An Beartas Fola agus Orgán

Déanann an Roinn stiúradh agus comhordú ar fhorbairt an bheartais maidir le húsáid fola, fíochán agus orgán.  Tacaímid le caighdeáin agus le soláthar seirbhísí a bhaineann le húsáid fola, fíochán agus orgán in Éirinn, agus déanaimid faireachán ar na nithe sin, chun a chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin idirnáisiúnta is airde ó thaobh cáilíochta agus sábháilteachta de.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí

  • An Scéim Ghinearálta agus na Ceannteidil a ullmhú le haghaidh Bille um Fhíocháin Dhaonna – Déanfar na nithe seo a leanas leis an Scéim Ghinearálta: baint, coinneáil, stóráil, úsáid agus diúscairt fíochán daonna ó dhaoine éagtha a rialáil; coinníollacha ginearálta a sholáthar maidir le baint, deonú agus úsáid orgán agus fíochán ó dhaoine éagtha agus ó dhaoine beo chun críocha trasphlandaithe; agus foráil a dhéanamh do chóras toilithe rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgán agus do chlár gaolmhar a thabhairt isteach.
  • Beartais a bheith i bhfeidhm chun a chinntiú go soláthraítear seirbhísí deonaithe agus trasphlandaithe orgán ar ardchaighdeán, ar seirbhísí iad as a dtiocfaidh méadú ar an leibhéal deonaithe agus trasphlandaithe orgán i gcomhréir le Treoracha an Aontais Eorpaigh agus le Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Deonú agus Trasphlandú Orgán.
  • A chinntiú go bhfuil beartais agus struchtúir i bhfeidhm chun freastal ar sholáthar seirbhísí a bhaineann le húsáid fola agus fíochán in Éirinn de réir caighdeáin idirnáisiúnta ó thaobh cáilíochta agus sábháilteachta de
  • Aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a thagann as an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus VEID
  • Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann a rialú

Preaseisiúint – An Bille um Fhíocháin Dhaonna