An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach

Is ionann an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach agus gealltanas a tugadh i gClár an Rialtais a foilsíodh i mí Aibreáin 2013.  Doiciméad ardleibhéil is ea an Straitéis, ina leagtar amach an fhís atá ag Éirinn do dhaoine atá ag aosú agus do dhaoine scothaosta agus na spriocanna agus na cuspóirí náisiúnta a theastaíonn chun aosú dearfach a chur chun cinn.  Is beartas uileghabhálach trasrannach é agus beidh sé ar an treoirphlean do bheartas agus do sholáthar seirbhísí a bhaineann le haois ar fud an Rialtais sna blianta amach romhainn.

Cuireadh Tionscnamh um Aosú Dearfach Sláintiúil ar bun chun an cuspóir taighde atá leis an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach a chur chun cinn.  Is comhthionscnamh é idir an Roinn Sláinte, clár Sláinte agus Folláine Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na Atlantic Philanthropies agus beidh sé ar siúl ó mhí Dheireadh Fómhair 2014 go mí na Nollag 2017. Gheall an Roinn Sláinte cistiú a chur ar fáil ar feadh dhá bhliain eile freisin.  Mar chuid den tionscnamh, déanfar faireachán ar athruithe i sláinte agus i bhfolláine daoine scothaosta de réir mar a bhaineann siad le Spriocanna agus le Cuspóirí na Straitéise um Aosú Dearfach.

An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach