An tAonad um Rialáil Ghairmiúil

Cé sinn

Tá freagracht orainn as beartas agus as reachtaíocht rialála a bhaineann le gairmithe cúram sláinte agus cúraim shóisialaigh, le haltraí agus mná cabhrach, le liachleachtóirí agus le fiaclóirí. Déanaimid maoirseacht ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus bainistímid seasamh na Roinne ar réimse na dTeiripí Comhlántacha. Cliceáil anseo le haghaidh faisnéise faoi aithint Cáilíochtaí Gairmiúla nach cáilíochtaí Éireannacha iad.

Cáilíochtaí Gairmiúla a Aithint

Comhordaímid beartas na Roinne maidir le haithint cáilíochtaí gairmiúla nach cáilíochtaí Éireannacha iad, lena n-áirítear cur chun feidhme Threoir 2005/36/CE maidir le gairmeacha áirithe sláinte agus cúraim shóisialaigh.

Reachtaíocht Fiaclóireachta Nua

Tá acht nua á chur againn in áit Acht na bhFiaclóirí, 1985. Gealladh sa Straitéis Sláinte, Cáilíocht agus Cothroime: Córas Sláinte Duitse go ndéanfaí neartú agus leathnú ar fhorálacha do chlárúchán reachtúil gairmithe sláinte. Tá an méid sin bainte amach againn cheana féin do na gairmeacha altranais agus míochaine, agus tá sé beartaithe againn anois an reachtaíocht lena rialaítear an ghairm fiaclóireachta a nuashonrú. Thionólamar comhairliúchán poiblí i mí an Mheithimh anuraidh agus fuarthas 125 aighneacht ina leith – léigh an tuarascáil anseo.

Thángthas le chéile le príomh-gheallsealbhóirí agus cuireadh a gcuid tuairimí san áireamh.  Comhaontaíodh leis an Aire na saincheisteanna beartais a chuirfear ar áireamh i mBille nua na bhFiaclóirí agus cuireadh tús le hAnailís Tionchair Rialála cheana féin.

Tuarascáil an Phróisis Chomhairliúcháin ar reachtaíocht nua chun áit Acht na bhFiaclóirí, 1985, a ghlacadh.

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigeach Deirdre Walsh
Príomh-Oifigigh Chúnta Kieran Duffy
Geraldine Kelly
Catherine McManus
Teileafón 01-6354000