Déan Teagmháil Linn

Soláthraíonn an Roinn Sláinte ceannaireacht, treo beartais agus rialachas don earnáil sláinte agus déanann sí maoirseacht ar fheidhmíocht na hearnála. Chun an méid sin a dhéanamh, faighimid agus próiseálaimid sonraí pearsanta.  I gcásanna áirithe, beidh sé riachtanach sonraí pearsanta a chomhroinnt le Ranna eile Rialtais/le Gníomhaireachtaí Rialtais.  Tá cóip de Ráiteas Príobháideachta na Roinne ar fáil anseo.

Chun cabhrú linn déileáil le do cheist ar an mbealach is fearr is féidir, breithnigh cé acu de na roghanna seo a leanas atá is oiriúnaí duit.

Más rud é go raibh comhfhreagras roimhe agat leis an Roinn, chabhródh sé linn tú a aithint agus do cheist a phróiseáil dá luafá d’uimhir thagartha.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.

An Cheannoifig

An Roinn Sláinte
Bloc 1, Plaza Miesach, 50 – 58 Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath, D02 XW14
Teil.: (01) 6354000

Seirbhís do Chustaiméirí

Cloímid leis na Prionsabail um Sheirbhísí Ardchaighdeáin do Chustaiméirí trínár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís Chustaiméara den Scoth agus trínár gCairt do Chustaiméirí. Léigh ár Nós Imeachta maidir le Gearáin ó Chustaiméirí.

  • seol ríomhphost chugainn ag eolas@health.gov.ie
  • scríobh chugainn ag an Aonad um Sheirbhís do Chustaiméirí, an Roinn Sláinte, Bloc 1, Plaza Miesach, 50 – 58 Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath, D02 XW14 nó
  • cuir glao ar (01) 635 3000

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na seirbhísí sláinte poiblí go léir de chuid na hÉireann ar fáil in ospidéil agus i bpobail ar fud na tíre. Má bhíonn ceist agat faoi do sheirbhísí sláinte, faoi do theidlíochtaí nó faoi conas seirbhísí sláinte nó seirbhísí sóisialta FSS a rochtain i do cheantar, déan ceachtar de na nithe seo:

Saoráil Faisnéise

Faoi mar atá amhlaidh i gcás na Ranna Rialtais uile, tá an Roinn Sláinte faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise.

Saoráil Faisnéise

Oifigeach Rochtana

De réir an Achta um Míchumas 2005, ní mór do chomhlachtaí poiblí Oifigigh Rochtana a cheapadh.  Eagróidh an tOifigeach Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas go dtabharfar cabhair agus treoir do dhuine ar bith faoi mhíchumas a bhfuil air/uirthi cuairt a thabhairt ar ár gcuid oifigí.

Is í Maeve Hickey ár nOifigeach Rochtana don ár n-oifigí. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn nó glao a chur orainn ag (01) 6354056.

An Oifig Preasa agus Cumarsáide

Déanaimid teagmháil leis na meáin go léir thar ceann an Aire, na nAirí Stáit agus na Roinne Sláinte.

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar an Ionad Nuachta chun an nuacht is déanaí a fháil ón Roinn. Lean sinn ar Twitter @roinnslainte

Ba cheart ceisteanna ón bpreas a chur ar an gcéad dul síos ar press_office@health.gov.ie nó 01 6354477.

Gearáin Sláinte

Tugtar faisnéis ar www.healthcomplaints.ie faoi conas is féidir gearán a dhéanamh nó aiseolas a thabhairt faoi sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn. Forbraíodh é do dhaoine a úsáideann seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn agus do dhaoine muinteartha, cúramóirí agus tathantóirí leo. Tugtar faisnéis ar an suíomh faoi na nithe seo:

  • conas gearán a dhéanamh le soláthraithe seirbhíse, le hoifigí Ombudsman agus le rialálaithe gairmiúla
  • conas ábhair imní a chur in iúl do Rialálaithe amhail HIQA nó an Coimisiún Meabhair-Shláinte agus
  • sonraí faoi sheirbhísí tathanta a chabhróidh leat gearán a dhéanamh.