Nuacht Reatha

 

An Córas Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú

 

An 3ú Tuarascáil Bhliantúil ar an gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú, a foilsíodh i mí an Mheithimh 2017

Grafaic faisnéise maidir leis an gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú sa bhliain 2017

 

 

 

Comhairliúchán Poiblí ar Bheartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant

Tá Beartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant á fhorbairt ag an Roinn Sláinte faoi láthair.  Is é aidhm an bheartais feabhas a chur ar an dóigh a bhfreagraíonn an tseirbhís sláinte do ghearáin agus dul chun cinn a dhéanamh ar ghealltanas a tugadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta (2016) chun seirbhís náisiúnta tathanta othar a bhunú.  Tá comhairliúchán náisiúnta ar siúl le geallsealbhóirí, le baill foirne agus leis an bpobal i gcoitinne faoi láthair chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an bheartais.

 

5 Aibreán 2017 – Seoladh an tSuirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar 

Tríd an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar, tabharfar deis d’othair cur síos a dhéanamh ar a n-eispéireas féin ionas gur féidir an fhaisnéis sin a úsáid chun feabhas a chur ar ár seirbhís sláinte.

Cuirfear tús leis an Suirbhé an 1 Bealtaine 2017 agus tabharfar cuireadh do gach othar aosach a scaoilfear amach ó ospidéal géarchúraim phoiblí le linn na míosa sin páirt a ghlacadh sa suirbhé.

Is comhthionscadal é idir an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Roinn Sláinte. Úsáidfear sonraí a bhaileofar ón Suirbhé chun beartas cúram sláinte amach anseo a mhúnlú agus chun feabhas a chur ar thorthaí othar. Beidh an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar ina bhunchloch bhunúsach don obair chun cultúr láidir sábháilteachta othar a chruthú inár seirbhís sláinte.

An Óráid ón Aire Simon Harris ag Seoladh an tSuirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar