An tAonad Airgeadais

Táimid ag ullmhú do Vóta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a thabhairt ar ais do Vóta Oifig an Aire Sláinte in 2015 agus táimid ag forbairt nósanna imeachta cuí um bainistiú caiteachais agus airgid chun na socruithe nua a bhainistiú. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Cinntímid gur tráthúil, cuimsitheach, costáilte go cruinn agus aontaithe leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóiriú atá na tairiscintí Meastachán do Vótaí an Ghrúpa Sláinte agus go bhfaighidh na tairiscintí sin ceadú na Dála ar deireadh. Déanaimid maoirseacht ar lucht bainistíochta na Roinne, ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus ar an Rialtas, agus tugaimid tuairisc dóibh, i ndáil le caiteachas ar Vótaí an Ghrúpa Sláinte.

Ciste Lánroghnach an Chrannchuir Náisiúnta a riar.

Déanaimid bainistiú agus forbairt ar fheidhm chuntasaíochta na Roinne chun freastal ar gach spriocdháta íocaíochta i gcomhair deontais sláinte, sonrasc agus párolla; ullmhaímid na Cuntais Leithreasa do Vóta 38 (An Roinn Sláinte); soláthraímid an fheidhm chuntasaíochta do Vóta 40 (An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige) chun freastal ar gach spriocdháta íocaíochta i gcomhair deontais sláinte, sonrasc agus párolla agus cabhraímid leis na Cuntais Leithreasa a ullmhú do Vóta 40.

Déanaimid bainistiú straitéiseach ar an gclár caipitil (seachas TFC) do FSS agus tugaimid cuntas i dtaobh deontais chaipitil do ghníomhaireachtaí a maoiníonn an Roinn go díreach iad. Cliceáil anseo chun féachaint ar chlár caipitil FSS.

Comhordaímid rannchuidiú na Roinne maidir le Plean Seirbhíse Náisiúnta bliantúil FSS a ullmhú agus déanaimid monatóireacht ar fheidhmíocht FSS ar bhonn leanúnach. Léigh Plean Seirbhíse FSS do 2014 anseo.

Déanaimid idirchaidreamh le FSS i ndáil le haisíocaíocht costas cúram sláinte ag na Ballstáit de bharr Rialacháin AE agus déanaimid ionadaíocht d’Éirinn ar Bhord Iniúchta an AE de chuid an Choimisiúin Riaracháin um Chórais Slándála Sóisialta a Chomhordú.

Riaraimid Comhaontú na Ríochta Aontaithe/na hÉireann um Aisíocaíocht Dhéthaobhach Chúram Sláinte i ndáil le haisíocaíocht na gcostas a thagann as forfheidhmiú Rialacháin an AE maidir le hoibrithe imirceacha (pinsinéirí na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann ina measc).

Déanaimid athbhreithniú ar ráitis bhliantúla airgeadais de chuid FSS agus comhlachtaí reachtúla sláinte. Chomh maith leis sin, comhordaímid cur i láthair na ráiteas airgeadais de chuid comhlachtaí reachtúla sláinte agus iad á gcur faoi bhráid an Oireachtais. Déanaimid bainistiú ar bhuiséad Seirbhísí Comhairleachta na Roinne (fo-mhírcheann A7) freisin.

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigigh Fiona Prendergast
John Keegan
Cuntasóir Gairmiúil Eunan Watters
Príomh-Oifigigh Chúnta Helen Minogue
Tony O’Reilly
Christina MacCarthy
Antoinette François
Brendan Murphy
Teileafón 01-6354000