Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Néaltrú

Sa bhliain 2014, d’fhoilsíomar Straitéis Náisiúnta na hÉireann maidir le Néaltrú, agus é mar aidhm feasacht a mhéadú, fáthmheas agus idirghabháil luath a áirithiú agus a chinntiú go bhforbrófar seirbhísí pobalbhuanithe feabhsaithe.
Leagtar amach sa Straitéis roinnt prionsabal a bheidh mar bhonn thaca ag an soláthar cúraim agus tacaí do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu, lena n-áirítear:

  • néaltrú a chur san áireamh nuair a bheidh beartais  sláinte atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo á bhforbairt agus á gcur chun feidhme;
  • daoine a bhfuil néaltrú orthu a spreagadh páirt chomh hiomlán agus is féidir a ghlacadh sa tsochaí agus ina bpobail féin chomh fada agus is féidir;
  • tús áite a thabhairt do chúram deireadh saoil i suíomh oiriúnach do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu;
  • oiliúint iomchuí a chur ar gach duine a thugann cúram nó a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu agus maoirseacht iomchuí a dhéanamh ar na daoine sin;
  • acmhainní a úsáid chun an toradh is fearr agus is féidir a bhaint amach do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu agus dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí.

Tá Grúpa Monatóireachta, faoi chathaoirleacht na Roinne Sláinte, á bhunú faoi láthair chun cabhrú le forfheidhmiú na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú, lena n-áirítear Clár Forfheidhmithe na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú, agus chun comhairle a thabhairt ina leith. Is é a bheidh sa Ghrúpa sin ná gairmithe sláinte, riarthóirí, taighdeoirí agus tathantóirí. Is é a bheidh sa Ghrúpa freisin ná roinnt baill nua, lena n-áireofar duine a bhfuil néaltrú air agus ionadaí do dhaoine a thugann aire do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu.

Faisnéis Úsáideach

Is trí Scéimeanna arna riar ag an Roinn Coimirce Sóisialaí a chuirtear formhór na dtacaí airgeadais ar fáil do Chúramóirí. Tá sonraí faoi na tacaí sin ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne sin (www.welfare.ie) agus áirítear leo iad seo a leanas: an Liúntas Cúramóra, an Sochar Cúramóra, an Deontas Cúram Faoisimh agus an Liúntas Cúram Baile.

Tá faisnéis faoi Dhéileáil le Néaltrú le fáil ar shuíomh Gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Is féidir leat an fhaisnéis sin a léamh anseo.