An tAonad um Reachtaíocht Chorparáideach

Cé sinn

Oibríonn an tAonad um Reachtaíocht Chorparáideach ar fhorbairt a dhéanamh ar an reachtaíocht a shanntar don aonad. Tugtar cur síos gairid thíos ar an reachtaíocht ar a bhfuil an tAonad ag obair faoi láthair.

Céard a Dhéanaimid

Is é príomhról an Aonaid um Reachtaíocht Chorparáideach ná roinnt Billí trasnaí atá i gclár reachtach na Roinne Sláinte a ullmhú i gcomhairle leis na hAonaid ábhartha bheartais sa Roinn agus tacaíocht a thabhairt don Aire na Billí sin a bhrú tríd an Oireachtas. Chomh maith leis sin, déanann an tAonad um Reachtaíocht Chorparáideach comhordú ar Chlár Reachtach na Roinne.  Tá cur síos gairid tugtha thíos ar na Billí ar a bhfuil an tAonad ag obair faoi láthair. 

An Bille um Fhaisnéis Sláinte agus Sábháilteacht Othar

Is éard a bheidh sa Bhille um Fhaisnéis Sláinte agus Sábháilteacht Othar ná forálacha lena ndéileálfar leis na réimsí seo a leanas go príomha: faisnéis sláinte, eitic taighde agus sábháilteacht othar. D’fhaomh an Rialtas an Scéim Ghinearálta den Bhille i mí na Samhna 2015. Tá an Scéim sin ar fáil lena léamh anseo.

Forálacha maidir le Nochtadh Oscailte d’Othair

Tá forálacha reachtacha forbartha cheana féin lena dtacófar le teagmhais sábháilteachta othar a nochtadh go hoscailte d’othair, rud a chuirfidh feabhas ar chúram othar agus ar shábháilteacht othar araon.  Tá sé beartaithe go gcuirfear na forálacha sin ar áireamh i reachtaíocht lena bhforálfar d’Orduithe Íocaíochtaí Tréimhsiúla (atá á hullmhú ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi láthair). D’fhaomh an Rialtas an Scéim Ghinearálta de na forálacha i mí na Samhna 2015. Tá an Scéim sin ar fáil lena léamh anseo.

An Bille um Cheadúnú Sábháilteachta Othar

Forálfar leis an mBille seo do chóras éigeantach ceadúnaithe a bhunú do sholáthraithe cúram sláinte poiblí agus príobháideacha araon. Tá tograí reachtacha á gcur ar aghaidh faoi láthair agus, chomh luath agus a bheidh siad tugtha chun críche, cuirfear iad faoi bhráid an Rialtais d’fhonn ceadú a fháil scéim ghinearálta agus Cinn de Bhille a fhoilsiú.

An Bille um Fhaisnéis Sláinte

Is é an aidhm atá leis an mBille um Fhaisnéis Sláinte ná aghaidh a thabhairt ar dhúrud ábhar a éascóidh próisis fheabhsaithe bhainistíochta faisnéise a ghabhann le córas nua-aimseartha sláinte. Beidh forálacha dóibh seo a leanas ag gabháil leis na hábhair sin: próiseas níos cuíchóirithe um cheadú eitice i gcás taighde sláinte nach rialaítear le rialúchán reachtúil ná le Dlí an AE; cláir mheaitseála sonraí agus acmhainní faisnéise sláinte (mar shampla, cláir othar); agus feabhas a chur ar shábháilteacht othar (mar shampla, trí thuairisciú foirmiúil timpistí sábháilteachta othar a chur chun cinn).

Sonraí Teagmhála: corporatelegislation@health.gov.ie