An Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach 2015-2020

Seoladh an Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach 2015-2020 an 29 Deireadh Fómhair 2015. Ba é sin an chéad uair riamh a forbraíodh cur chuige comhordaithe náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar shláinte agus folláine ghnéasach. Is é cur chuige saoil a ghlactar sa Straitéis. Tá cur chuige den sórt sin ar cheann de na príomhchoincheapa taobh thiar den chreat Éire Shláintiúil, rud faoina gcuirfear an Straitéis seo chun feidhme. Aithnítear inti an tábhacht a bhaineann le meon dearfach a chothú i leith gnéasachta i measc daoine óga agus leis an meon sin a fhorbairt tuilleadh chun gur féidir le daoine dea-shláinte agus dea-fholláine ghnéasach a bheith acu le linn na haosachta agus na mblianta ina dhiaidh sin.

Is iad seo a leanas spriocanna na Straitéise:

  • Gheobhaidh gach duine in Éirinn oideachas/faisnéis sláinte gnéasaí atá cuimsitheach agus aoisoiriúnach agus beidh rochtain acu go léir ar sheirbhísí cuí um dhrochshláinte a chosc agus um dhea-shláinte a chur chun cinn;
  • Beidh seirbhísí sláinte gnéasaí atá cothromasach, inrochtana agus ar ardchaighdeán ar fáil do gach duine. Beidh na seirbhísí spriocdhírithe ar na daoine óna dteastaíonn iad agus beidh siad curtha in oiriúint do na daoine sin; agus
  • Ginfear faisnéis sláinte gnéasaí atá láidir agus ar ardchaighdeán chun bonn eolais a chur faoi bheartas, faoi chleachtas, faoi phleanáil seirbhíse agus faoi fhaireachán straitéiseach.

Is iad seo a leanas aidhmeanna na straitéise:

  • Feabhas a chur ar shláinte agus folláine ghnéasach; agus
  • Drochthorthaí sláinte gnéasaí a laghdú.

Tá an Straitéis leagtha amach faoi thrí réimse uileghabhálacha, is iad sin:

  • Dea-Shláinte Ghnéasach a Chur Chun Cinn, Oideachas a Chur ar Fáil ar Shláinte Ghnéasach agus Drochshláinte Ghnéasach a Chosc
  • Seirbhísí Sláinte Gnéasaí
  • Faisnéis faoi Shláinte Ghnéasach

I bplean gníomhaíochta don tréimhse 2015-2016, leagtar 18 ngníomh síos lena dtosú láithreach sna réimsí seo a leanas: seirbhísí cliniciúla; oideachas a chur ar thuismitheoirí, ar mhúinteoirí agus ar oibrithe don ógra agus tacaíocht a thabhairt dóibh; cumarsáid agus faisnéis; agus rialachas agus struchtúir.