Céard a dhéanaimid

Tá naoi Rannóg sa Roinn. Tá Rúnaí Cúnta (nó a choibhéis) i gceannas ar gach Rannóg. Tá an Coiste Comhairleach Bainistíochta (CCB) comhdhéanta de na Rúnaithe Cúnta sin, in éineacht leis an Ard-Rúnaí atá i gceannas ar an Roinn. Tá roinnt Aonad i ngach Rannóg. Tá Príomh-Oifigeach (nó a choibhéis) i gceannas ar gach Aonad. Tá freagracht ar gach Aonad as a réimse ar leith féin.

Secretary General of the Department of HealthJim Breslin Secretary General of the Department of Health

Ceapadh Jim Breslin mar Ard-Rúnaí ar an Roinn Sláinte an 10 Meán Fómhair 2014.

Sular ceapadh é mar Ard-Rúnaí ar an Roinn Sláinte, bhí Jim Breslin ar an gcéad Ard-Rúnaí ar an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, rud a bunaíodh i mí Iúil 2011.

Mar aon le ceannaireacht riaracháin a thabhairt, chuir sé leis an mór-athchóiriú a rinneadh ar an reachtaíocht, ar bheartas agus ar sheirbhísí sa réimse sin, lenar áiríodh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) a bhunú, an tuarascáil “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Fearr”, an Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020, a fhoilsiú, Tús Áite do Leanaí a chur ar bhonn reachtúil tríd an mBille um Thús Áite do Leanaí, Scoil Choinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh a fhorbairt d’fhonn freastal ar aistriú gach linbh faoi bhun 18 mbliana d’aois agus an Clár Óige Ceantarbhunaithe a chur i bhfeidhm d’fhonn dul i ngleic le bochtaineacht leanaí sna pobail is mó míbhuntáiste.

Tá taithí shuntasach aige ar bhainistíocht shinsearach ar fud Ranna Rialtais agus na seirbhíse sláinte araon. D’oibrigh sé leis na comhlachtaí seo a leanas roimhe: an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údarás Réigiúnda Sláinte an Oirthir agus an Roinn Airgeadais.

Tá dhá chéim mháistreachta aige i riarachán poiblí; ceann amháin ón Institiúid Riaracháin Phoiblí/Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus ceann eile ó Scoil Rialtais Kennedy in Ollscoil Harvard.

Féach ar dhialann an Ard-Rúnaí anseo.

Árachas Sláinte Príobháideach, Árachas Sláinte Uilechoiteann, Athchóiriú StruchtúrthaDr Fergal Lynch LeasArd-Rúnaí

 

 

Táimid i bhfeighil beartas a fhorbairt d’Árachas Sláinte Uilechoiteann, don chreat Leanann Airgead an tOthar agus d’athchóiriú struchtúrtha na seirbhíse sláinte. Pléimid freisin le hárachas sláinte príobháideach, lena n-áirítear saincheisteanna margaidh agus rialála, agus déanaimid idirchaidreamh leis an Údarás Árachas Sláinte agus le VHI. Déanaimid maoirseacht ar an dá chomhlacht sin freisin.

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

An tAonad um Árachas Sláinte Príobháideach

An tAonad um Árachas Sláinte Uilechoiteann

An tAonad um Athchóiriú Struchtúr Sláinte

 

Gnóthaí CorparáideachaMs Frances Spillane Rúnaí Cúnta

Táimid i bhfeighil beartas a fhorbairt d’Árachas Sláinte Uilechoiteann, don chreat Leanann Airgead an tOthar agus d’athchóiriú struchtúrtha na seirbhíse sláinte. Pléimid freisin le hárachas sláinte príobháideach, lena n-áirítear saincheisteanna margaidh agus rialála, agus déanaimid idirchaidreamh leis an Údarás Árachas Sláinte agus le VHI. Déanaimid maoirseacht ar an dá chomhlacht sin freisin.

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

An tAonad um Reachtaíocht Chorparáideach

An Preas, Cumarsáid agus Gnóthaí Parlaiminteacha (lena n-áirítear Saoráil Faisnéise)

Comhairleoir Dlí

Pleanáil an Lucht Saothair/Rialachas Gníomhaireachtaí agus Slánaíocht Chliniciúil

 

Airgeadas, TFC, Idirnáisiúnta agus TaighdeFolúntas Rúnaí Cúnta

 

 

 

 

Chomh maith leis na Meastacháin Sláinte bhliantúla a phleanáil, a idirbheartú agus a mheas, déileálaimid le raon saincheisteanna beartais agus oibriúcháin a bhaineann le TFC agus le faisnéis. Déanaimid bainistiú agus comhordú freisin ar shaincheisteanna eile beartais AE agus idirnáisiúnta.

