Gearán a dhéanamh faoin Acht um Míchumas 2005

Faoin Acht um Míchumas 2005, is féidir leat gearán a dhéanamh má tá tú den tuairim nár chomhlíonamar alt 25, alt 26, alt 27 nó alt 28 den Acht um Míchumas 2005.

Is féidir leat do ghearán a sheoladh i ríomhphost chuig complaints@health.gov.ie nó i scríbhinn chuig: An tOifigeach Gearán, An Roinn Sláinte, Teach Haicín, Saorphost, Baile Átha Cliath 2. Nó is féidir leat glaoch a chur orainn ag (01) 635 3111/ ÍosGhlao 1890 200 311

Is ar bhonn príobháideach a imscrúdófar do ghearán. Tabharfaidh an t-oifigeach tuairisc ar cé acu atá nó nach bhfuil cúis bhailí le do ghearán agus ar cé acu a theip nó nár theip orainn i ndáil le do ghearán. Sa chás gur theip orainn, leagfar amach sa tuairisc cad is gá dúinn a dhéanamh chun teip a sheachaint amach anseo. Seolfar an tuairisc chugat agus chuig Ard-Rúnaí na Roinne.

Is féidir leat cabhrú linn do ghearán a imscrúdú níos tapa má thugann tú faisnéis atá chomh sonrach agus is féidir maidir le do ghearán, má thugann tú do shonraí teagmhála ar fad dúinn agus má insíonn tú dúinn cén duine a raibh tú ag déileáil leis/léi sa Roinn. Chabhródh sé linn freisin dá seolfaí cóipeanna den chomhfhreagras cuí nó de na doiciméid chuí chugainn.

Inis dúinn má tá riachtanais speisialta agat a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an gcumas atá agat gearán a dhéanamh. Déanfaimid ár seacht ndícheall cabhrú leat. Tríd an bhfaisnéis sin a thabhairt, is féidir leat dlús a chur leis an imscrúdú ar do ghearán.