitiúla agus Réigiúnacha ról tábhachtach maidir le measúnú a dhéanamh ar mhéid agus ar chineál na faidhbe ina gcuid ceantar agus maidir le gníomhaíocht a chomhordú ar leibhéal áitiúil.

 

An Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta

 

Bhunaigh an Rialtas Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta i mí na Nollag 2017.  Bhí bunú an ghrúpa seo ina phríomhghníomhaíocht sa Straitéis Náisiúnta Drugaí ‘Díobháil a Laghdú, Cabhrú le Téarnamh – freagairt shláinte-bhunaithe i dtreo úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025”.

 

Bhí clár oibre an mheitheal comhdhéanta de chruinnithe le saineolaithe ó thíortha eile, ag coimisiúnú taighde ar dhlínsí eile agus ag tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí. Áiríodh sa phróiseas comhairliúcháin ceistneoir ar-líne, grúpaí fócais agus díospóireacht bheartais oscailte.  Fuarthas níos mó ná 20,000 freagra ar an gceistneoir ar-líne.

 

Cuireadh tuarascáil an Mheitheal Oibre faoi bhráid na nAirí Harris, Flanagan agus Byrne ag deireadh mhí Aibreáin 2019, mar aon le tuarascáil mhionlaigh ón gCathaoirleach.

Bhreithnigh an tuarascáil raon cur chuige ó dhíscaoileadh go díchoiriú agus aithníodh cúig rogha beartais.  Astu seo, molann an tuarascáil trí rogha beartais:

  • Rabhadh Aosach: Is rogha roghnach seachas ionchúiseamh í an Scéim Rabhaidh do Dhaoine Fásta atá ann faoi láthair, ina bhféadfadh An Garda Síochána rabhadh foirmiúil a thabhairt do dhuine a fhaightear i seilbh drugaí d’úsáid phearsanta, agus bileag eolais a sholáthair chomh maith don duine aonair maidir le seirbhísí sláinte agus sóisialta.
  • Rabhaidh iolrach do dhaoine fásta: Faoi réir chomhaontú an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, d’fhéadfadh an Garda Síochána tairbhe Rabhadh Aosach a thabhairt do dhuine níos mó ná uair amháin.
  • Athstiúradh go Seirbhísí Sláinte: Dhíreofaí daoine a fhaightear i seilbh drugaí d’úsáid phearsanta chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcomhair scagadh sláinte agus idirghabháil ghairid le gairmí sláinte ar a dtugtar “SAOR”. Nuair is gá, tabharfar atreorú ar aghaidh d’úsáideoirí drugaí ardriosca i gcomhair cóireála nó tacaíochtaí eile.

 

Is féidir teacht ar thuarascáil an Mheitheal Oibre agus ar an tuarascáil mionlach anseo.

Tuarascáil an Mheitheal Oibre

Tuarascáil mhionlaigh ón gCathaoirleach

 

Tá cinneadh déanta ag an Rialtas Cur Chuige Athstiúrtha Sláinte a chur i bhfeidhm, tar éis breithniú a dhéanamh ar na moltaí sna tuarascálacha.

 

Faoin gcóras nua seo, nuair a fhaightear duine i seilbh drugaí d’úsáid phearsanta, d’aontaigh an Rialtas Cur Chuige Atreoraithe Sláinte a chur i bhfeidhm, trína

  • Ar an gcéad uair, ndéanfaidh an Garda Síochána iad a tharchur, ar bhonn éigeantach, chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le haghaidh scagadh sláinte agus idirghabháil ghairid;
  • Ar an dara huair, mbeadh ​​sé de rogha ag an Garda Síochána rabhadh aosach a eisiúint.