Preasráitis

Foilsiú an Séú hAthbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Leighis agus Struchtúr Gairme Leighis – Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn (Tuarascáil MacCraith)

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé hAoine) roimh fhoilsiú an Séú hAthbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Leighis agus Struchtúr Gairme Leighis – Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn (Tuarascáil MacCraith). Is é an Grúpa Faireacháin ar Chur Chun Feidhme Athbhreithniú MacCraith a chuir an tuarascáil le chéile, agus tarraingítear aird inti ar chur chun

D’fhoilsigh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an anailís staide uaithi inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an chéad anailís staide riamh uaithi a fhoilsiú inniu an 21 Nollaig 2017. Thionóil an grúpa an t-ochtú cruinniú dá chuid inniu freisin. Tugtar i dtuarascáil na hanailíse staide forbhreathnú ar an bhfaisnéis a bailíodh trí phróiseas na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS don bhliain 2018

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS don bhliain 2018 Méaduithe ar Uaireanta Faoisimh agus Uaireanta Tacaíochta Baile, ar sheirbhísí Teiripe Urlabhra agus Teanga, ar atreoruithe chuig Foirne Idirghabhála Pobail agus ar Phacáistí Cúraim Phéidiatraicigh Bhaile Rochtain fheabhsaithe ar Sheirbhísí Meabhairshláinte, ar Sheirbhísí Cóireála Drugaí agus Alcóil agus ar Sheirbhísí Máithreachais, lena

Plean Seirbhíse Náisiúnta FSS 2018 – Tacaí Méadaithe do Dhaoine Scothaosta agus Cuíchóiriú na Seirbhísí Tacaíochta Baile

Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fháiltigh sé inniu roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS 2018. Leagtar amach ann cineál agus méid na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a soláthróidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) iad sa bhliain 2018 ón gcistiú atá á chur ar fáil i

Tá sé tábhachtach go ndéanfar breithniú iomlán anois ar an tuarascáil ón gComhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, dar leis an Aire Harris

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur inniu (Dé Céadaoin) roimh an tuarascáil ón gComhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, agus é ag rá gur gá breithniú iomlán a dhéanamh anois ar na moltaí atá inti. Agus é faoi chathaoirleacht ag an Seanadóir Catherine Noone, cuireadh an Comhchoiste um

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an seachtú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an seachtú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 14 Nollaig 2017. Bhí an clár oibre agus an díospóireacht dírithe ar an anailís ar an staid reatha, ar na gníomhartha atá á ndéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun freastal ar othair atá

Fáiltíonn an tAire Harris roimh bhunú Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a scrúdóidh aistriú an chleachtaidh phríobháidigh amach ó ospidéil phoiblí

Seoladh comhairliúchán poiblí chun éisteacht le tuairimí geallsealbhóirí D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Déardaoin) roimh reáchtáil an chéad chruinnithe de chuid an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a bunaíodh chun aistriú an chleachtaidh phríobháidigh amach ó ospidéil ghéarmhíochaine phoiblí a scrúdú. D’fhógair sé oscailt an chomhairliúcháin phoiblí freisin agus spreag sé aighneachtaí ó bhaill

Fáiltíonn an tAire Catherine Byrne roimh an gcinneadh an Corpoideachas a thabhairt isteach mar Ábhar Inscrúdaithe don Ardteistiméireacht i mí Mheán Fómhair 2018

Tá Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, tar éis fáiltiú roimh an bhfógairt ón Taoiseach Leo Varadkar agus ó Richard Bruton, an tAire Oideachais agus Scileanna, an tseachtain seo go dtabharfar an Corpoideachas isteach mar ábhar inscrúdaithe don Ardteistiméireacht i mí Mheán Fómhair 2018. Beidh an curaclam nua

Beartas Náisiúnta nua um Chosaint Aosach le ceapadh don Earnáil Sláinte

Ceapfar Beartas Náisiúnta nua um Chosaint Aosach don earnáil sláinte, tar éis don Rialtas cead a dheonú don bheart sin inné. Ceann de phríomhchuspóirí an Rialtais agus na sochaí araon is ea sábháilteacht agus cosaint daoine soghonta. Aithnítear sa chinneadh ón Rialtas gur gá cur leis na beartais, na nósanna imeachta, na cóid chleachtais agus

Page 2/57