Beartas Drugaí

Oibrímid i gcomhar leis na príomh-Ranna agus leis na príomhghníomhaireachtaí Rialtais agus leis na hearnálacha pobail agus deonacha a bhfuil baint acu le beartas drugaí a sholáthar ar mhaithe le cur chun feidhme na Straitéise a chur ar aghaidh agus ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil freagairt éifeachtach i bhfeidhm do threochtaí drugaí nua agus dóibh siúd atá ag teacht chun cinn.

Déanaimid maoirseacht, comhordú agus tuairisciú ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta Drugaí 2009-2016, arb é an aidhm atá léi dul i ngleic leis an dochar a dhéanann úsáid fhadhbach drugaí agus alcóil do dhaoine, do theaghlaigh agus do phobail in Éirinn trí na cúig cholún seo a leanas: laghdú soláthair, cosc, cóireáil, athshlánúchán agus taighde.
Déanaimid maoirseacht ar sholáthar seirbhíse agus ar chaiteachas faoi fho-cheannteideal an Tionscnaimh Dhrugaí agus ar obair na dTascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha.

Tacaíonn an tAonad um Beartas Drugaí le hobair na ngrúpaí seo a leanas:

Cinntímid freisin go nglactar le cur chuige comhordaithe i leith ról agus fhreagrachtaí idirnáisiúnta na hÉireann maidir le drugaí neamhcheadaithe neamhdhleathacha. Glacaimid páirt sna nithe seo a leanas:

Naisc Úsáideacha