An tAonad um Beartas Ailse, Fola agus Orgán

Beartas Ailse

San Aonad um Beartas Ailse, táimid freagrach as beartas a fhorbairt chun tacú le córas náisiúnta um rialú ailse, lena n-áirítear Straitéis do Rialú Ailse in Éirinn a chur chun feidhme.

Déanaimid maoirseacht agus tuairisciú ar Chlár Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) um Rialú Ailse chun a chinntiú go gcuirtear an beartas chun feidhme agus go soláthraítear seirbhísí ailse go héifeachtach. Chomh maithe leis sin, déanaimid monatóireacht ar fheidhmíocht FSS de réir caighdeáin chomhaontaithe. Tugaimid tacaíocht agus maoiniú don Chlárlann Náisiúnta Ailse agus oibrímid chun seirbhísí náisiúnta radaiteiripe a fhorbairt.

Glacaimid páirt sa Chuibhreannas Ailse Uile-Éireann in éineacht le Tuaisceart Éireann agus leis an National Cancer Institute sna Stáit Aontaithe. Glacaimid páirt freisin i gComhghníomhartha Eorpacha maidir le hailse.

An Beartas Fola agus Orgán

San Aonad seo, déanaimid stiúradh agus comhordú ar fhorbairt an bheartais maidir le húsáid fola, fíocháin agus orgán. Déanaimid tacú agus monatóireacht ar chaighdeáin agus ar sholáthar seirbhísí a bhaineann le húsáid fola, fíocháin agus orgán in Éirinn chun a chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin idirnáisiúnta is airde ó thaobh cáilíochta agus sábháilteachta de.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí

  • Beartais a bheith i bhfeidhm chun a chinntiú go soláthraítear seirbhísí deonaithe agus trasphlandaithe orgán ar ardchaighdeán, seirbhísí as a dtiocfaidh méadú ar an leibhéal deonaithe agus trasphlandaithe orgán de réir Threoracha an AE agus Phlean Gníomhaíochta an AE maidir le Deonú agus Trasphlandú Orgán.
  • A chinntiú go bhfuil beartais agus struchtúir i bhfeidhm chun freastal ar sholáthar seirbhísí a bhaineann le húsáid fola agus fíocháin in Éirinn de réir caighdeáin idirnáisiúnta ó thaobh cáilíochta agus sábháilteachta de
  • Aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a thagann as an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus VEID, lena n-áirítear bainistiú a dhéanamh thar ceann an Aire ar chásanna a bhaineann le Heipitíteas C agus VEID atá os comhair na hArd-Chúirte agus na Cúirte Uachtaraí.
  • Rialú a dhéanamh ar Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann, lena n-áirítear cuspóirí feidhmíochta, díolachán agus spriocanna airgeadais a mheas.
Teagmhálaithe

Príomh-Oifigeach

Michael Conroy
michael_conroy@health.gov.ie
(01) 6354221
Príomh-Oifigeach Cúnta
An   Beartas Fola agus Orgán Maeve O’Brien
maeve_o’brien@health.gov.ie
(01) 6354732
An   Beartas Ailse Keith Comiskey