An tAonad um Beartas Idirnáisiúnta agus Taighde

Cé Sinn

Déanann an tAonad bainistiú ar obair na Roinne leis an Aontas Eorpach agus le comhlachtaí idirnáisiúnta ar mhaithe le beartas sláinte a chur ar aghaidh. Tá freagracht ar an Aonad freisin as an mBeartas Taighde Sláinte.

Céard a dhéanaimid

  • comhordaímid seasamh na Roinne ar chúrsaí beartais sláinte AE agus idirnáisiúnta
  • déanaimid / eagraímid ionadaíocht don Roinn ag fóraim éagsúla AE agus idirnáisiúnta. Áirítear leis sin ionadaíocht ag grúpaí oibre Chomhairle an AE, ionadaíocht ag cruinnithe na Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO),      ionadaíocht ag cruinnithe chomhlacht rialaithe na hEagraíochta Domhanda Sláinte, etc.
  • comhordaímid rannpháirtíocht Thuaidh/Theas sa réimse sláinte, lena n-áirítear saincheisteanna a bhaineann leis an gComhairle      Aireachta Thuaidh/Theas agus réimsí áirithe comhair (e.g. Clár INTERREG an AE)
  • éascaímid comhroinnt faisnéise leis an AE agus le tíortha eile ar ábhair shláinte
  • bainistímid cuairteanna oifigiúla ar an Roinn/ag an Roinn
  • tacaímid le cumas láidir taighde a fhorbairt san earnáil sláinte
  • Déanaimid é sin go príomha trí thacaíocht a thabhairt don Bhord Taighde Sláinte, ar comhlacht reachtúil faoi choimirce na Roinne é
  • comhordaímid na freagrachtaí atá ar an Roinn maidir le Plean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist

Déan teagmháil le

r-phost international@health.gov.ie
fón 01-635 4324