An tAonad um Beartas na nOspidéal Géarmhíochaine 3

Áirítear iad seo a leanas le freagrachtaí an Aonaid seo

  • Maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta Máithreachais: Todhchaí Níos Fearr a Chruthú le Chéile, lena n-áirítear an Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán a bhunú;
  • Forbairt a dhéanamh ar bheartas an Rialtais i ndáil le seirbhísí máithreachais;
  • Maoirseacht a dhéanamh ar an obair chun ospidéil mháithreachais neamhspleácha a athlonnú go láithreáin na n-ospidéal géarmhíochaine;
  • Maoirseacht a dhéanamh ar sheirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine i nGrúpa Ospidéal an Deiscirt/an Iardheiscirt, i nGrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh agus sna hospidéil mháithreachais/sna haonaid mháithreachais;
  • Maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt na Seirbhíse Náisiúnta Otharchairr de réir Ghníomh 33 sa chreat Future Health (Sláinte sa Todhchaí);
  • Maoirseacht a dhéanamh ar an tSeirbhís Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine;
  • Tacú leis an gComhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil a hoibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh;

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigeach: Joan Regan
Príomh-Oifigigh Chúnta: Ross Hattaway
Emma Bradley
Fón 01-6354000