Nochtadh Cosanta

Cúlra
Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm i mí Iúil 2014. Leagtar síos sa reachtaíocht creat reachtúil láidir chun cosaint a thabhairt d’oibrithe ar mian leo ábhair imní a tharraingt anuas faoi éagóir fhéideartha a tháinig ar a n-aire i dtaca lena bhfostaíocht (sceithirí). Tá feidhm ag an Acht maidir le fostaithe reatha agus iarfhostaithe, le conraitheoirí neamhspleácha, le hoiliúnaithe agus le baill foirne gníomhaireachta.

Leis an Acht, ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí nósanna imeachta maidir le déileáil le nochtadh cosanta a bhunú agus a choimeád agus faisnéis scríofa a chur ar fáil d’oibrithe faoi na nósanna imeachta sin. Foráiltear leis an reachtaíocht sin do chosaintí a chur ar fáil do sceithirí ar phionósaigh a bhfostóir iad nó a ndearna tríú páirtí dochar dóibh mar gheall gur tharraing siad ábhair imní anuas faoi éagóir fhéideartha.

Treoir ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi alt 21(1) den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 d’fhonn cabhrú le comhlachtaí poiblí a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht

Leagtar amach san Acht roinnt bealaí ina bhféadfar nochtadh a dhéanamh – mar shampla, féadfar nochtadh a dhéanamh don fhostóir agus, i gcásanna áirithe, féadfar nochtadh a dhéanamh do dhuine ‘forordaithe’ seachtrach.

Beartas agus Nósanna Imeachta na Roinne Sláinte
Tá an Roinn Sláinte tiomanta do na caighdeáin is airde a bhaint amach ó thaobh oscailteachta, ionracais agus cuntasachta de. Tá sé mar aidhm ag Bord Bainistíochta na Roinne timpeallacht oibre a chothú ina mbraitheann fostaithe gur féidir leo ábhair imní a tharraingt anuas faoi éagóir fhéideartha san ionad oibre agus ina soláthraítear na nósanna imeachta tacaíochta a theastaíonn chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine a dtarraingíonn ábhair den sórt sin anuas.

Dá réir sin, chuir an Roinn Beartas agus Nósanna Imeachta le chéile le haghaidh oibrithe sa Roinn, agus é mar aidhm leo comhairle a thabhairt dóibh ar an gcur chuige ba cheart a ghlacadh agus iad ag féachaint le nochtadh cosanta a dhéanamh faoi Acht 2014 agus comhairle a thabhairt dóibh ar conas ba cheart déileáil le nochtadh a fhaightear ó chomhlacht a thagann faoi choimirce na Roinne.

Nochtadh Cosanta faoin Acht Sláinte 2004
Féadfaidh fostaithe áirithe sa tseirbhís sláinte nochtadh cosanta a dhéanamh faoi Chuid 14 den Acht Sláinte 2004 (Uimh. 42 de 2004, arna leasú sa bhliain 2007) chomh maith.  Cuimsítear leis an reachtaíocht sin fostaithe de chuid seirbhísí a gcistíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) iad, e.g., ionaid chónaithe do dhaoine faoi mhíchumas agus ionaid chónaithe do leanaí a gcistítear go poiblí iad.  Féadfaidh fostaithe de chuid tithe altranais príobháideacha ábhair imní a chur in iúl don Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha.  Féadfaidh fostaithe de chuid saoráidí meabhairshláinte príobháideacha ábhair imní a chur in iúl don Chigire Seirbhísí Meabhair-Shláinte nó don Choimisiún Meabhair-Shláinte. Áirítear le “fostaithe” baill foirne gníomhaireachta agus daoine atá ar shocrúchán gairmoiliúna.

Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2018 ón Roinn Sláinte de réir Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014

Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017 ón Roinn Sláinte de réir Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014

Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2015 ón Roinn Sláinte de réir Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014