An tAire Slainte

Minister Harris 2

Is é Simon Harris an tAire Sláinte. Tá sé ina Theachta Dála do Chill Mhantáin agus Ceatharlach Thoir.

Is as Contae Chill Mhantáin ó dhúchas dó agus tá baint aige leis an bpobal i rith a shaoil.

Ba trína chuid oibre mar thathantóir do dhaoine faoi mhíchumas a bhí Simon páirteach sa pholaitíocht den chéad uair agus tá sé tiomanta do ghuth láidir a chur ar fáil ar shaincheisteanna a bhaineann le riachtanais speisialta agus le meabhairshláinte. Sular tháinig sé isteach sa saol polaitiúil, chuir Simon Wicklow Triple A Alliance ar bun, carthanas a bhfuil sé mar aidhm aige tacaíocht a thabhairt do leanaí agus do theaghlaigh atá faoi réir Uathachais.

Ba in Olltoghchán na bliana 2011 a toghadh é chuig Dáil Éireann den chéad uair. Bhí sé ar an gcomhalta ab óige den 31ú Dáil. Le linn an téarma sin sa Dáil, d’fhóin Simon mar chomhalta den Choiste um Chuntais Phoiblí, mar chomhalta den Chomhchoiste Oireachtais um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, mar Rúnaí do Pháirtí Parlaiminteach Fhine Gael agus mar Chomhthionólaí ar Ghrúpa Traspháirtí an Oireachtais um Meabhairshláinte. I mí Iúil 2014, ceapadh é mar Aire Stáit sa Roinn Airgeadais, sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus i Roinn an Taoisigh le Freagracht Speisialta as Oifig na nOibreacha Poiblí, as Soláthar Poiblí agus as Baincéireacht Idirnáisiúnta (an Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta san áireamh).

Atoghadh Simon mar Theachta Dála do Chill Mhantáin agus Ceatharlach Thoir san Olltoghchán i mí Feabhra 2016. Ceapadh é mar Aire Sláinte ina dhiaidh sin.

Sular toghadh é chuig Dáil Éireann, bhí Simon ina chomhalta de Chomhairle Chontae Chill Mhantáin agus de Chomhairle Baile na gCloch Liath araon, tar éis dó an vóta céatadánach ab airde sa tír a bhaint amach i dToghcháin Áitiúla na bliana 2009. D’fhreastail sé ar an bpobal freisin mar Chathaoirleach ar Choiste Póilíneachta Chontae Chill Mhantáin, mar Chathaoirleach ar Fhóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha Cliath-Laighin Láir, mar Chomhalta Boird de Thurasóireacht Chill Mhantáin agus mar Bhall de Choiste Gairmoideachais Chill Mhantáin.