An Chomhairle um Ghairmith Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Rialálaí neamhspleách is ea an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU), a bunaíodh chun an pobal a chosaint trí ardchaighdeáin iompair ghairmiúil, oideachais ghairmiúil, oiliúna gairmiúla agus inniúlachta gairmiúla a chur chun cinn i measc cláraithe de chuid na 14 ghairm shainithe sláinte agus cúraim shóisialaigh atá againn. Is iad seo a leanas na gairmeacha sin:

 • Bithcheimiceoir Cliniciúil
 • Diaitéiteach
 • Radharceolaí Dáiliúcháin
 • Eolaí Leighis
 • Teiripeoir Saothair
 • Optaiméadraí
 • Ortoptach
 • Fisiteiripeoir
 • Coslia
 • Síceolaí
 • Radagrafaí
 • Oibrí Cúraim Shóisialaigh
 • Oibrí Sóisialta
 • Teiripeoir Urlabhra agus Teanga

Ba faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005 a bunaíodh an Chomhairle agus na coistí araíonachta agus na boird chlárúcháin atá aici (a reáchtáiltear faoin mbratainm CORU).

Is é an ról atá ag an gComhairle riachtanais chorparáideacha na heagraíochta a bhunú, maoirseacht agus comhordú a dhéanamh ar na boird chlárúcháin, agus déileáil le gearáin in aghaidh chláraithe na ngairmeacha trí bhainistiú a dhéanamh ar na forálacha um ‘Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh’ atá san Acht, forálacha atá cosúil leo sin a bhfuil feidhm acu maidir le liachleachtóirí, le haltraí agus le cnáimhsigh.

Bíonn Acht 2005 á chur chun feidhme ar bhonn céimnithe de réir mar a bhunaítear na boird chlárúcháin agus a gcuid clár. Tá boird chlárúcháin do na gairmeacha seo a leanas i mbun feidhme cheana féin: diaitéiteach, teiripeoir saothair, fisiteiripeoir, radagrafaí, optaiméadraí, radharceolaí dáiliúcháin, oibrí sóisialta, oibrí cúraim shóisialaigh agus teiripeoir urlabhra agus teanga. Tá sé beartaithe na boird do na 5 ghairm shainithe eile a bhunú sna blianta 2016 agus 2017.