An tEolas is Déanaí ar an bPleanáil Theagmhasach agus Ullmhachta don Bhreatimeacht

Getting Ireland Brexit Ready logo

Tá Éire agus an Ríocht Aontaithe fite fuaite ina chéile i roinnt réimsí de chúram sláinte a sholáthar.

Iompraítear roinnt dár gcógais tríd an Ríocht Aontaithe sula mbaineann siad Éire amach. Nuair a imeoidh an Ríocht Aontaithe ón Aontas Eorpach, is beag seans go mbeidh tionchar láithreach ann ar sholáthairtí cógas in Éirinn sa tréimhse díreach tar éis an 29 Márta. Is beag seans go dtarlóidh sé sin toisc go gcoinnítear stoic bhreise chógas i slabhra soláthair cógas na hÉireann mar ghnáthamh cheana féin.

Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine araon tiomanta do na socruithe reatha cúram sláinte faoin gComhlimistéar Taistil a choinneáil ar bun. Faoin gComhlimistéar Taistil, tá sé de cheart ag saoránaigh na hÉireann agus ag saoránaigh na Breataine a chónaíonn nó a oibríonn sa stát eile nó a thugann cuairt ar an stát eile cúram sláinte a rochtain sa stát sin. Coinneofar socruithe comhair eile Thuaidh/Theas ar bun ar oileán na hÉireann freisin.

Tá an Rialtas ag obair chun a chinntiú go n-éascóidh na socruithe nua rochtain leanúnach ar na seirbhísí sláinte in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear na seirbhísí ar oileán na hÉireann, a bhfuil rochtain ag othair sa dá dhlínse orthu faoi láthair.

Comhairle phraiticiúil
Soláthairtí ginearálta leighis
Agus iad ag obair go dlúth leis an Rialtas, tá muinín ag an tionscal cógaisíochta agus ag mórdhíoltóirí cógas go mbeidh go leor stoc cógas ann sa tír seo chun bainistiú a dhéanamh ar aon fhadhbanna soláthair a d’fhéadfadh teacht chun cinn ag na calafoirt.
Ba cheart d’aon duine a mbíonn gá leanúnach aige le cógais a oideas a líonadh ar an ngnáthbhealach.
Ní gá duit méideanna breise cógas ná oidis bhreise a ordú roimh an mBreatimeacht. Má dhéanann tú amhlaidh, tá seans ann go gcuirfidh tú isteach ar na leibhéil reatha stoic agus go gcuirfidh tú bac ar an soláthar cógas d’othair eile.
Má bhíonn aon ábhair imní agat, labhair le do chógaiseoir.

Rochtain ar sheirbhísí sláinte
Beidh sé de cheart ag saoránaigh na hÉireann agus ag saoránaigh na Breataine a chónaíonn nó a oibríonn sa stát eile nó a thugann cuairt ar an stát eile cúram sláinte a rochtain sa stát sin go fóill. Thug an Rialtas reachtaíocht isteach chun a chinntiú gur féidir na socruithe rochtana sin a choinneáil ar bun tar éis an Bhreatimeachta, fiú amháin i gcás Breatimeacht gan mhargadh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi nithe sláinte tar éis an Bhreatimeachta, téigh i ndáil chomhairle leis [an Roinn Sláinte].

Rochtain trasteorann ar sheirbhísí sláinte 
Is le comhaontuithe seirbhíse a bhainistítear seirbhísí sláinte trasteorann (amhail an chóireáil cairdeolaíochta agus an chóireáil ailse atá ar fáil in Allt Mhic Dhuibhleacháin, Doire, agus na seirbhísí cairdeolaíochta péidiatraí agus na seirbhísí máithreachais atá ar fáil i mBaile Átha Cliath). Is dóigh go leanfar leis na seirbhísí sin, fiú amháin i gcás Breatimeacht gan mhargadh.
Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine araon lántiomanta do na socruithe trasteorann atá ann cheana a choinneáil ar bun.

Cáilíochtaí gairmiúla a aithint
Is é is cáilíochtaí gairmiúla ann ná ceanglais shonracha cháilíochta ar gá, de réir an dlí, do dhuine iad a chomhlíonadh ionas gur féidir leis gairm rialáilte a rochtain nó a shaothrú nó ionas gur féidir leis gabháil do ghníomhaíochtaí rialáilte i dtír ar leith. Ní ionann na ceanglais cháilíochta do gach gairm.
Tá seans ann go mbeidh impleachtaí ag an mBreatimeacht do dhaoine aonair a oibríonn in Éirinn nó i mBallstát eile den Aontas a ghnóthaigh cáilíochtaí gairmiúla sa Ríocht Aontaithe nó atá ag iarraidh go n-aithneofaí cáilíocht tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas. Má d’aithin an rialálaí iomchuí do cháilíochtaí cheana féin, áfach, ní dhéanfar aon difear duit agus beidh tú in ann leanúint le cleachtadh in Éirinn nó in áit eile san Aontas.
Thug an Rialtas spreagadh do na húdaráis rialála in Éirinn dul i dteagmháil lena macasamhlacha sa Ríocht Aontaithe chun an próiseas um aithint leanúnach a bhainistiú. Cuirfear aon fhaisnéis nua leis an suíomh Gréasáin seo.
Má bhíonn aon cheist agat maidir le do cháilíocht ghairmiúil, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht rialála iomchuí do do ghairm.

gov.ie/brexit