Teiripeoir Fisiceach – Comhairliúchán maidir le Cosaint Teidil

Croífheidhm de chuid na Comhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus na mbord clárúcháin a bunaíodh faoin Acht is ea cosaint teidil.  Nuair a bhíonn seirbhísí sláinte in úsáid ag daoine, is ríthábhachtach nach mbíonn aon débhrí ann maidir le gairm agus le hinniúlacht an tsoláthraí seirbhíse sláinte lena mbaineann.

San am i láthair, tá Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí ag ullmhú na bhfodhlíthe riachtanacha faoin Acht lena gcumasófar dó Clár na bhFisiteiripeoirí a bhunú sna míonna atá le teacht. Mar sin, beidh teideal an fhisiteiripeora cosanta faoin Acht lena úsáid ag cláraithe an bhoird amháin tráth a thiocfaidh idirthréimhse 2 bhliain an chláir chun deiridh sa bhliain 2018.

Chuaigh an tAire Sláinte i gcomhairle le Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí anuraidh agus scríobh sé chuig roinnt eagraíochtaí ábhartha ansin maidir le teideal an teiripeora fhisicigh a chosaint faoin Acht freisin.

I mí Eanáir i mbliana, tháinig an tAire ar an gconclúid gur cheart teideal an teiripeora fhisicigh a fhorordú faoin Acht mar athraitheach ar theideal an fhisiteiripeora d’fhonn seachaint a dhéanamh ar aon mhearbhall idir an dá théarma agus ar aon bhaol iarmhartach a bheadh ann don tsábháilteacht phoiblí.

Chinn an tAire freisin cead a thabhairt do dhaoine ar leith a bhfuil teideal an teiripeora fhisicigh in úsáid acu faoi láthair agus nach fisiteiripeoirí iad leanúint ar aghaidh leis an teideal sin a úsáid, fad atá cáilíochtaí de chaighdeáin áirithe acu. Le mórfhorálacha rialaithe nua, ceadófar do chleachtóirí den sórt sin iarratas a dhéanamh, ar bhonn aonuaire agus ar feadh tréimhse theoranta, ar chlárúchán i gclár na bhfisiteiripeoirí.  Ní ghlacfar ach le fisiteiripeoirí cáilithe ar an gclár tar éis na tréimhse sin.

Cinnteofar le cód iompair ghairmiúil agus eitice an bhoird chlárúcháin gur de réir theorainneacha a n-eolais, a scileanna, a n-inniúlachta agus a dtaithí féin a ghníomhóidh gach cláraí, lena n-áirítear iad sin a bheidh cláraithe faoi na forálacha nua.

San am i láthair, tá an Roinn ag ullmhú na reachtaíochta a theastaíonn chun éifeacht a thabhairt do na cinntí sin.

Litreacha cuiridh inar iarradh ar ghníomhaireachtaí aighneachtaí a chur isteach – Meitheamh 2015

Litreacha cuiridh – inar tugadh fógra faoi iarchur an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí agus a raibh iatáin ag gabháil leo – Iúil 2015

Aighneachtaí a fuarthas – Meán Fómhair 2015

Litreacha ón Aire inar chuir sé an cinneadh uaidh in iúl do phríomh-gheallsealbhóirí – Eanáir 2016