An tAonad um Chur Chun Cinn na Sláinte

Céard a Dhéanaimid

Is é an fheidhm atá againn ná beartais a fhorbairt agus tacú le hiarrachtaí chun feasacht níos fearr a chruthú ar an dea-thionchar is féidir le stíleanna maireachtála sláintiúla a imirt agus bearta a shainaithint a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun daoine a éascú stíleanna maireachtála sláintiúla a ghlacadh. I dtéarmaí praiticiúla, is é atá i gceist leis na hiarrachtaí sin ná féachaint le leibhéil úsáide tobac agus alcóil a laghdú agus daoine a spreagadh bia sláintiúil a ithe agus bheith gníomhach go fisiciúil.

  • Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú leanúnach na n-aidhmeanna agus na gcuspóirí atá i straitéisí foilsithe, lena n-áirítear an Beartas Náisiúnta Sláinte Cardashoithíche; agus
  • Forbairt Straitéisí agus Beartas Náisiúnta a stiúradh, agus cur lena bhforbairt, ar mhaithe le feabhas sláinte a chur chun cinn.
  • Obair idirearnálach a stiúradh maidir le haghaidh a thabhairt ar iompraíochtaí stíl mhaireachtála a théann i bhfeidhm ar an tsláinte.
  • Rannchuidiú a dhéanamh maidir le Beartais um Chur Chun Cinn na Sláinte a fhorbairt ó thaobh comhar Thuaidh/Theas de agus ar leibhéal idirnáisiúnta.
  • Forbairt an bheartais um Ghalair Neamhchoitianta a fhorbairt agus an beartas athbhreithnithe um Ghalair Neamhtheagmhálacha a chur ar aghaidh;

Déan Teagmháil Linn

LeasPhríomh-Oifigeach Míochaine

An Dr John Devlin

Comhairleoir Beartais um Chur Chun Cinn na Sláinte

Ursula O’Dwyer

Príomh-Oifigigh Chúnta

Sandra Barnes

Liam McCormack

Fón: (01) 6354000