Alcól

Alcól

Sa bhliain 2012, d’fhoilsíomar Tuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí.  Is é atá sa tuarascáil roinnt moltaí arb é is aidhm dóibh, i measc nithe eile, úsáid alcóil i gcoitinne a laghdú.  Tá na moltaí sin leagtha amach faoi na cúig cholún seo a leanas: Laghdú Soláthair (infhaighteacht), Cosc, Cóireáil, Athshlánúchán agus Taighde.

Foilsíodh Scéim Ghinearálta an Bhille Sláinte Poiblí (Alcól) i mí Feabhra 2015 agus cheadaigh an Rialtas foilsiú an Bhille Sláinte Poiblí (Alcól) i dTithe an Oireachtais ina dhiaidh sin an 8 Nollaig 2015.  Is é an aidhm atá leis an mBille úsáid alcóil a laghdú go 9.1 lítear d’alcól glan in aghaidh an duine agus laghdú a dhéanamh ar an dochar a ghabhann le húsáid alcóil.  Tá an Bille mar chuid de shraith beart ar chomhaontaigh an Rialtas iad sa bhliain 2013 de bhun na moltaí a rinneadh i dTuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí sa bhliain 2012.

Áirítear sa Bhille forálacha do na nithe seo a leanas:

  • íosphraghsáil aonaid
  • lipéid sláinte a chur ar tháirgí alcóil
  • fógraíocht agus margaíocht alcóil a rialáil
  • urraíocht a rialáil
  • táirgí alcóil a scaradh go struchtúrtha ó tháirgí eile in asraonta trádála measctha agus
  • díol agus soláthar alcóil a rialáil i gcúinsí áirithe

Tionscnaíodh an Bille sa Seanad an 17 Nollaig 2015.

Anailís Tionchair Rialála – an Bille Sláinte Poiblí (Alcól)

Preaseisiúint
An Próiseas um Fhógra a Thabhairt

Tugadh fógra foirmiúil don Choimisiún Eorpach an 22 Eanáir 2016 faoin rún atá ann an reachtaíocht bheartaithe ar íosphraghsáil aonaid agus ar lipéadú agus rialú margaíochta agus fógraíochta a thabhairt isteach faoin Treoir maidir le Caighdeáin agus Rialacháin Theicniúla (Treoir 98/34/CE).  Tiocfaidh an tréimhse neamhghníomhaíochta chun deiridh an 28 Aibreán 2016.

Déanfar an tréimhse neamhghníomhaíochta sin a fhadú ar feadh tréimhse eile trí mhí i gcás go gcuirfidh an Coimisiún nó Ballstát eile tuairim mhionsonraithe in iúl laistigh den chéad trí mhí go bhféadfadh go gcruthódh an beart bacainní ar shaorghluaiseacht earraí laistigh den mhargadh inmheánach.

Fógra don Choimisiún Eorpach

Breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le hÍosphraghsáil Aonaid

Thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh breithiúnas an 23 Nollaig maidir le tograí ó Rialtas na hAlban íosphraghsáil aonaid a thabhairt isteach.  Luadh sa bhreithiúnas ón gCúirt go bhféadfadh go mbeadh údar leis an reachtaíocht ar fhorais chosaint sláinte i gcás go bhfuil an reachtaíocht comhréireach leis an gcuspóir atá á shaothrú agus nach féidir bearta eile amhail cánachas a úsáid chun an cuspóir sin a bhaint amach. Tá oifigigh ag déanamh scrúdú ar impleachtaí an bhreithiúnais faoi láthair.

Léirítear i dtaighde gur féidir cás áititheach láidir a dhéanamh i bhfabhar íosphraghsáil aonaid a thabhairt isteach in áit beart eile. Tugtar le fios ann gur beart comhréireach í íosphraghsáil aonaid agus go bhfuil sí ar an aon bheart amháin a rachadh i ngleic go héifeachtach leis an rochtain fhorleathan atá againn ar alcól atá an-saor i gcoibhneas lena láidre atá sé.

Model-based appraisal of minimum unit pricing for alcohol in the Republic of Ireland

Naisc Úsáideacha

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freagrach as Seirbhísí Sláinte, Pearsanta agus Sóisialta a chur ar fáil do gach duine a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann.  Chun faisnéis agus treoir a fháil maidir leis na seirbhísí alcóil agus andúile a chuireann FSS ar fáil, tabhair cuairt ar:

Is é an Bord Taighde Sláinte an phríomhghníomhaireacht in Éirinn a thacaíonn le taighde sláinte agus a chistíonn an taighde sin.  Oibríonn an Bord i gcomhar leis an Roinn chun taighde agus bonn fianaise a thabhairt do ghníomhartha beartais um rialú alcóil.

Cuirtear ar an suíomh Gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh faisnéis ar fáil faoi sheirbhísí agus faoi theidlíochtaí poiblí in Éirinn, lena n-áirítear seirbhísí cóireála alcóil agus drugaí.