Alcól

Áiríodh achtú an Achta Sláinte Poiblí (Alcól) sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta  agus ba thosaíocht don Rialtas é. Ritheadh an tAcht trí gach céim de Thithe an Oireachtais an 3 Deireadh Fómhair 2018 agus ina dhiaidh sin achtaíodh é nuair a shínigh an tUachtarán Higgins é ina dhlí an 17 Deireadh Fómhair 2018.

Is iad na príomhchuspóirí beartais ná:

 • tomhaltas alcóil a laghdú go 9.1 lítear d’alcól íon in aghaidh an duine in aghaidh na bliana faoi 2020,
 • moill a chur ar thionscnamh tomhaltas alcóil ag leanaí agus daoine óga,
 • an dochar a dhéanann mí-úsáid alcóil a laghdú, agus
 • soláthar agus praghas alcóil a rialáil chun féidearthacht agus minicíocht díobhála a bhaineann le halcól a laghdú;

Forbraíodh na cuspóirí seo mar aitheantas go gcruthaíonn alcól dochar do shláinte, costais shuntasacha don Státchiste agus go bhfuil ardleibhéal tomhaltais alcóil in Éirinn fós.

Is iad na prionsabail a threoraíonn na cuspóirí ná go ndéanann na díobhálacha alcóil é murab ionann agus táirgí grósaera eile, gur cheart go mbeadh tomhaltóirí in ann roghanna eolasacha a dhéanamh faoina n-ólachán agus go bhfuil sé in am dul i ngleic leis an gcaidreamh atá ag leanaí le halcól.

Tá an tAcht comhdhéanta de 31 Alt agus áirítear leis na príomhfhorálacha seo a leanas:

 • íosphraghsáil aonaid;
 • lipéadú sláinte ar tháirgí alcóil;
 • gnéithe áirithe d’fhógraíocht agus de mhargaíocht alcóil a rialáil;
 • scaradh agus infheictheacht laghdaithe táirgí alcóil in asraonta trádála measctha; agus
 • díol agus soláthar alcóil a rialáil in imthosca áirithe.

Tosú ar Fhorálacha an Achta Sláinte Poiblí (Alcól) 2018

An 12 Samhain 2018, cuireadh tús le 23 de na 31 alt den Acht. Is tosaíocht de chuid an Rialtais seo tús a chur le forálacha eile an Achta. I measc na n-alt den Acht a tosaíodh tá:

 • Alt 14. Toirmeasc ar fhógraíocht in áiteanna áirithe: Cuirtear toirmeasc ar ​​fhógraíocht táirgí alcóil in áiteanna áirithe nó iontu. Tiocfaidh an t-alt seo i bhfeidhm an 12 Samhain 2019.
 • Alt 15. Srian le fógraíocht le linn imeachtaí: Cuirtear srian ar fhógraíocht alcóil le linn imeachtaí áirithe agus tiocfaidh sé i bhfeidhm i gceann 3 bliana an 12ú Samhain 2021.
 • Alt 16. Urraíocht: foráiltear gur cion é urraíocht a dhéanamh nó a chur faoi deara urraíocht a dhéanamh ar imeachtaí áirithe a chuireann táirge, branda nó tomhaltas alcóil chun cinn. Tiocfaidh an t-alt seo i bhfeidhm i gceann 3 bliana an 12ú Samhain 2021.
 • Alt 17. Éadaí leanaí: cuirtear toirmeasc ar éadaí leanaí a mhonarú agus a allmhairiú le díol sa Stát agus le héadaí leanaí a dhíol le duine sa stát le brandáil alcóil. Tá an t-alt seo mar chuid de thréimhse shruthlaithe 12 mhí agus dáta iarratais an cheanglais beartaithe don 12 Samhain 2019.
 • Alt 20. Fógraíocht i bPictiúrlanna: cuirtear srian ar fhógraí alcóil i limistéir áirithe agus ar scannáin atá deimhnithe faoi bhun 18 mbliana d’aois. Tiocfaidh sé seo i bhfeidhm an 12 Samhain 2019.
 • Alt 22. Scaradh agus infheictheacht táirgí alcóil agus fógraí do tháirgí alcóil in áitribh cheadúnaithe shonraithe: maidir le táirgí alcóil a scaradh ó tháirgí eile i siopaí miondíola measctha. Tá tréimhse ama 2 bhliain mar chuid den fhoráil agus dáta iarratais an cheanglais beartaithe don 12 Samhain 2020.
 • Alt 23. Rialacháin maidir le táirgí alcóil a dhíol agus a sholáthar: is féidir leis an Aire rialacháin a dhéanamh maidir le fógraí nó promóisin alcóil ar dóigh dóibh tomhaltas a chur chun cinn.

Naisc Úsáideacha

Tá an tAcht Sláinte Poiblí (Alcól) 2018 ar fáil anseo.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freagrach as Seirbhísí Sláinte agus Pearsanta Sóisialta a sholáthar do gach duine atá ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann.

Bhunaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an láithreán gréasáin www.askaboutalcohol.ie, an comhlacht atá freagrach as seirbhísí sláinte agus sóisialta a sholáthar do dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn. Is é cuspóir an láithreáin ghréasáin seo ná eolas mhuintir na hÉireann maidir le halcól a fheabhsú – lena n-áirítear tomhaltas ginearálta, na héifeachtaí ar shláinte agus ar fholláine mheabhrach, agus tacaíocht agus cúnamh a sholáthar d’aon duine a bhfuil imní air nó uirthi faoi alcól. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Askaboutalcohol.ie ar an teileafón chomh maith ar 1800 459 459

Chun eolas agus treoir a fháil maidir le seirbhísí alcóil agus andúile a sholáthraíonn FSS, téigh chuig: