Ceisteanna Coitianta

Conas Achomharc a Dhéanamh leis an Oifigeach Achomhairc um Míchumas in aghaidh Cinnidh

 

Cé hé an tOifigeach Achomhairc um Míchumas? 

Oifigeach neamhspleách a gceapann an tAire Sláinte agus Leanaí é is ea an tOifigeach Achomhairc um Míchumas. Cuireann an tOifigeach seirbhís achomhairc ar fáil do dhaoine a bhfuil fonn orthu achomharc a dhéanamh

  • in aghaidh cinnidh nó molta ó oifigeach gearán de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a rinneadh faoin Acht um Míchumas 2005, nó
  • in aghaidh teip ar FSS nó ar sholáthraí seirbhíse oideachais moladh de chuid oifigeach gearán a chur chun feidhme.

Cad a bhféadfaidh mé achomharc a dhéanamh ina aghaidh? 

Faoi alt 18(1) den Acht um Míchumas 2005, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh nó molta ó oifigeach gearán de chuid FSS má easaontaíonn tú leis an gcinneadh nó leis an moladh.
Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an Oifigeach Achomhairc um Míchumas freisin mura ndearna FSS nó soláthraí seirbhíse oideachais cur chun feidhme ar mholadh a rinne oifigeach gearán FSS.
Faoi láthair, níl feidhm ag an bpróiseas achomhairc ach maidir le leanaí atá faoi bhun 5 bliana d’aois amhail an 1 Meitheamh 2007. Fágann sé sin go bhfuil an ceart ag gach leanbh faoi mhíchumas (mar a shainmhínítear san Acht um Míchumas 2005) a rugadh an 1 Meitheamh 2002 nó ina dhiaidh chun iarratas a dhéanamh ar Mheasúnú Neamhspleách ar Riachtanais faoin Acht um Míchumas 2005.

Conas a dhéanaim achomharc? 

Ní mór duit achomharc a dhéanamh laistigh de 6 seachtaine ón dáta a rinneadh cumarsáid leat chun an cinneadh nó an moladh ó oifigeach gearán de chuid FSS a chur in iúl duit.

D’fhéadfadh go ndearnadh an chumarsáid sin ar bhealaí éagsúla – trí litir nó trí ríomhphost, mar shampla. Chun a chinntiú go ndéantar d’achomharc leis an Oifigeach Achomhairc in am, molaimid duit an dáta 6 seachtaine tar éis dháta na cumarsáide (an litir nó an ríomhphost) a ríomh in ionad é a ríomh ón dáta a fuair tú é.

I roinnt cásanna, féadfaidh an tOifigeach Achomhairc an spriocdháta 6 seachtaine sin a shíneadh ar feadh tréimhse nach mó ná 12 sheachtain sa bhreis, i gcás go bhfuil an tOifigeach Achomhairc deimhin de gur thug tú údar réasúnach leis an síneadh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi shíntí, déan teagmháil linn ar Íosghlao 1850 211 583.

Chun achomharc a dhéanamh, líon isteach foirm achomhairc (Foirm A1). Chun go mbeidh d’achomharc bailí, ní mór duit é a dhéanamh laistigh den tréimhse 6 seachtaine agus d’fhorais achomhairc a leagan amach.

Mar sin féin, cabhróidh sé linn d’achomharc a mheasúnú má chuireann tú na nithe seo ar áireamh ann freisin:

 

 • an fhaisnéis ar fad a iarrtar ort a thabhairt ar an bhfoirm;
 • an tuarascáil ón oifigeach gearán de chuid FSS; agus
 • doiciméid, faisnéis nó fianaise ar bith eile.

Maidir le faisnéis nó fianaise go háirithe, d’fhéadfadh gur mhaith leat ráiteas sínithe dátaithe uait féin nó ó aon duine eile (amhail dochtúir, mar shampla) a thabhairt, ar ráiteas é a chuimsíonn fíricí, tuairimí nó faisnéis eile atá mar thaca le d’achomharc.

Is gnách go nglacfaimid leis gur fíor agus cruinn atá ábhar aon ráitis, aon doiciméid nó aon fhaisnéise i scríbhinn a thugann tú dúinn, seachas i gcás

 • go bhfuil forais réasúnacha againn lena chreidiúint nach amhlaidh atá,
 • go dtagann sé salach ar rud ar bith a chuireann an t-oifigeach gearán nó FSS faoinár mbráid,
 • go gcuireann an t-oifigeach gearán/FSS in aghaidh an chaithimh sin leis na hábhair nó le gné ar bith díobh.

Má tharlaíonn sé sin, d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach éisteacht ó bhéal a reáchtáil chun aon saincheisteanna ina leith a réiteach.

Sa chuid is mó de chásanna, glacfaimid le fótachóipeanna de dhoiciméid.

Seol an fhoirm agus aon doiciméid trí chasadh an phoist chuig:
SAORPHOST
Oifig an Oifigigh Achomhairc um Míchumas,
An Bunúrlar,
Bloc D,
Cúirt na Mainistreach,
Ionad Irish Life,
Sráid na Mainistreach Íochtarach,
Baile Átha Cliath 1 
Ní gá duit stampa a chur ar an gclúdach mar go bhfuil tú á sheoladh trí SHAORPHOST.

Cad a dhéanfaidh mé mura bhfuilimse féin in ann achomharc a dhéanamh? 

Féadfaidh duine ar bith de na daoine seo a leanas an t-achomharc a dhéanamh thar do cheann:

 • Fear céile nó bean chéile, tuismitheoir nó gaol
 • Caomhnóir nó duine atá ag gníomhú in ionad tuismitheora (‘in loco parentis’)
 • Ionadaí dlíthiúil; nó
 • Abhcóide pearsanta arna shannadh duit ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh (ar a dtugtaí Comhairle roimhe sin) chun ionadaíocht a dhéanamh duit.

An gá dom íoc as achomharc a dhéanamh? 

Ní gá duit íoc as achomharc a dhéanamh.

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin?

Tar éis dúinn d’fhoirm achomhairc chomhlánaithe a fháil, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Seolfaimid litir chugat, laistigh de 14 lá de ghnáth, chun a rá cé acu atá an tOifigeach Achomhairc ag breithniú d’achomhairc nó nach bhfuil, nó chun a chur in iúl duit go bhfuil d’achomharc bailí nó nach bhfuil.
  – Má tá sé neamhbhailí, cuirfimid in iúl duit cén fáth a bhfuil sé neamhbhailí agus cé na nithe ba cheart duit a dhéanamh chun achomharc bailí a dhéanamh.
  – Má tá achomharc bailí curtha isteach agat, beidh Uimhir Thagartha d’Achomhairc ar áireamh sa litir a gheobhaidh tú. Ba cheart an uimhir sin a lua i ngach cumarsáid leis an Oifig amach anseo;
 • D’fhéadfaimis iarraidh ort tuilleadh faisnéise a thabhairt dúinn chun cabhrú linn d’achomharc a thuiscint agus a phróiseáil agus cinneadh a dhéanamh air;
 • Tabharfaimid do pháirtithe eile san achomharc, amhail an t-oifigeach gearán, FSS nó an soláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann, cóipeanna de d’fhoirm achomhairc agus, a mhéid is gá, cóipeanna d’aon doiciméid a chuireann tú isteach;
 • Iarrfaimid ar na páirtithe sin cur ar fáil a dhéanamh ar uiríll, faisnéis, doiciméid nó fianaise ar bith a bhféadfadh gur mhaith leo í/iad a chur ar fáil mar fhreagra ar d’achomharc;
 • D’fhéadfaimis a iarraidh go ndéanfaí tuilleadh fiosruithe agus go gcuirfeadh pearsana ábhartha laistigh de FSS faisnéis a bhaineann le d’achomharc ar fáil. Ní mór do phearsana FSS cloí le hiarraidh ar bith den sórt sin;
 • D’fhéadfaimis iarraidh ar aon duine a bhféadfadh go mbeadh faisnéis, taifid nó páipéir atá ábhartha don achomharc aige/aici an fhaisnéis, na taifid nó na páipéir sin a chur ar fáil dúinn; agus
 • D’fhéadfaimis aon taifid nó aon pháipéir a mheasaimid a bheith ábhartha do d’achomharc a thógáil nó a scrúdú nó d’fhéadfaimis cóip a thógáil díobh.

Chomh maith leis sin, féadfaimid dul chuig áitreabh aon chomhlachta phoiblí nó chuig an áitreabh de chuid seirbhís sláinte nó seirbhís oideachais agus a éileamh go dtabharfadh aon duine ann dúinn faisnéis ar bith atá aige/aici nó taifid nó páipéir a d’fhéadfadh a bheith ábhartha do d’achomharc.

Más mian leat bualadh linn chun faisnéis nó faisnéis bhreise a chur ar fáil dúinn, beifear in ann é sin a eagrú i gcúinsí cuí. Faoi mar atá amhlaidh thuas, tabhair faoi deara go bhféadfadh go mbeadh sé riachtanach aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil ag cruinniú linn a thabhairt do pháirtithe eile san achomharc.

Cad a bheidh i gceist leis an bpróiseas ina dhiaidh sin? 

Tar éis dúinn do pháipéir agus an fhaisnéis a d’iarr an t-oifigeach gearán, FSS nó aon pháirtí eile a fháil, breithneoimid d’achomharc. Má iarraimid ort aon fhaisnéis eile a chur ar fáil, ní mór duit í a chur ar fáil chun leanúint leis an achomharc.

Tar éis don Oifigeach Achomhairc na hábhair a cuireadh isteach agus a fuarthas in achomharc a scrúdú, cinnfidh sé/sí an bealach is fearr le déileáil leis an achomharc.

Is féidir déileáil le hachomharc ar roinnt bealaí. D’fhéadfadh an tOifigeach Achomhairc bheith den tuairim am ar bith sa phróiseas go bhféadfaí an t-achomharc a réiteach le hidirghabháil. De rogha air sin, má tá sé/sí den tuairim nach féidir an t-achomharc a réiteach le hidirghabháil, déanfaidh sé/sí an ‘tImscrúdú’ a thosú (nó a atosú), mar a phléitear thíos.

Cad is idirghabháil ann?

Is é atá i gceist le hidirghabháil go mbuaileann tusa, oifigeach idirghabhála (duine neodrach ó fhoireann Oifig an Oifigigh Achomhairc um Míchumas) agus oifigigh ó FSS nó ón soláthraí seirbhíse oideachais lena chéile. Le linn an chruinnithe, cabhróidh an t-oifigeach idirghabhála libh bhur n-ábhair easaontais a phlé agus féachfaidh sé/sí lena fháil amach an féidir iad a réiteach.

Ní gá duit aontú le hidirghabháil. Ní eagrófar í ach amháin mura gcuireann tú ina haghaidh. Is féidir leat éirí as an idirghabháil am ar bith. Ní dhéanfaidh sé sin dochar do d’achomharc.

Is go príobháideach a dhéantar idirghabháil agus is faoi rún atá an próiseas agus an plé lena mbaineann.

Cad a tharlóidh mura gcuirim in aghaidh idirghabhála? 

Mura gcuireann tú in aghaidh idirghabhála, déanfaidh oifigeach idirghabhála teagmháil leat, laistigh de 14 lá de ghnáth, chun an seisiún idirghabhála nó na seisiúin idirghabhála a eagrú. Cuirfear an idirghabháil ar siúl in ionad atá áisiúil duit. D’fhéadfadh go mbeadh níos mó ná seisiún amháin i gceist léi.

Tríd is tríd, ní rachaidh níos mó ná 30 lá thart ón am ar aontaigh tú le hidirghabháil go dtí an t-am a dtiocfaidh tú ar réiteach nó a gcinnfidh tú nach féidir leat teacht ar chomhaontú. Más rud é, áfach, go bhfuil baint mhór ag an idirghabháil leis nó nárbh fhéidir líon dóthanach seisiún a chur ar siúl le linn na tréimhse sin, is féidir go dtógfaidh an idirghabháil níos mó ama.

Má thagann sibh ar réiteach, síneoidh tusa agus na páirtithe eile doiciméad réitigh. Tá téarmaí an doiciméid réitigh shínithe ina gceangal dlí ortsa, ar FSS agus ar aon soláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann. Ciallaíonn sé sin go nglacann tú lena bhfuil sa doiciméad agus nach mór do FSS nó don soláthraí seirbhíse oideachais cloí lena bhfuil sa doiciméad réitigh. Tabharfar cóip den doiciméad sínithe duit.

Cad a tharlóidh mura gcuirtear téarmaí an doiciméid réitigh chun feidhme? 

Má theipeann ar FSS nó ar an soláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann téarmaí an réitigh ar thángthas air trí idirghabháil a chur chun feidhme

 • laistigh de thrí mhí ón dáta a seoladh an doiciméad réitigh shínithe chugat, nó
 • laistigh de thrí mhí ón dáta atá sonraithe sa doiciméad réitigh le haghaidh seirbhís a sholáthar,

féadfaidh tusa, d’ionadaí nó an tOifigeach Achomhairc iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda ar ordú forfheidhmithe.

Ní mór iarratas den sórt sin a dhéanamh tar éis fógra a thabhairt do FSS nó do cheann an tsoláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann.

Cad a dhéanfaimid mura dtagaimid ar réiteach san idirghabháil?

Mura dtagann sibh ar chomhaontú nó más rud é gur chuir tú in aghaidh idirghabhála nó gur éirigh tú as idirghabháil, rachaidh an t-achomharc faoin bpróiseas ‘Imscrúdaithe’ a ndéantar cur síos air thíos. Ní bheidh baint ag an oifigeach idirghabhála leis an imscrúdú agus ní phléifidh sé/sí leis an Oifigeach Achomhairc aon saincheisteanna a tháinig aníos san idirghabháil.

Cad is ‘Imscrúdú’ ag an Oifigeach Achomhairc ann? 

Is é atá i gceist le ‘hImscrúdú’ go n-athbhreithníonn an tOifigeach Achomhairc an fhaisnéis, na doiciméid agus an fhianaise ar fad i gcás ar leith mura ndearnadh idirghabháil nó murar éirigh léi.

Le linn an imscrúdaithe, d’fhéadfadh an tOifigeach Achomhairc iarraidh ar na páirtithe tuilleadh faisnéise agus/nó doiciméad agus/nó fianaise a thabhairt. Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc deis do na páirtithe go léir lena mbaineann a gcuid argóintí a chur in iúl sula n-eiseofar cinneadh. D’fhéadfadh éisteacht ó bhéal a bheith i gceist anseo. Pléitear éisteachtaí ó bhéal tuilleadh thíos. Is é atá i gceist leis an imscrúdú go dtugtar deis do na páirtithe faisnéis, doiciméid agus fianaise a chur os comhair an Oifigigh Achomhairc.

Is ciontach i gcion atá duine ar bith a thugann fianaise bhréagach don Oifigeach Achomhairc le linn imscrúdaithe.

Eiseoidh an tOifigeach Achomhairc cinneadh i scríbhinn ag deireadh an imscrúdaithe. Mura bhfuil éisteacht ó bhéal ag teastáil, is gnách go n-eiseofar an cinneadh i scríbhinn sin laistigh de 56 lá ó rinneadh an cinneadh gan dul isteach in idirghabháil nó ón dáta a cuireadh in iúl don Oifigeach Achomhairc nár éirigh leis an idirghabháil.

Cad is éisteacht ó bhéal ann? 

Foráiltear leis an reachtaíocht d’éisteachtaí ó bhéal a chur ar siúl i gcásanna cuí. Cinneann an tOifigeach Achomhairc cé acu atá sé cuí éisteacht ó bhéal a chur ar siúl nó nach bhfuil. Mar shampla, d’fhéadfadh sé sin teacht chun cinn má tá coinbhleacht ann san fhaisnéis nó san fhianaise a tugadh. Beidh an uair a chuirfear d’éisteacht ó bhéal ar siúl ag brath, mar shampla, ar an líon éisteachtaí atá ar siúl agus ar an mbailiú faisnéise/doiciméad/fianaise atá ag teastáil roimh ré. Déanfar gach iarracht éisteacht a chur ar siúl laistigh de 49 lá ón dáta a chinn an tOifigeach Achomhairc gur cheart éisteacht a chur ar siúl. Tabharfaidh ár nOifig sonraí cruinne duit 28 lá ar a laghad roimh ré faoin am agus faoin dáta a bheidh an éisteacht ar siúl agus faoin ionad a mbeidh sí ar siúl ann.

Féadfaidh an tOifigeach Achomhairc an éisteacht ó bhéal a chur ar athló nó a chur ar atráth más cuí leis/léi déanamh amhlaidh. Má bhíonn aon fhorais réasúnacha agat lena rá nach n-oireann an dáta nó an t-am leithdháilte duit, cuir an méid sin in iúl dúinn.

Cé a fhreastalóidh ar an éisteacht ó bhéal?

Féadfaidh roinnt daoine, comhlachtaí agus eagraíochtaí freastal ar éisteacht ó bhéal. Áirítear leo sin:

 • tusa (an t-iarratasóir) agus/nó d’ionadaí;
 • ionadaí ó FSS;
 • an t-oifigeach measúnachta ó FSS;
 • an t-oifigeach idirchaidrimh ó FSS;
 • an t-oifigeach gearán ó FSS;
 • ionadaí ón soláthraí seirbhíse oideachais atá i gceist (má bhaineann);
 • aon duine eile a gceanglóidh an tOifigeach Achomhairc air/uirthi fianaise a thabhairt agus a dtabharfaidh an tOifigeach Achomhairc treoir dó/di bheith i láthair.

Déanfaidh an tOifigeach Achomhairc cinnte de go mbeidh na daoine uile lena mbaineann ar an eolas faoin éisteacht agus go mbeidh siad in ann freastal uirthi.

Aon duine a dtabharfar treoir dó/di freastal ar éisteacht ó bhéal, is amhlaidh, i bhformhór na gcásanna, nach mór dó/di bheith i láthair. Féadfar tú a scaoileadh ó bheith i láthair, áfach, i gcás go mbeidh an tOifigeach Achomhairc den tuairim go bhféadfadh go mbeadh sé dochrach do do mheabhairshláinte, do d’fholláine nó do do riocht mothúchánach ceangal a chur ort (an t-iarratasóir) freastal ar éisteacht ó bhéal. Féadfaidh d’ionadaí freastal ar an éisteacht i d’ait.

Is go príobháideach a thionóltar éisteachtaí ó bhéal. Mar sin, ní bheidh cead ag aon daoine seachas iad sin atá liostaithe thuas bheith i láthair.

An gá dom ionadaí dlíthiúil (e.g. aturnae) a bheith agam don éisteacht ó bhéal? 

Ní gá duit ionadaí dlíthiúil a bheith agat don éisteacht ó bhéal ach amháin i gcás go roghnóidh tú ionadaí a fhostú. Is é is aidhm don phróiseas éisteachta ó bhéal deis a thabhairt duit nó do d’ionadaí uiríll ó bhéal a dhéanamh don Oifigeach Achomhairc. Déanfar gach iarracht an éisteacht a choinneáil chomh neamhfhoirmiúil agus is féidir.

Má fhostaíonn tú ionadaí dlíthiúil, is tusa a bheidh freagrach as a c(h)ostais, fiú amháin i gcás go n-éireoidh le d’achomharc. Ní fhoráiltear leis an Acht um Míchumas 2005 do chostais dlí a íoc.

Cad a tharlóidh ag an éisteacht ó bhéal? 

Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc ráiteas tosaigh ina míneofar conas a dhéanfar an éisteacht. Cuirfidh sé/sí na daoine atá ann i láthair na héisteachta. Cuirfidh sé/sí gach duine atá ann faoi mhionn.

Inseofar duit freisin cé na daoine eile a glaodh chun fianaise a thabhairt, más ann dóibh. Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc breac-chuntas ar an ábhar i gceist, ar an argóint atá leagtha amach agat i d’achomharc agus ar an bhfreagra a thug an t-oifigeach gearán, FSS nó an soláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann.

Iarrfaidh sé/sí ort nó ar d’ionadaí ansin (má cheap tú ionadaí chun labhairt ar do shon) ráiteas a thabhairt faoi d’achomharc.

Is é a dhéanfar ina dhiaidh sin ná go n-iarrfar ar an oifigeach gearán, ar FSS agus/nó ar an soláthraí seirbhíse oideachais ráiteas a thabhairt, bíodh sé go pearsanta nó trí ionadaí, de réir mar a bheidh.

Déanfaidh aon fhinnéithe atá ag teacht i láthair go ginearálta, nó thar ceann páirtí ar bith, a bhfianaise féin a chur i láthair duine ar dhuine.

Féadfaidh an tOifigeach Achomhairc ceisteanna a chur ar dhuine ar bith de na finnéithe. Má bhíonn fonn ar cheann ar bith de na páirtithe déanamh amhlaidh agus má cheadaíonn an tOifigeach Achomhairc dó/di déanamh amhlaidh, féadfaidh an páirtí finnéithe nár ghlaoigh an tOifigeach Achomhairc iad a chroscheistiú. Beidh finné ar bith ar tugadh a f(h)ianaise nó a bhfuil a f(h)ianaise le tabhairt os comhair an Oifigigh Achomhairc, beidh sé/sí i dteideal na bpribhléidí agus na ndíolúintí céanna a mbeidh finné sa chúirt ina dteideal.

Tabharfar deis don dá thaobh ráiteas deiridh a thabhairt agus tiocfaidh an éisteacht chun deiridh ina dhiaidh sin.

Déanfar gach iarracht an éisteacht a choinneáil chomh gairid agus chomh neamhfhoirmiúil agus is féidir agus tabharfar gach cúirtéis duit agus d’achomharc á chur i láthair agat.

An gcuirfear cinneadh an Oifigigh Achomhairc in iúl dom tráth dheireadh na héisteachta ó bhéal?

Ní chuirfear. Beidh am ag teastáil ón Oifigeach Achomhairc chun breithniú a dhéanamh ar an méid a chuala sé/sí ag an éisteacht agus ar an bhfaisnéis, ar an bhfianaise agus ar na doiciméid eile a bhailigh sé/sí. Eiseoidh sé/sí cinneadh réasúnaithe i scríbhinn níos déanaí.

Conas a chuirfear an cinneadh in iúl dom tar éis na héisteachta ó bhéal? 

Tríd is tríd, gheobhaidh tú litir ón Oifigeach Achomhairc laistigh de 56 lá ón éisteacht ó bhéal. Cuirfidh an tOifigeach Achomhairc a c(h)inneadh agus na cúiseanna leis an gcinneadh ar áireamh sa litir sin. Seolfar cóip den chinneadh chuig an oifigeach gearán ó FSS freisin agus, más cuí, seolfar í chuig ceann an tsoláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann.

Priontálfar cóipeanna gan ainm de chinntí an Oifigigh Achomhairc freisin agus cuirfear ar fáil iad lena n-iniúchadh ag an bpobal ag am agus in áit a gcinnfidh an tOifigeach Achomhairc iad.

Cad a tharlóidh mura gcuirtear cinneadh an Oifigigh Achomhairc chun feidhme? 

Má theipeann ar FSS nó ar cheann an tsoláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann cinneadh de chuid an Oifigigh Achomhairc a chur chun feidhme

 • laistigh de thrí mhí ón dáta a cuireadh cinneadh an Oifigigh Achomhairc in iúl duit, nó
 • laistigh de thrí mhí ón dáta atá sonraithe sa chinneadh le haghaidh seirbhís a sholáthar,

féadfaidh tusa, d’ionadaí nó an tOifigeach Achomhairc iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda ar ordú forfheidhmithe. Ní mór iarratas den sórt sin a dhéanamh tar éis fógra a thabhairt do FSS agus d’aon soláthraí seirbhíse oideachais lena mbaineann.

Cad a fhéadfaidh mé a dhéanamh mura n-aontaím le cinneadh an Oifigigh Achomhairc? 

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an Ard-Chúirt in aghaidh chinneadh an Oifigigh Achomhairc laistigh de 21 lá ón dáta a chuir an tOifigeach Achomhairc an cinneadh in iúl duit. Féadfaidh an Chúirt an tréimhse sin a shíneadh i gcás gur deimhin leis go bhfuil cúis mhaith dhóthanach ann leis an tréimhse sin a shíneadh agus nach ndéanfaí éagóir d’aon duine eile atá bainteach leis an ábhar dá síneofaí an tréimhse.

Is ar phonc dlí amháin a fhéadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an Oifigigh Achomhairc.

Cén áit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil? 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, cuir glao ar ár Líne Faisnéise Íosghlao ar 1850 211 583.

Is mar threoir amháin a chuirtear an fhaisnéis seo ar fáil. Ní míniú dlíthiúil í an fhaisnéis agus níor cheart dul ina muinín mar mhíniú dlíthiúil mar sin.