An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 an 5 Iúil 2017. Dírítear sa Straitéis Náisiúnta Ailse 10 mbliana nua ar chosc, ar luathdhiagnóisiú, ar chóireáil agus ar cháilíocht na beatha. Is é seo an fhís le haghaidh na Straitéise nua Náisiúnta Ailse: “Agus sinn ag obair le chéile, déanfaimid ár ndícheall ailse a chosc agus feabhas a chur ar chóireáil, ar shláinte agus folláine, ar eispéireas agus ar thorthaí gach duine a bhfuil ailse orthu agus gach duine a tháinig slán aisti”.

Bhí guth an othair ina ghné lárnach d’fhorbairt na Straitéise seo, agus é á éascú le bunú an Fhóraim Othar Ailse. Bíonn a lán daoine in Éirinn ag maireachtáil ar feadh tréimhse shuntasach tar éis na diagnóise agus na cóireála ailse. Tá breis agus 150,000 duine a tháinig slán as an ailse ina gcónaí sa tír.

Leagtar ceithre sprioc amach sa Straitéis, ar spriocanna iad a bheidh ríthábhachtach maidir le comhlíonadh na físe sin. Tá roinnt cuspóirí ag gabháil le gach sprioc freisin.

  • Ualach na hAilse a Laghdú;
  • An Cúram is Fearr is Féidir a Chur ar Fáil;
  • Rannpháirtíocht Othar agus Cáilíocht a mBeatha a Uasmhéadú; agus
  • Athrú a Chumasú agus a Áirithiú.

Ba sa chéad Straitéis Ailse, Seirbhísí Ailse in Éirinn: Straitéis Náisiúnta, 1996, a sainaithníodh na drochrátaí mortlaíochta a bhí againn in Éirinn ó thaobh ailse de. De bharr na Straitéise sin, cuireadh sraith beart chun feidhme chun an ráta báis de dheasca ailse a laghdú faoi 15% faoin mbliain 2005 do dhaoine faoi bhun 65 bliana d’aois.

Sa dara Straitéis, Straitéis do Rialú Ailse in Éirinn, 2006, glacadh go mór le coincheap an rialaithe ailse a bhí tar éis teacht chun cinn ar bhonn idirnáisiúnta. Áiríodh léi moltaí i ndáil le heagrú, le rialachas, le dearbhú cáilíochta agus le creidiúnú ar fud leanúntas an chúraim ailse.  Bunaíodh an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse ina dhiaidh sin sa bhliain 2007, agus é mar aidhm leis “cur chuige comhtháite comhleanúnach uile-phobail a fhorbairt i leith cúram ailse”.

A bhuí leis na forbairtí sin ar fad, tháinig feabhsuithe leanúnacha ar thorthaí d’othair Éireannacha a bhfuil ailse orthu. Áirítear leis na feabhsuithe sin diagnóisiú níos luaithe, cóireáil níos fearr agus rátaí marthanais níos airde. Mhéadaigh rátaí marthanais fhadtéarmaigh do gach cineál ailse ionraí go 61% d’othair a diagnóisíodh sa tréimhse 2009-2013, suas ó 44% dóibh sin a diagnóisíodh sa tréimhse 1994-1999. Tá an ráta marthanais cúig bliana le haghaidh ailse chíche cothrom le 83% anois. Chomh maith leis sin, is os cionn 90% atá an ráta marthanais cúig bliana le haghaidh ailsí eile ar nós ailse phróstataigh agus ailse uiríoch.

Tuilleadh Faisnéise:

Preaseisiúint – Seolann Simon Harris, an tAire Sláinte, an Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Óráid ón Aire Harris ag seoladh na Straitéise Náisiúnta Ailse

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2006: Straitéis do Rialú Ailse in Éirinn – Tuarascáil an Phainéil Mheastóireachta

Meastóireacht ar “Seirbhísí Ailse in Éirinn: Straitéis Náisiúnta, 1996”

Seirbhísí Ailse in Éirinn: Straitéis Náisiúnta