An Fóram Maoirseachta ar Dhrugaí (FMD)

Tá FMD faoi chathaoirleacht an tAire Stáit um Chúram Príomhúil (ar a bhfuil freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí). Tagann FMD le chéile go ráithiúil chun maoirseacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ghníomhartha na Straitéise agus chun déileáil le haon saincheisteanna a bhíonn ag teacht chun cinn.

Is iad seo a leanas téarmaí tagartha FMD:

 • Scrúdú a dhéanamh ar dhul chun cinn na Straitéise Náisiúnta Drugaí 2009-2016 ar fud na cúig cholún – laghdú soláthair, cosc, cóireáil, athshlánúchán agus taighde – ó thaobh na n-aidhmeanna, na dtosaíochtaí, na ngníomhartha agus na bpríomhtháscairí feidhmíochta a leagtar amach inti.
 • Aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí agus ar bhacainní oibriúcháin a bhaineann leis an Straitéis Náisiúnta Drugaí a fhorfheidhmiú agus bealaí cuí chun tosaigh a aontú chun na deacrachtaí sin a shárú;
 • Monatóireacht a dhéanamh ar sheirbhísí príomhlíne gaolmhara d’fhonn tionchar a imirt a thorthaí;
 • Aon tuarascálacha maidir le gníomhartha reatha agus aon sonraí/réasúnaíocht maidir le pleananna amach anseo a thabhairt don Aire Stáit, agus é ina Chathaoirleach ar an bhFóram, de réir mar a iarrann sé iad;
 • Breithniú a dhéanamh ar fhorbairtí i mbeartais drugaí, agus at an dóigh a dtéitear i ngleic le húsáid fhadhbach drugaí i gcoitinne, ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta; agus
 • Plé a dhéanamh ag an gCoiste Comh-Aireachta um Beartas Sóisialta ar an gcur chuige atá le glacadh i leith saincheisteanna drugaí agus teacht ar chomhaontú ar an gcur chuige sin an oiread agus is féidir.

Tá FMD comhdhéanta d’ionadaithe ó na grúpaí seo a leanas: na príomh-Ranna agus na príomhghníomhaireachtaí reachtúla atá páirteach i bhforfheidhmiú na Straitéise, an Coiste Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí agus Alcól, na hearnálacha pobail agus deonacha agus Cathaoirligh na dTascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha. Féach ballraíocht FMD thíos:

Ballraíocht an Fhóraim Mhaoirseachta ar Dhrugaí (FMD)

 • Na Ranna seo a leanas:
  • An Roinn Sláinte;
  • An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais;
  • An Roinn Oideachais agus Scileanna;
  • An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt;
  • An Roinn Coimirce Sóisialaí; An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála;
  • An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige; agus,
  • An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;
 • An Garda Síochána;
 • Seirbhís Phríosúin na hÉireann;
 • Seirbhís Chustaim na gCoimisinéirí Ioncaim;
 • Na Tascfhórsaí Drugaí Áitiúla;
 • An Coiste Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí agus Alcól agus,
 • Tá ionadaíocht ó na hEarnálacha Pobail agus Deonacha ar an bhFóram freisin.