An tAonad um Shábháilteacht Othar agus Cáilíocht

Céard a Dhéanaimid

Táimid i bhfeighil cúrsaí beartais a bhaineann le sábháilteacht othar agus cáilíocht i gcúram sláinte, rud lena ngabhann na feidhmeanna seo a leanas:

 • Tograí lena mbunófar Gníomhaireacht um Shábháilteacht Othar a fhorbairt agus a chur chun feidhme;
 • Tacú le táscairí náisiúnta cáilíochta agus  sábháilteachta a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú agus le hiniúchadh cliniciúil náisiúnta.
 • An dóigh a n-úsáideann an Roinn agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) sonraí a fhorbairt arís eile chun eolas a thabhairt do chinnteoireacht agus chun cuntasacht a spreagadh.
 • A chinntiú go dtugtar tacaíocht leanúnach sheachtrach d’fhorfheidhmiú thuarascáil an Choimisiúin um Shábháilteacht Othar agus      Dearbhú Cáilíochta  (Coimisiún Madden) agus go ndéantar monatóireacht ar an bhforfheidhmiú sin;
 • Tacú leis an nGrúpa Comhairleach Náisiúnta um Shábháilteacht Othar;
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chórais freagartha agus foghlama i ndáil le teagmhais sábháilteachta othar san earnáil phoiblí;
 • An prótacal sábháilteachta othar a bhainistiú sa Roinn;
 • An caidreamh corparáideach idir an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) agus an Roinn Sláinte, lena n-áirítear daoine údaraithe a cheadú chun monatóireacht agus imscrúduithe a dhéanamh ar chaighdeáin agus rialuithe buiséid/foirne agus pleanáil gnó a bhainistiú;
 • Caidreamh a choinneáil le FSS/Gníomhaireachtaí maidir leis na forálacha um Nochtadh Faisnéise faoi Chosaint atá san Acht Sláinte 2007;
 • Maoiniú agus tacaíocht a chur ar fáil don Chumann Idirnáisiúnta um Cháilíocht i gCúram  Sláinte (ISQua);
 • Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar an  bhfreagairt a thugann FSS d’ionfhabhtuithe a bhaineann le cúram sláinte;
 • Ionadaíocht a dhéanamh d’Éirinn agus páirt a ghlacadh, de réir mar is gá, i gcruinnithe de chuid Mheitheal an AE um Shábháilteacht Othar;
 • An suíomh Gréasáin Tús Áite do Shábháilteacht Othar a choinneáil ar bun

Is féidir leat tuilleadh faisnéise faoin mbeartas sábháilteachta othar a fháil ar ár suíomh Gréasáin trí chliceáil anseo.

Déan teagmháil le

LeasPhríomh-Oifigeach Míochaine An Dr Eibhlín Connolly
Príomh-Oifigigh Chúnta Eithne Barron
Robbie Breen
Susan Reilly

Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne Sláinte

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) Is é ÚFCS an tÚdarás neamhspleách arb é is aidhm dó feabhas leanúnach a bhrú chun cinn i seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann. Tá freagracht reachtúil ar ÚFCS as an méid seo a leanas:

 • Caighdeáin a Leagan Síos i gcomhair Seirbhísí Sláinte agus Sóisialta
 • Monatóireacht a dhéanamh ar Cháilíocht Chúram Sláinte
 • Measúnú Teicneolaíochta Sláinte
 • Faisnéis Sláinte
 • An Chigireacht Seirbhísí Sóisialta

Foilseacháin

Naisc Úsáideacha

 • www.patientsafetyfirst.ie Is é seo suíomh Gréasáin an Tionscnaimh Sábháilteachta Othar in Éirinn, áit a soláthraítear faisnéis, doiciméid agus naisc chuig acmhainní úsáideacha agus forbairtí i Sábháilteacht Othar in Éirinn
 • www.hpsc.ie Is é an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte (IFCS) an tsainghníomhaireacht in Éirinn maidir le faireachas a dhéanamh ar ghalair theagmhálacha
 • www.isqua.org ISQua, An Cumann Idirnáisiúnta um Cháilíocht i gCúram Sláinte Teo.