Comhairliúcháin

Comhairliúchán poiblí maidir le rochtain ar fhrithghiniúint – cuir do thuairimí in iúl dúinn!

Mhol an Comhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht:

“Go dtabharfaí scéim isteach le haghaidh an modh is éifeachtaí frithghiniúna a sholáthar saor in aisce do na daoine uile ar mian leo leas a bhaint as an modh sin laistigh den Stát agus an méid sin a dhéanamh ar bhealach ina dtugtar aird ar chúinsí pearsanta.”

Cuireadh an Grúpa Oibre um Rochtain ar Fhrithghiniúint ar bun sa bhliain 2019 chun teacht ar an mbealach is fearr chun an moladh sin a chur chun feidhme. Tá an Grúpa Oibre comhdhéanta d’oifigigh ón Roinn Sláinte. Tá na nithe seo a leanas i gceist lena chuid oibre:
• Taighde a dhéanamh agus fianaise a bhailiú
• Breithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna dlíthiúla agus rialála
• Dul i gcomhairle le geallsealbhóirí cosúil leat féin

Tá an Grúpa Oibre ag iarraidh ar gheallsealbhóirí agus ar dhaoine den phobal a dtuairimí ar an tsaincheist seo a chomhroinnt ach an ceistneoir comhairliúcháin a chomhlánú. Tá fáilte roimh chách páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán.

Conas is féidir leat páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán
Is féidir leat nóta cúlra a íoslódáil faoin gcomhairliúchán poiblí seo.
Is féidir leat páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ach an ceistneoir comhairliúcháin a chomhlánú.
Dá mba mhaith leat leagan páipéir a chomhlánú, is féidir leat an ceistneoir comhairliúcháin a íoslódáil.

Seol d’aighneacht i bhfoirm páipéir le casadh an phoist chuig an seoladh seo a leanas:
An Comhairliúchán Poiblí maidir le Rochtain ar Fhrithghiniúint
f/ch An tAonad um Sheirbhísí agus Beartas Taighde
An 6ú hUrlár, Bloc 1
Plaza Miesach
50-58 Sráid Bhagóid Íochtarach
Baile Átha Cliath D02 XW14

Dáta deiridh
Beidh an comhairliúchán poiblí ar oscailt go meán oíche, Dé Luain an 5 Lúnasa 2019.
Ní bheifear in ann an ceistneoir ar líne a rochtain tar éis an ama sin. Is féidir nach gcuirfear aon aighneachtaí a gheofar tar éis an dáta sin ar áireamh sa tuarascáil deiridh.

Tuarascáil comhairliúcháin
Foilseoidh an Grúpa Oibre tuarascáil ina ndéanfar anailís ar na haighneachtaí i leith an chomhairliúcháin phoiblí seo.

An dóigh a n-úsáidfimid an fhaisnéis a chomhroinnfidh tú linn
Maidir leis an bhfaisnéis agus na tuairimí a chomhroinnfidh tú linn, cabhróidh siad le bonn eolais a chur faoin dóigh a gcuirfear an moladh maidir le rochtain ar fhrithghiniúint chun feidhme. Caithfimid le d’fhaisnéis ar aon dul le dlíthe cosanta sonraí agus le beartais chosanta sonraí le linn dúinn torthaí an chomhairliúcháin seo a anailísiú agus a fhoilsiú. Ní luafar aon ainmneacha sna freagraí foriomlána a gheofar ó dhaoine aonair. Mar sin, ní bheifear in ann tú a shainaithint sa tuarascáil deiridh. Stórálfar gach sonra pearsanta ar bhealach slán. Dá mba mhaith leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin dóigh a n-úsáidfear do shonraí, féach an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.

Tabhair faoi deara go bhféadfaidh daoine, faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, rochtain a iarraidh ar aon aighneachtaí a fhaighimid. Mar sin, tá seans ann go mbeidh orainn aighneachtaí a eisiúint de bhun iarraidh saorála faisnéise a fháil. Is mó seans go dtarlóidh sé sin i gcás aighneachtaí ó eagraíochtaí ná i gcás aighneachtaí eile. Fágann sé sin go bhfuil seans ann go bhfeicfidh daoine na freagraí uait ar an gceistneoir. Ní gá duit d’ainm a scríobh ar an gceistneoir, áfach.
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Sláinte má bhíonn aon cheisteanna agat faoin gcomhairliúchán poiblí seo. Seol ríomhphost chuig researchserviceunit@health.gov.ie nó cuir glao ar (01) 635 4000 agus iarr go gcuirfí tú i dteagmháil leis an Aonad um Sheirbhísí agus Beartas Taighde.