An Plean Éigeandála Sláinte Poiblí chun dul i ngleic le CPE

Is ionann baictéir charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE), ar a dtugtar baictéir CRE freisin, agus baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh na hábhair fhrithmhiocróbacha uile a úsáidtear go minic.

 • Chuir an tAire Sláinte an Plean Éigeandála Sláinte Poiblí i bhfeidhm chun dul i ngleic le baictéir CPE inár gcóras ospidéal.
 • Tá baictéir CPE ina dtarbhfhríd atá frithsheasmhach in aghaidh fhormhór na n-antaibheathach atá ar fáil, nó gach ceann díobh.  Is sa phutóg a iompraítear na baictéir agus is féidir leo ionfhabhtú sruth fola a chruthú i ndaoine atá soghonta, amhail daoine scothaosta agus daoine a bhfuil imdhíonacht íseal orthu.
 • Tá cásanna CPE sainaitheanta ar fud an domhain le blianta beaga anuas.  Tá méadú bliantúil tagtha ar an líon cásanna atá feicthe againn in Éirinn freisin.
 • Tháinig méadú faoi dhó, beagnach, ar an líon cásanna sa bhliain 2016 agus meastar go méadóidh sé faoi thrian eile sa bhliain 2017.  Tá deis againn leathadh na tarbhfhríde ar fud ár gcórais ospidéal a stopadh nó aisiompú, áfach.
 • Is féidir le leathadh na tarbhfhríde san ospidéal a bheith ina chúis le dúnadh leapacha, bardaí agus aonad, rud a bhainfeadh an bonn ón acmhainn a theastaíonn chun seirbhísí a chur ar fáil, chun othair ó Rannóga Éigeandála a ligean isteach agus chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar liostaí feithimh.
 • Is í an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí a dhéanfaidh maoirseacht ar an bhfreagairt mhéadaithe don méid sin ar bhonn seachtainiúil.  Tá na socruithe sin ag teacht leis na pleananna éigeandála reatha a cuireadh i bhfeidhm san am atá thart chun freagairt don fhliú paindéime agus don ullmhacht do víreas Ebola.
 • Cuireadh acmhainní nua ar fáil don Roinn Sláinte chun dul i ngleic le fadhb na frithsheasmhachta in aghaidh ábhar frithmhiocróbach trí Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta 3 bliana an Rialtais um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach.  Cinnteoidh obair na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí go mbainfear an chuid is fearr as na hacmhainní sin agus sinn ag dul i ngleic le baictéir CPE inár gcóras ospidéal.
 • Tugtar le fios sa chomhairle Sláinte Poiblí agus sa chomhairle mhicribhitheolaíoch go bhfuil deis ann go fóill idirghabhálacha éifeachtacha a dhéanamh chun ár n-othair a chosaint, ár n-acmhainn ospidéal a chosaint ar dhúnadh neamhbheartaithe agus, ar deireadh, leathadh na tarbhfhríde a stopadh nó a laghdú.
 • A bhuí le cur i bhfeidhm an Phlean Éigeandála Sláinte Poiblí agus na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí, cumasófar don chóras srianadh CPE a bhainistiú ar bhealach comhordaithe.  Chinnteodh sé sin go gcuirfí rochtain agus sábháilteacht othar ar chomhréim lena chéile ar fud an chórais agus go mbainfí cothromaíocht chuí amach maidir le iad a uasmhéadú ag an am céanna.  Tá deacrachtaí maidir le sreabhadh othar ag teacht chun cinn in ospidéil áirithe mar gheall ar dhúshláin a bhaineann le hionfhabhtú a chosc agus a rialú.
 • Le linn di a cuid oibre a chur i gcrích, tabharfaidh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí aird ar Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach.  Ba iad an tAire Sláinte agus an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara a sheol an Plean sin Dé Céadaoin an 25 Meán Fómhair.
 • Cuirfear an chéad chruinniú de chuid na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ar siúl an tseachtain dar tús an 30 Deireadh Fómhair. Tabharfar an t-eolas is déanaí ar obair na Foirne ina dhiaidh sin.