Beartas Drugaí agus Cuimsiú Sóisialta

Oibrímid i gcomhar leis na príomh-Ranna agus leis na príomhghníomhaireachtaí Rialtais agus leis na hearnálacha pobail agus deonacha a bhfuil baint acu le beartas drugaí a sholáthar ar mhaithe le cur chun feidhme na Straitéise a chur ar aghaidh agus ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil freagairt éifeachtach i bhfeidhm do threochtaí drugaí nua agus dóibh siúd atá ag teacht chun cinn.

Déanaimid maoirseacht, comhordú agus tuairisciú ar chur chun feidhme na straitéise náisiúnta drugaí “Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú: freagairt atá faoi stiúir ag an tsláinte i leith úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025”, rud ina leagtar amach an treo a leanfaidh beartas an rialtais i leith úsáid drugaí agus alcóil suas go dtí an bhliain 2025.  Is é aidhm na straitéise ná cur chuige comhtháite sláinte poiblí a sholáthar i leith úsáid drugaí agus alcóil, rud atá dírithe ar stíleanna maireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn laistigh den tsochaí.  Déanaimid maoirseacht ar sholáthar seirbhíse agus ar chaiteachas faoi fho-cheannteideal an Tionscnaimh Dhrugaí agus ar obair na dTascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha.

Tacaíonn an tAonad um Beartas Drugaí agus Cuimsiú Sóisialta le cur chun feidhme na straitéise trí obair na gcoistí seo a leanas:

  • An Coiste Maoirseachta Náisiúnta, agus
  • An Buan-Fhochoiste

Cinntímid freisin go nglactar cur chuige comhordaithe i leith ról agus fhreagrachtaí idirnáisiúnta na hÉireann maidir le drugaí aindleathacha agus neamhdhleathacha. Glacaimid páirt sna nithe seo a leanas:

Naisc Úsáideacha

  • Leabharlann drugaí náisiúnta an Bhoird Taighde Sláinte (www.drugsandalcohol.ie)
  • Drugs.ie (suíomh Gréasáin neamhspleách atá á bhainistiú ag Tionscadal Drugaí Ana Liffey)