An Tascfhórsa Naisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

Tugadh gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go gcuirfí Tascfhórsa ar bun a mbeadh sé de dhualgas air “breithniú a dhéanamh ar an dóigh is fearr chun teacht aniar agus meicníochtaí le déileáil le deacrachtaí a thabhairt isteach agus a theagasc do leanaí agus do dhaoine óga, breithniú a dhéanamh ar an dóigh is fearr chun feasacht a mhéadú i measc leanaí agus daoine óga, agus breithniú a dhéanamh ar an dóigh ar féidir le daoine óga teacht go deonach ar sheirbhísí tacaíochta.”

Déanfaidh Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, cathaoirleacht ar ghrúpa beag ilchineálach ar feadh tréimhse 9-12 mí, áit a dtabharfar dearcadh agus léargas ó earnálacha poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha le chéile. Iarrfar ar an ngrúpa athruithe a dhearadh, agus ceannaireacht a chur ar fáil ina leith, chun pobail a chur ag obair le chéile ar leibhéal áitiúil agus chun seirbhísí a chur ag obair le chéile ar leibhéal náisiúnta ar mhaithe le feabhas a chur ar thacaí do dhaoine óga ionas go dtabharfar tacaíocht do gach duine óg in Éirinn a dteacht aniar féin agus a bhfolláine mhothúchánach féin a fhorbairt. Is ar an óige amháin – is é sin, leanaí agus daoine óga idir 0-25 bliain d’aois – a dhíreoidh an Tascfhórsa. Tabharfar an Tascfhórsa ról do dhaoine óga ina chuid oibre agus rachaidh sé i gcomhairle leathan le príomh-gheallsealbhóirí ag an am céanna. Tiocfaidh an Tascfhórsa le chéile gach mí agus feidhmeoidh sé mar ghrúpa cinnteoireachta atá dírithe ar ghníomhartha, ar fheabhsuithe a dhéanamh agus ar thorthaí a bhaint amach. Oibreoidh sé i gcomhar le hearnálacha difriúla agus le pobail dhifriúla chun feabhas a chur ar na nithe seo a leanas:

  1. An litearthacht mhothúchánach maidir le labhairt faoi mheabhairshláinte agus stiogma a laghdú
  2. Feasacht ar sheirbhísí agus ar thacaí
  3. Rochtain ar sheirbhísí agus ar thacaí ag amanna difriúla agus i gceantair dhifriúla
  4. An nasc idir seirbhísí agus tacaí soláthraithe difriúla (soláthraithe poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha)

Iarrfar ar an Tascfhórsa cur chuige nuálach cruthaitheach a ghlacadh i leith na saincheisteanna sin trí leas a bhaint as an teicneolaíocht, as ardáin ar líne, as na meáin shóisialta, as an gcóras oideachais agus as seirbhísí reatha ar mhaithe lena chuid aidhmeanna a chomhlíonadh.