Ionad Nuachta

Cuireann an tAire Harris a lámh le rialacháin nua chun na teidil mar Dhiaitéiteach agus mar Theiripeoir Urlabhra a chosaint lena n-úsáid eisiach ag gairmithe cáilithe

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis a lámh a chur le dhá thacar rialachán a bhfuil mar aidhm leo cosaint a thabhairt do dhaoine den phobal a bhaineann úsáid as na seirbhísí de chuid Diaitéiteach agus Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga. Mar thoradh ar na rialacháin, ní fhéadfaidh ach gairmithe cáilithe atá cláraithe leis

Foilseacháin Sonrithe

Athbhreithniú Lárthéarma ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú

Seoladh an chéad Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú d’Éirinn i mí na Nollag 2014. Is é aidhm na Straitéise an dá phrionsabal uileghabhálacha um pearsanúlacht agus um shaoránacht a chur ar aghaidh trí chur ar chumas daoine a bhfuil néaltrú orthu a bhféiniúlacht, a ndianseasmhacht agus a ndínit a choimeád ar marthain agus trína aithint go bhfuil meas

Liosta Beartas A - Z

Léigh tuilleadh

Ár bPolasaithe

Is é an Tionscadal Éire 2040 an tionscnamh beartais uileghabhálach atá i bhfeidhm ag an Rialtas chun tír níos fearr a chruthú dúinn go léir, ar tír í ina léireofar an taobh is fearr dúinn agus an cineál sochaí ba mhaith linn a bheith againn.

Déanfar mórchlár infheistíochta i mbonneagar sláinte a threorú trína aithint gur féidir na torthaí sláinte is fearr a bhaint amach trínár seirbhísí sláinte a athdhíriú i dtreo cúram príomhúil agus cúram pobail, áit ar féidir formhór na riachtanas sláinte atá ag daoine a chomhlíonadh sa cheantar áitiúil, agus géarchúram agus cúram éigeandála ar ardchaighdeán á gcur ar fáil in ospidéil ghéarmhíochaine chuí. 

Cuirfear 10.9 billiún euro ar fáil chun mórthionscadail agus mórchláir infheistíochta agus tionscnaimh thábhachtacha athchóirithe san earnáil sláinte a chistiú.

Féach Toradh Straitéiseach Náisiúnta 10 den Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 – 2027 chun lánsonraí a fháil.”

Ár Comhpháirtithe