An tAonad um Éifeachtacht Chliniciúil

Éifeachtacht Chliniciúil

Comhpháirt thábhachtach de shábháilteacht agus cáilíocht othar is ea éifeachtacht chliniciúil. Tríd an bhfianaise náisiúnta agus idirnáisiúnta is fearr ar fáil ar sholáthar seirbhíse a chomhtháthú ach úsáid a bhaint as próiseas um éifeachtacht chliniciúil, cuirtear cúram sláinte chun cinn atá cothrom le dáta, éifeachtach agus comhsheasmhach. Is é atá i gceist le héifeachtacht chliniciúil ná leas a bhaint as treoirlínte cliniciúla náisiúnta, as iniúchadh cliniciúil náisiúnta agus as treoir maidir le cleachtas cliniciúil ginearálta atá dearbhaithe ó thaobh cáilíochta de. Cur chuige i leith cáilíocht a fheabhsú is ea seo, rud a chuireann cúram sláinte atá éifeachtúil ó thaobh costais de chun cinn. Is é sin, cúram sláinte atá bunaithe ar fhianaise agus a ngabhann cinnteoireacht chliniciúil agus torthaí cliniciúla níos fearr leis.

An Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil

Bhunaigh an tAire Sláinte an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) i mí Mheán Fómhair 2010 mar chuid den Tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar. Agus é faoi chathaoirleacht an Ollaimh Hilary Humphreys, tá CNÉC comhdhéanta ag príomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear cliniceoirí, ionadaithe d’othair, an Roinn Sláinte, saineolaithe sábháilteacht othar, bainisteoirí sláinte, comhlachtaí rialála, comhlachtaí oiliúna agus oideachais, gníomhaireachtaí árachais agus slánaíochta cliniciúla agus soláthraithe cúram sláinte príobháideach. Is é ról CNÉC ná treoirlínte cliniciúla agus iniúchadh cliniciúil a chur in ord tosaíochta agus a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de d’fhonn a mholadh don Aire Sláinte go gcuirfear ar áireamh iad i sraith Treoirlínte Cliniciúla Náisiúnta.

Téarmaí Tagartha CNÉC

  1. Critéir le haghaidh bheartú tosaíochta na dtreoirlínte cliniciúla agus le haghaidh iniúchadh do chóras cúram sláinte na hÉireann a chur i bhfeidhm.
  2. Critéir le haghaidh dhearbhú cáilíochta na dtreoirlínte sláinte agus le haghaidh iniúchadh do chóras sláinte na hÉireann a chur i bhfeidhm.
  3. Teimpléad a scaipeadh maidir le conas treoirlíne agus iniúchadh a struchtúrú, conas a nascfaidh iniúchadh leis an treoirlíne agus conas a leanfaidh é agus cén mhodheolaíocht lena leanfar é.
  4. Treoirlínte sláinte agus iniúchadh náisiúnta, a ndearnadh dearbhú cáilíochta orthu i gcoinne na gcritéar, a mholadh le formheas an Aire laistigh de chóras sláinte na hÉireann.
  5. Cabhrú le gníomhaireachtaí eile treoirlínte formhuinithe agus torthaí iniúchta don fhoireann líne tosaigh agus don phobal a scaipeadh i bhformáid chuí.
  6. Tuairisciú a thabhairt go tréimhsiúil faoi chur chun feidhme na dtreoirlínte formhuinithe.

Tuilleadh faisnéise faoi CNÉC www.patientsafetyfirst.ie/index.php/ncec.html

Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla

Is é is aidhm do Threoirlínte Náisiúnta Cliniciúla treoir agus caighdeáin a chur ar fáil maidir le cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht costais an chúraim sláinte in Éirinn a fheabhsú.

Léigh tuilleadh faoi Threoirlínte Náisiúnta Cliniciúla anseo

Déan teagmháil le

An   Stiúrthóir um Éifeachtacht Chliniciúil

An Dr Kathleen MacLellan

Ard-Oifigeach   Feidhmiúcháin

Paula Monks

Príomh-Oifigeach

Anne Devlin

Ríomhphost: ncec@health.gov.ie