Comhdhálacha

Tionóladh an chéad chomhdháil de chuid na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar an 7 agus an 8 Nollaig 2016. Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a sheoladh ar an dara lá den chomhdháil an 8 Nollaig. Tá an Oifig lonnaithe laistigh den Roinn Sláinte.

An Clár Imeachtaí do Chomhdháil na Bliana 2016

Amharc ar na láithreoireachtaí físe ón gComhdháil

 

Láithreoireachtaí:

An Dr Catherine Dumartin – Úsáid stuama a bhaint as oibreáin antaimhiocróbacha san Aontas Eorpach: ceachtanna a foghlaimíodh ón suirbhé ón gCoimisiún, 2015

An Dr Johan Thor – Úsáid a bhaint as Clárlanna Cáilíochta Náisiúnta chun Iarrachtaí Feabhsúcháin Chliniciúil a Threorú agus a Mheas – Scéalta Dearfacha ón tSualainn

An Dr Michael Gardam – Cás-Staidéir ar Fheabhsú Cáilíochta ach úsáid a bhaint as Úinéireacht Líne Tosaigh

An Dr Paul O’Connor – Fadhb an tSláinteachais Láimhe a Mhaolú

An tOll. Bruce Guthrie – Feabhas a chur ar Shábháilteacht do Dhaoine i gCúram Príomhúil a bhfuil ilghalracht orthu

An Dr Brian Farrell – An Coiste Cróinéara – Saincheisteanna Sábháilteachta Othar

An tOll. Stephen Byrne – Ról an Chógaiseora maidir le Cúram Othar a Bharrfheabhsú, Ceachtanna atá le Foghlaim ón Taobh Cliniciúil de agus ón Taobh Eacnamaíoch de araon

Bríd Boyce/Maria Lordan Dunphy (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)) – Ceardlann FSS maidir leis an gCreat Náisiúnta um Beartais, Nósanna Imeachta, Prótacail agus Treoirlínte

Tracey O’Carroll/June Bolger – An Clár um an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar: An Cur Chuige Comhpháirtíochta

Karen Egan/an Dr Éidín Ní Shé – Gairmiúlacht Leighis i ndáil le Sábháilteacht: Eispéireas Dochtúirí Sóisearacha sa Chleachtas

An Dr John Fitzsimons/an Dr David Vaughan/an Dr Catherine Diskin – Ceardlann maidir le hAistriú Cliniciúil: Cur chuige feabhsúcháin cháilíochta i leith aistriú cliniciúil

An Dr John Fitzsimons/Rachel McDonell – Córas Luathrabhaidh Péidiatraiceach – na ceachtanna a foghlaimíodh

Nina Cromeyer Dieke – Tús eolais ar Dhuais Longitude                       

An Dr Vida Hamilton – Tuarascáil Náisiúnta ar Thorthaí Seipsise 2016

Mary Fitzsimons/an Dr Colin Doherty/an Dr Jarlath Varley – Cúram atá dírithe ar an othar a chomhdhearadh: daoine ag obair le chéile chun luach a chruthú

An tOll. Rhona Flin – Taighde ar Shábháilteacht Othar: dálaí taobh thiar de theagmhais dhíobhálacha

Chláraigh suas le 600 duine do gach lá – bhí an lucht féachana comhdhéanta go príomha d’othair agus de raon leathan ball foirne cúram sláinte a oibríonn i réimse na sábháilteachta othar. Áiríodh leo sin daoine ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ó Ghníomhaireachtaí Deonacha, Othair, Saineolaithe Sábháilteachta Othar agus daoine ó Chomhlachtaí Rialála agus ón bpobal taighde. Cuireadh 116 phóstaer ar taispeáint agus chualathas ó roinnt cainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus cuireadh roinnt tionscnamh náisiúnta agus idirnáisiúnta i láthair thar an dá lá.