Comhairliúcháin 2017

Comhairliúchán ar an Dréachtchreat le haghaidh Beartas Faisnéise Sláinte

Tá an comhairliúchán poiblí seo á sheoladh chun cabhrú leis an Roinn Sláinte beartas náisiúnta faisnéise sláinte a fhorbairt.  Is é cuspóir an chomhairliúcháin do thuairimí ar na tograí a fháil chun cabhrú le beartas náisiúnta faisnéise sláinte a dhréachtú sa bhliain 2018. Ba mhaith linn a fháil amach cad a shíleann daoine faoin dóigh a ndéantar faisnéis sláinte phearsanta a bhailiú, a úsáid agus a chomhroinnt inár seirbhísí sláinte, mar shampla, cé na nithe a bhfuil ag éirí leo agus cé na nithe ar gá feabhas a chur orthu.

 Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn – Ceistneoir ar líne ar an gCreat le haghaidh Beartas Faisnéise Sláinte

Más rud é go mbíonn aon cheisteanna agat nó gur mhaith leat leagan clóite den pháipéar comhairliúcháin a fháil, seol ríomhphost chuig health_information@health.gov.ie nó cuir glao ar (01) 6354706

Aon daoine a dhéanann aighneachtaí, d’fhéadfadh go mbeadh sé/sí ag seoladh gníomhaíocht brústocaireachta faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Is féidir leat cliceáil anseo chun a fháil amach cé acu a mheasfar nó nach measfar gur brústocaireacht í an aighneacht uait.

An dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí:  6 p.m., Dé Céadaoin an 15 Samhain 2017

~~~~~~~~~~~~

Comhairliúchán ar Bhuiséid Phearsantaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Tá an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe ag seoladh comhairliúchán poiblí chun a fháil amach cad a shíleann daoine faoi bhuiséid phearsantaithe agus faoin dóigh ar cheart iad a úsáid in Éirinn. Is ionann buiséad pearsantaithe agus suim airgid a chisteofaí ón mbuiséad atá i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do sheirbhísí míchumais. Chuirfí an tsuim sin ar fáil do dhuine incháilithe faoi mhíchumas chun é/í a chumasú freastal ar a riachtanais féin le seirbhísí agus tacaí sóisialta pearsanta. Ba mhaith leis an Tascfhórsa tuairimí an phobail a fháil freisin ar na tacaí a d’fhéadfadh bheith ag teastáil ó dhaoine faoi mhíchumas chun cabhrú leo buiséad pearsantaithe a úsáid.

Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise faoin Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe anseo

 Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn

Léigh an Páipéar Comhairliúcháin ar Bhuiséid Phearsantaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Comhlánaigh an ceistneoir ar Bhuiséid Phearsantaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Leagan Soléite den Pháipéar Comhairliúcháin ar Bhuiséid Phearsantaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Leagan Soléite den cheistneoir ar Bhuiséid Phearsantaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Seol do fhreagra le ríomhphost chuig budgets_taskforce@health.gov.ie

nó tríd an bpost chuig:

An Comhairliúchán ar Bhuiséid Phearsantaithe, Seomra 316, An Roinn Sláinte, Teach Hawkins, Sráid Hawkins, Baile Átha Cliath 2, D02 VW90

Más rud é go mbíonn aon cheisteanna agat nó gur mhaith leat leagan clóite den pháipéar comhairliúcháin a fháil, seol ríomhphost chuig budgets_taskforce@health.gov.ie nó cuir glao ar (01) 6354769

Aon daoine a dhéanann aighneachtaí, d’fhéadfadh go mbeadh sé/sí ag seoladh gníomhaíocht brústocaireachta faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Is féidir leat cliceáil anseo chun a fháil amach cé acu a mheasfar nó nach measfar gur brústocaireacht í an aighneacht uait.

An dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí:  6 p.m., Dé hAoine an 20 Deireadh Fómhair 2017

~~~~~~~~~~~~

Comhairliúchán Poiblí ar an mBille um Fhíocháin Dhaonna

Fuarthas cead ón Rialtas i mí Iúil chun Bille um Fhíocháin Dhaonna a dhréachtú.
Áireofar iad seo a leanas, i measc nithe eile, le forálacha na reachtaíochta beartaithe:
· Cleachtas agus nósanna imeachta iarbháis
· Scrúduithe Anatamaíocha/Oideachas agus Oiliúint
· Coirp a Thaispeáint go Poiblí tar éis an Bháis
· Deonú agus Trasphlandú Orgán

Tá an Roinn Sláinte ag iarraidh aighneachtaí maidir leis na tograí.

Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn – ceistneoir ar líne ar an mBille um Fhíocháin Dhaonna

An dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí:  5 p.m. Dé Luain an 9 Deireadh Fómhair 2017

~~~~~~~~~~~~

Comhairliúchán ar Sheirbhísí Cúram Baile

Tá scéim reachtúil nua agus córas rialála nua le haghaidh seirbhísí cúram baile á bhforbairt ag an Roinn Sláinte faoi láthair. Chun cabhrú le bonn eolais a chur faoin bpróiseas sin, ba mhaith leis an Roinn tuairimí an phobail a fháil ar na seirbhísí cúram baile atá á gcur ar fáil faoi láthair, mar shampla, cé na nithe a bhfuil ag éirí leo agus cé na nithe ar gá feabhas a chur orthu. Chomh maith leis sin, ba mhaith linn tuairimí an phobail a fháil ar a mbeadh ar áireamh sa scéim sa todhchaí.

Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn – comhlánaigh an ceistneoir ar líne:

Tuilleadh faisnéise faoin gcomhairliúchán ar Sheirbhísí Cúram Baile.

An dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí: 6 p.m. Dé Luain an 2 Deireadh Fómhair 2017

~~~~~~~~~~~~

Comhairliúchán ar rochtain ar chógais bhithchosúla chost-éifeachtúla a mhéadú

Tá Beartas Náisiúnta um Chógais Bhithchosúla á fhorbairt ag an Roinn Sláinte faoi láthair chun úsáid cógas bithchosúil a chur chun cinn agus chun timpeallacht inbhuanaithe a chruthú le haghaidh cógais bhitheolaíocha in Éirinn. Chun cabhrú le bonn eolais a chur faoin bpróiseas, ba mhaith leis an Roinn do thuairimí a fháil ar úsáid cógas bithchosúil in Éirinn agus ar bheartais lena bhféadfaí cógais bhithchosúla a chur chun cinn in Éirinn.

Cuir do Thuairimí in Iúl – Páipéar Comhairliúcháin ar an mBeartas Náisiúnta um Chógais Bhithchosúla

An dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí: 6 p.m. Dé hAoine an 22 Meán Fómhair 2017

~~~~~~~~~~~~

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte

Tá an Roinn Sláinte ag tabhairt faoi Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte faoi láthair chun riachtanas acmhainne na seirbhíse sláinte suas go dtí an bhliain 2030 a shocrú. Is é atá i gceist leis an obair sin anailís mhionsonraithe a dhéanamh ar riachtanais acmhainne reatha agus ar riachtanais acmhainne amach anseo, ar an éileamh amach anseo agus ar an difear a dhéanfaidh athchóirithe cúram sláinte do riachtanais acmhainne na seirbhíse sláinte.

Tá an Roinn ag iarraidh aighneachtaí i scríbhinn ó gheallsealbhóirí agus ó pháirtithe leasmhara mar chuid de phróiseas comhairliúcháin an Athbhreithnithe ar Acmhainn. Tá an méid sin ina ghné ríthábhachtach den phróiseas comhairliúcháin agus cinntíonn sé go gcuirfear tuairimí geallsealbhóirí ar riachtanais reatha na seirbhíse sláinte agus ar riachtanais amach anseo na seirbhíse sláinte san áireamh le linn an Athbhreithnithe ar Acmhainn.

Iarrtar tuairimí i ndáil le Doiciméad Comhairliúcháin an Athbhreithnithe ar Acmhainn.

Iarrtar ar gheallsealbhóirí freagra a thabhairt ar an doiciméad thuasluaite tríd an gceistneoir ar líne ar an Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte.

Maidir le heagraíochtaí atá ag iarraidh aighneachtaí fada a dhéanamh, féadfaidh siad déanamh amhlaidh trí ríomhphost a sheoladh chuig CapacityReview@health.gov.ie

An dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí: 6 p.m. Dé hAoine an 15 Meán Fómhair 2017

~~~~~~~~~~~~

Dréachtchreat Straitéiseach Náisiúnta um Pleanáil an Fhórsa Saothair Sláinte

Chun seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta den chéad scoth a sholáthar, is gá fórsa saothair a bhfuil go leor daoine páirteach ann agus a bhfuil an oiliúint chuí faighte aige a chur i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta, ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal áitiúil. Chuige sin, thionóil an Roinn Sláinte Grúpa Stiúrtha Trasearnála i mí an Mheithimh 2016. Is é aidhm an Ghrúpa Stiúrtha creat straitéiseach a fhorbairt le haghaidh pleanáil fórsa saothair sláinte d’Éirinn, rud lena dtacófar leis an meascán ceart oibrithe sláinte a earcú agus a choinneáil ar fud an chórais sláinte chun freastal ar an riachtanas seirbhíse pleanáilte agus ar an riachtanas seirbhíse réamh-mheasta araon.

Iarrtar tuairimí geallsealbhóirí ar thuarascáil an Dréachtchreata Straitéisigh Náisiúnta um Pleanáil an Fhórsa Saothair Sláinte anois.

Cuir do Thuairimí in Iúl – comhlánaigh an ceistneoir ar líne ar Phleanáil an Fhórsa Saothair Sláinte.

Is féidir ceisteanna a sheoladh chuig workforceplanning@health.gov.ie. Ba cheart do dhaoine a thugann freagra ar an gceistneoir seo a thabhairt faoi deara go bhféadfadh go bhfoilseofaí a n-ionchur agus go mbeidh a n-ionchur faoi réir fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

~~~~~~~~~~~~

An Treoir maidir le Caighdeáin Bhunúsacha Sábháilteachta

Ba mhaith leis an Roinn Sláinte do thuairimí a fháil ar thrasuí fhorálacha áirithe na Treorach 2013/59/Euratom ón gComhairle lena leagtar síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta don chosaint i gcoinne na contúirte a eascraíonn as nochtadh don radaíocht ianúcháin (ar a dtugtar an Treoir maidir le Caighdeáin Bhunúsacha Sábháilteachta de ghnáth).

Tuilleadh faisnéise faoin gcomhairliúchán ar an Treoir maidir le Caighdeáin Bhunúsacha Sábháilteachta.

~~~~~~~~~~~~

Beartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant

Ba mhaith linn tuairimí an phobail agus tuairimí othar, úsáideoirí seirbhíse, ball foirne agus eagraíochtaí leasmhara a fháil ar na nithe a bhfuil ag éirí go maith leo agus ar na nithe nach bhfuil ag éirí go maith leo. Ba mhaith linn moltaí a fháil uathu freisin maidir le feabhas a chur ar ghearáin agus ar thathant. Úsáidfear an comhairliúchán poiblí seo chun bonn eolais a chur faoin obair chun beartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant a fhorbairt.

Tuilleadh faisnéise faoin gcomhairliúchán ar Shábháilteacht Othar.

~~~~~~~~~~~~

Éire Shláintiúil – an Creat um Ionad Sláintiúil Oibre

Tá forbairt an Chreata um Ionad Sláintiúil Oibre ina thionscnamh faoi chlár oibre Éire Shláintiúil. Tá an tionscnamh á threorú ag an Roinn Sláinte agus ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta i gcomhpháirt le geallsealbhóirí.

Léigh an Bhileog Threorach don chomhairliúchán ar an gCreat um Ionad Sláintiúil Oibre.

~~~~~~~~~~~~

Freagairt Altranais agus Cnáimhseachais Phobail a Fhorbairt do Shamhail Chomhtháite Chúraim

Is é atá sa tsamhail chúraim a mholtar sa dréachtbheartas seo ná samhail lena dtairgtear raon roghanna don duine aonair, don teaghlach agus don phobal. Éascófar é sin tríd an bhfórsa saothair altranais agus cnáimhseachais atá ann cheana féin sa phobal a atheagrú chun samhail chúraim a chur ar fáil atá réamhghníomhach agus ní frithghníomhach.

Tuilleadh faisnéise faoin gcomhairliúchán ar an bhFreagairt Altranais agus Cnáimhseachais do shamhail chomhtháite chúraim

~~~~~~~~~~~~

Cleachtas altranais agus cnáimhseachais ar leibhéal céimí, ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal

Leis an dréachtbheartas seo, cuirfear creat i láthair do chleachtas altranais agus cnáimhseachais ar leibhéal céimí, ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal atá in ann mais chriticiúil altraí agus cnáimhseach a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais seirbhíse atá ag teacht chun cinn agus a bheidh ann sa todhchaí, lena n-áirítear comhtháthú idir seirbhísí a bhrú chun cinn. Is é an prionsabal uileghabhálach atá mar bhonn agus thaca ag an mbeartas ná an acmhainn altranais agus chnáimhseachais a fhorbairt mar fhreagairt do riachtanais othar agus seirbhíse.

Tuilleadh faisnéise faoin gcomhairliúchán ar chleachtas altranais ar leibhéal céimí, ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal.