An tAonad Meabhairshláinte

Cé sinn

Agus é mar chuid den Rannóg Cúraim Sóisialta, tá an tAonad Meabhairshláinte freagrach as an méid seo a leanas: beartas Meabhairshláinte, lena n-áirítear Fís don Athrú, Tuarascáil an tSainghrúpa ar an mBeartas Meabhairshláinte (2006); monatóireacht a dhéanamh ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), agus tacaíocht a thabhairt di, agus gach gné a bhaineann le meabhairshláinte den Phlean Seirbhíse Náisiúnta 2014 á gcur chun feidhme aici; an tAcht Meabhairshláinte 2001; rialachas an Choimisiúin Meabhairshláinte; monatóireacht a dhéanamh ar thionscadail chaipitil mheabhairshláinte FSS, lena n-áirítear Seirbhís Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí atá nua a fhorbairt.

Táimid freagrach freisin as an mbeartas ar Fhéinmharú a Chosc; oibrímid leis an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc (ONFC) chun maoirseacht a dhéanamh ar phríomhthionscnaimh faoin straitéis Reach Out agus chun tacú le See Change, arb é an Feachtas Náisiúnta chun Stiogma a Laghdú.

Céard a dhéanaimid

Tugaimid tacaíocht agus faisnéis don Aire, do na hAirí Stáit agus don Ard-Rúnaí agus iad ag freastal ar Choistí an Oireachtais.

Tacaímid leis an raon fairsing ceisteanna a bhaineann le Meabhairshláinte agus le Féinmharú a Chosc a thagann chun cinn ar leibhéal an Aire agus an Oireachtais (Ceisteanna Parlaiminteacha, Ceisteanna Tráthúla, Díospóireachtaí Atrátha agus Uiríll). Cabhraímid leis an Aire, leis na hAirí Stáit agus leis an Ard-Rúnaí freagraí éifeachtacha a thabhairt ar na ceisteanna sin. Ina theannta sin, déanaimid idirchaidreamh leis an Rannóg um Ghnóthaí Parlaiminteacha in FSS de réir mar is gá.

Oibrímid go dlúth leis an Stiúrthóireacht Meabhairshláinte in FSS agus leis an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc in FSS ar gach saincheist athchóirithe agus oibriúcháin a thagann as na beartais thuasluaite agus ar na codanna ábhartha de Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS a chur chun feidhme.

Idirghníomhaímid go suntasach le gníomhaireachtaí seachtracha eile, lena n-áirítear gníomhaíochtaí reachtúla agus neamhreachtúla eile ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach Colm Desmond

Príomh-Oifigeach Cúnta Sandra Walsh

Gerry Steadman

Michael Murchan

Teileafón 01 635 4000