An tAonad um Chosaint na Sláinte

Soláthraímid ceannaireacht náisiúnta, comhairle bheartais, anailís, comhordú agus cumarsáid maidir le straitéisí cosanta sláinte.

Is iad na príomhthosaíochtaí atá againn ná beartas agus creat reachtúil cuí a fhorbairt chun tacú le cosaint sláinte poiblí trí na nithe seo a leanas:

  • galair thógálacha a rialú;
  • cláir náisiúnta um imdhíonadh agus vacsaíniú;
  • pleanáil chuí i gcomhair éigeandálaí sláinte poiblí (lena n-áirítear pleanáil i gcomhair fliú paindéime);
  • rannchuidiú a dhéanamh maidir le beartas an Aontais Eorpaigh agus na hEagraíochta Domhanda Sláinte um chosaint sláinte a fhorbairt;
  • agus monatóireacht a dhéanamh ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus gach beartas agus reachtaíocht den sórt sin á gcur chun feidhme aici.

Oibrímid go dlúth leis an Stiúrthóireacht Sláinte agus Folláine in FSS, lena n-áirítear an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte (IFCS).

Déanann an tAonad um Chosaint na Sláinte maoirseacht ar an bhfeidhm oibriúcháin atá ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir leo seo a leanas:

Beartas um ghalar tógálach a fhorbairt

Táimid freagrach as beartas agus reachtaíocht a fhorbairt i ndáil le galair thógálacha. Déanann an tAonad dlúth-idirchaidreamh leis an Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte (IFCS) ina leith sin. Déanann IFCS sonraí agus faisnéis faoi ghalair theagmhálacha a bhailiú, a léirmhíniú agus a scaipeadh. Déanaimid idirchaidreamh freisin le Ranna eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí Rialtais maidir le freagairt a thabhairt do ráigeanna agus maidir le comhairle chuí a chur ar fáil ina leith.

Pleanáil agus Freagairt Éigeandála, lena n-áirítear Pleanáil i gcomhair Paindéimí

Déanaimid ionadaíocht don Roinn Sláinte ar Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála. Is í an Roinn Sláinte an phríomh-Roinn Rialtais maidir le freagairt d’éigeandálaí a bhaineann le galair thógálacha. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an Phríomh-Ghníomhaireacht Freagartha maidir le freagairt do na cineálacha sin éigeandála agus do na gnéithe sláinte d’éigeandálaí eile.

I gcomhar leis an Oifig Pleanála Éigeandála, forbraíonn an tAonad seo Pleananna Ullmhachta na hÉireann d’Éigeandáil.

Forfheidhmiú Rialachán Idirnáisiúnta Sláinte agus Reachtaíocht an AE maidir le Bagairtí Sláinte Trasteorann

Oibrímid le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i ndáil le forfheidhmiú Chinneadh an AE maidir le bagairtí sláinte trasteorann, rud a tháinig i bhfeidhm i mí Dheireadh Fómhair 2013. Déantar leis an gcinneadh sin gach cineál bagartha a chlúdach sna bearta measúnú riosca agus comhordaithe a dhéantar faoi láthair maidir le galair thógálacha, ullmhúchán agus comhordú a neartú i measc na mBallstát agus an Choimisiúin, faireachas eipidéimeolaíochta a fheabhsú, bonn dlí a thabhairt don Choiste Slándála Sláinte agus an ról comhordaithe atá ag an gCoiste sin a neartú i gcás éigeandálaí sláinte poiblí. Déantar foráil leis an gCinneadh freisin do Sholáthar Comhpháirteach frithbhearta míochaine ag ballstáit den AE.

Comhlánaítear leis an gcinneadh forálacha na Rialachán Idirnáisiúnta Sláinte ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, ina soláthraítear córas domhanda chun leathadh idirnáisiúnta galair a chosc agus a rialú, chun cosaint ar leathadh idirnáisiúnta galair agus chun freagairt sláinte poiblí do leathadh idirnáisiúnta galair a chur ar fáil ar bhealaí atá i gcomhréir le rioscaí sláinte poiblí agus atá teoranta do na rioscaí sin. Oibríonn an tAonad um Chosaint na Sláinte le FSS agus le páirtithe leasmhara eile chun a chinntiú go gcomhlíontar na Rialacháin Idirnáisiúnta Sláinte, chun tacú le hobair an Lárionaid Náisiúnta Sábháilteachta is Sláinte (LNSS) agus chun cásanna neamhéigeandála sláinte poiblí a chomhordú le LNSSanna.

Déan Teagmháil Linn

LeasPhríomh-Oifigeach Míochaine Colette Bonner

Príomh-Oifigeach Cúnta Michael Smith

Teileafón: 01-6354000

R-phost: health_protection_unit@health.gov.ie