An tAonad Alcóil agus Tobac

Céard a dhéanaimid

Is é feidhm an Aonaid ná sláinte agus sábháilteacht phoiblí a chosaint trí bheartais a fhorbairt agus trí bhearta a aithint ar mhaithe le caitheamh tobac agus le húsáid alcóil a laghdú.

Is iad na príomhcháipéisí straitéise ná Tuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí 2012 agus Éire atá Saor ó Thobac 2013.

Tá sé mar aidhm againn Éire a bheith saor ó thobac faoin mbliain 2025 (i.e. áit a bhfuil an ráta leitheadúlachta faoi bhun 5%) agus úsáid alcóil a laghdú go meánleibhéal na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) faoin mbliain 2020 (i.e. 9.1 lítear d’alcól glan in aghaidh an duine). Sa bhliain 2011, b’ionann an mheánúsáid alcóil ghlain in aghaidh an duine os cionn 15 bliana d’aois in Éirinn agus 11.63 lítear).

Is féidir leat tuilleadh faisnéise faoinár gcuid oibre ar alcól a fháil anseo agus is féidir leat tuilleadh faisnéise faoinár gcuid oibre ar thobac a fháil anseo.

Más maith leat faisnéis agus comhairle a fháil faoi mhí-úsáid alcóil:

Tabhair cuairt ar

Má theastaíonn cabhair uait chun éirí as tobac a chaitheamh:

  • Tabhair cuairt ar www.quit.ie agus cláraigh le QUITPLAN ar líne
  • Déan teagmháil le seirbhís scoir den tobac in aice leat, iad a reáchtáil ag FSS –
  • Déan teagmháil leis an Stoplíne Náisiúnta do Chaiteoirí Tobac ar ghlao sábhála 1850 201 203 chun labhairt le comhairleoir
  • Téigh lenár leathanach YOU CAN QUIT ar Facebook, áit a mbíonn na céadta caiteoir tobac ag labhairt le chéile agus ag tabhairt      tacaíocht dá chéile chun éirí as tobac a chaitheamh www.facebook.com/hsequit
  • Déan teagmháil le do Liachleachtóir Ginearálta nó le do Chógaiseoir, is dea-fhoinsí faisnéise, comhairle agus tacaíochta iad.

Cé sinn

An Comhairleoir Náisiúnta um Rialú   Tobac Fenton Howell
Príomh-Oifigeach Geraldine Luddy
Príomh-Oifigeach Cúnta Dilly O’Brien
Alessandra Fantini
Príomh-Oifigeach Comhshaoil Siobhán McEvoy
Teileafón 01-6354000
R-phost tobacco@health.gov.ie