An Straitéis Náisiúnta Drugaí 2009-2016

Gné de bheartas poiblí agus de sholáthar seirbhísí a bhaineann le go leor réimsí is ea an Straitéis Náisiúnta Drugaí. Glacann Ranna, gníomhaireachtaí agus na hearnálacha pobail agus deonacha páirt sa Straitéis d’fhonn comhfhreagairt a chur ar fáil do dhul i ngleic le fadhb na ndrugaí.

Is é cuspóir foriomlán na Straitéise ná dul i ngleic leis an dochar a dhéanann úsáid fhadhbach drugaí agus alcóil do dhaoine, do theaghlaigh agus do phobail in Éirinn trí na cúig cholún seo a leanas:

  • Laghdú soláthair,
  • Cosc
  • Cóireáil
  • Athshlánúchán agus
  • Taighde.

Is é atá sa straitéis ná 63 gníomh a dhéanfar ar fud raon iomlán na Ranna agus na ngníomhaireachtaí atá páirteach i mbeartas drugaí a sholáthar ar mhaithe lena chinntiú go gcomhlíonfar aidhmeanna agus cuspóirí na Straitéise. Foilsímid tuarascálacha bliantúla maidir le dul chun cinn – cliceáil anseo chun an ceann is déanaí a léamh. Is féidir foilseacháin eile a fháil sa rannán foilseacháin.

Freagairt bheartais chomhtháite aonair d’úsáid alcóil, do mhí-úsáid alcóil agus d’úsáid substaintí eile is ea tuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí 2009-2016

Ar an leibhéal náisiúnta, is é an Fóram Maoirseachta ar Dhrugaí – faoi chathaoirleacht an Aire Alex White TD, an tAire Stáit um Chúram Príomhúil (ar a bhfuil freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí) – a thagann le chéile go ráithiúil chun maoirseacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ghníomhartha na Straitéise agus chun déileáil le haon saincheisteanna a bhíonn ag teacht chun cinn. Tugann an Fóram tuairisc, de réir mar is gá, don Choiste Comh-Aireachta um Beartas Sóisialta.

Is é an Coiste Comhordaithe Náisiúnta um Thascfhórsaí Drugaí agus Alcóil a bhrúnn forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Drugaí chun cinn ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Tá freagracht ar an gCoiste as moltaí a chur in iúl don Aire maidir le forfheidhmiú na Straitéise.

Imríonn Tascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha ról tábhachtach maidir le measúnú a dhéanamh ar mhéid agus ar chineál fhadhb na ndrugaí ina gcuid ceantar agus maidir le gníomh a chomhordú ar leibhéal áitiúil chun a chinntiú go mbíonn freagairt spriocdhírithe ann d’fhadhb na ndrugaí i bpobail áitiúla.