Beartas Ailse

Tá ár nAonad um Beartas Ailse freagrach as an mbeartas ailse a fhorbairt agus as maoirseacht agus faireachán a dhéanamh ar sheirbhísí ailse in Éirinn. Áirítear iad seo a leanas lenár bhfreagrachtaí:

  • An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 a chur chun feidhme
  • Maoirseacht a dhéanamh ar Chlár Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) um Rialú Ailse chun a chinntiú go gcuirtear an beartas ailse chun feidhme agus go soláthraítear seirbhísí ailse go héifeachtach. Chomh maithe leis sin, déanaimid faireachán ar fheidhmíocht FSS de réir caighdeáin chomhaontaithe.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar Sheirbhís Scagthástála Náisiúnta FSS chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh na trí chlár scagthástála ailse – BreastCheck (an Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch), BowelScreen (an Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige) agus CervicalCheck (an Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs) – na spriocanna atá comhaontaithe dóibh agus go gcuirfear beartais agus forbairtí a bhaineann le scagthástáil ailse ar aghaidh.
  • Clárlann Náisiúnta Ailse na hÉireann a rialú agus maoirseacht a dhéanamh uirthi chun a chinntiú go mbaileofar sonraí ailse, agus go dtabharfar tuairisc orthu, ar bhealach tráthúil.
  • Ionadaíocht a dhéanamh d’Éirinn ag fóraim an Aontais Eorpaigh agus ag fóraim idirnáisiúnta eile ar mhaithe le forbairt seirbhísí ailse a chur ar aghaidh in Éirinn agus thar lear.