An Coiste Comhordaithe Náisiúnta

An Coiste Comhordaithe Náisiúnta um Thascfhórsaí Drugaí agus Alcóil (CCN-TFDA)

Is é príomhról an Choiste Comhordaithe Náisiúnta ná forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Drugaí a bhrú chun cinn ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Is iad seo a leanas téarmaí tagartha an Choiste:

  • forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Drugaí (SND) a bhrú chun cinn ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach;
  • maoirseacht, monatóireacht agus tacú a dhéanamh ar obair na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil chun a chinntiú go bhfuil an beartas drugaí bunaithe ar a gcuid oibre agus go bhfuil a gcuid oibre bunaithe ar an Straitéis Náisiúnta Drugaí;
  • comhordú éifeachtach a chothú idir comhlachtaí reachtúla agus na hearnálacha pobail agus deonacha maidir le cuspóirí na Straitéise a chomhlíonadh ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach;
  • monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú ghníomhartha na Straitéise Náisiúnta Drugaí a bhaineann go sonrach le Tascfhórsaí Drugaí agus Alcóil; agus
  • moltaí a chur in iúl don Aire maidir le forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta Drugaí agus maidir le soláthar seirbhísí a chomhordú go héifeachtach ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach.

Tá an Coiste faoi chathaoirleacht feidhmeannach sinsearach de chuid na Roinne Sláinte, agus tá ballraíocht an Choiste comhdhéanta díobh seo a leanas:

  • beirt ionadaithe ó gach ceann de na ceithre Líonra a dhéanann ionadaíocht dóibh seo a leanas: Cathaoirligh na dTascfhórsaí Drugaí Áitiúla, Comhordaitheoirí na dTascfhórsaí Drugaí Áitiúla, Cathaoirligh na dTascfhórsaí Drugaí Réigiúnacha agus Comhordaitheoirí na dTascfhórsaí Drugaí Réigiúnacha,
  • ionadaithe ó na príomh-Ranna agus ó na príomhghníomhaireachtaí reachtúla atá páirteach i bhforfheidhmiú na Straitéise; agus
  • beirt ionadaithe ón Earnáil Phobail agus beirt ionadaithe ón Earnáil Dheonach.

Féach ballraíocht an Choiste Comhordaithe Náisiúnta um Thascfhórsaí Drugaí anseo.

Miontuairiscí na gCruinnithe de chuid an Choiste Comhordaithe Náisiúnta um Thascfhórsaí Drugaí agus Alcóil.

2015

2014