Foilseacháin Sonrithe

Príomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn 2017

Tá léargas le fáil dúinn sa chur síos i bPríomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn ar na treochtaí atá ann maidir le déimeagrafaic, le sláinte daonra, le cúram ospidéil agus príomhúil agus le fostaíocht agus caiteachas sa tseirbhís sláinte. Seo é an deichiú eagrán den treoir thagartha áisiúil seo, treoir ina léirítear treochtaí suntasacha maidir le

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Séú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

An Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

Bunaíodh an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige i ndiaidh gealltanas a bheith tugtha sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun ceannaireacht a thabhairt i réimse mheabhairshláinte na hóige agus chun feabhas a chur ar an mbealach a n-oibríonn na hearnálacha poiblí, príobháideacha, deonacha agus pobail le chéile chun meabhairshláinte agus folláine an aosa óig a

Tuarascáil chuig an Aire Sláinte ar mheastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017 lena n-áirítear comhairle i dtaobh Creidmheasanna um Chothromú Fiontar (Leasaithe)

D’iarr an tAire Sláinte go gcuireadh an tÚdarás Árachas Sláinte tuarascáil faoi bhráid an Aire faoi Alt 7E den Acht um Árachas Sláinte, 1994. Cuimsíonn an tuarascáil: Meastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin don tréimhse ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017, Nithe a bhaineann le feidhmiú gnó aracháis sláinte, a cheapann

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2016

Leagtar amach sa tuarascáil bhliantúil seo ón Roinn Sláinte don bhliain 2016 na héachtaí a baineadh amach agus na réimsí ina ndearnadh dul chun cinn suntasach ar ár gcuspóirí straitéiseacha sa bhliain 2016.

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Is é aidhm na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 freastal ar riachtanais othar ailse in Éirinn thar an gcéad deich mbliana eile. Tá meardhul chun cinn déanta ó thaobh diagnóisic agus cóireálacha sláinte de cheana féin. Is é an cuspóir atá leis an straitéis a chinntiú go bhfreagróidh seirbhísí sláinte do na dúshláin agus do na deiseanna

Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú 2017 – 2025

Leagtar amach sa straitéis “Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú” an dóigh a rachaidh Rialtas na hÉireann i ngleic leis an dochar a ghabhann le mí-úsáid substaintí inár sochaí thar an gcéad ocht mbliana eile.  Sainaithnítear sa straitéis sraith príomhghníomhartha a dhéanfar idir na blianta 2017 agus 2020. Tugtar deis léi freisin tuilleadh gníomhartha a

An Roinn Sláinte Ráiteas Straitéise 2016 – 2019

Is é seo an Ráiteas Straitéise don Roinn Sláinte don tréimhse 2016-2019. Leagtar ár misean, ár luachanna, ár ról agus ár bpríomhfheidhmeanna amach ann. Cuirtear síos ann ar an timpeallacht reatha ina soláthraítear seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialaigh agus sainaithnítear ann roinnt téamaí bunúsacha lena gcuirfear bonn eolais faoinár gcuid oibre thar an tréimhse trí

Page 1/2