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

An tAonad Airgeadais

An tAonad Teicneolaíochta Faisnéise (TF) Inmheánaí/Seachtraí

An tAonad um Beartas AE/Idirnáisiúnta agus Taighde

An tAonad Faisnéise

 

Acmhainní Daonna Náisiúnta agus Pleanáil an Lucht SaothairMr Graham White Rúnaí Cúnta

 

 

Áirítear le ról na Rannóige seo beartas an Rialtais maidir le pá, le coinníollacha agus le leibhéil fostaíochta sa tseirbhís phoiblí, Comhaontú na Seirbhíse Poiblí, reachtaíocht agus beartas rialála i leith gairmithe sláinte, cur i bhfeidhm Threoir an AE maidir le haitheantas do cháilíochtaí gairmiúla, pleanáil lucht saothair, rialachas gníomhaireachtaí sláinte agus slánaíocht chliniciúil.

 

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Acmhainní Daonna Náisiúnta

An tAonad um Rialáil Ghairmiúil

Acmhainní Daonna agus Forbairt Chorparáideach

Cúram Príomhúil, Cógaisíocht agus DrugaíMr Fergal Goodman Rúnaí Cúnta

Cuirimid forbairt na seirbhísí cúraim phríomhúil chun cinn chun luach níos fearr ar airgead a bhaint amach i Scéim na Seirbhísí Ginearálta Míochaine, i scéimeanna pobail i leith drugaí, i scéimeanna fiaclóireachta agus optúla agus chun a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm reachtaíocht agus beartas a bhaineann le sábháilteacht leigheasanna agus cosmaidí, le seirbhísí cógaisíochta, le gléasanna míochaine agus le rialú drugaí neamhdhleathacha.

Is orainn atá an phríomhfhreagracht as forbairt straitéiseach na mbeartas a bhaineann le hIncháilitheacht.

Chomh maith leis sin, déanaimid maoirseacht ar chur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta Drugaí, ar sholáthar seirbhíse agus ar chaiteachas faoi leithdháileadh an Tionscnaimh Dhrugaí agus déanaimid monatóireacht ar obair na dTascfhórsaí Drugaí Áitiúla agus Réigiúnacha.

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Cúram Príomhúil

An tAonad um Chláir Dhrugaí agus Beartas Drugaí

An tAonad um Incháilitheacht

An tAonad um Leigheasanna, Drugaí Rialaithe agus Reachtaíocht Chógaisíochta

 

 

 

Cúram Sóisialta agus Cúram LeanúnachMs Frances Spillane Rúnaí Cúnta

Déanaimid forbairt agus maoirseacht ar chur chun feidhme bheartas an Rialtais i ndáil le seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas, do dhaoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu, do dhaoine scothaosta agus do na daoine siúd a dteastaíonn cúram maolaitheach uathu. Déanaimid maoirseacht ar bheartas um fhéinmharú a chosc freisin.

Brúimid athchóiriú agus athchumrú struchtúrtha chun cinn san earnáil chúraim shóisialta agus leanúnaigh ar aon dul le beartas an Rialtais, ar mhaithe le seirbhís atá níos éifeachtaí agus níos cuntasaí a sholáthar, seirbhís a chuireann le cáilíocht an chúraim agus a thugann smacht níos fearr do dhaoine aonair ar a gcúram féin. Déanaimid maoirseacht freisin ar na moltaí atá in “Future Health: A Strategic Framework for Reform of the Health Service 2012 – 2015”, ina ngealltar go bhforbrófar córas cúraim shóisialta agus cúraim leanúnaigh a uasmhéadóidh neamhspleáchas agus a bhainfidh luach ar acmhainní infheistithe amach.

Chomh maith leis sin, oibrímid le Ranna eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí seachtracha chun idirchaidreamh trasearnála a chothú ar fud réimsí a bhaineann le daoine faoi mhíchumas, le daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu, le daoine scothaosta agus le féinmharú a chosc.

Míchumas 1

Míchumas 2

Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta

Táillí Fadfhanachta

Meabhairshláinte

 

Oifig an Phríomh-Oifigigh MhíochaineDr Tony Holohan An Príomh-Oifigeach Míochaine

Cuireann Rannóg an Phríomh-Oifigigh Mhíochaine sainchomhairle agus sainchúnamh míochaine agus beartais ar fáil don Aire, do na hAirí Stáit agus don Roinn. Chomh maith leis sin, tá freagracht uirthi as na nithe seo a leanas: sábháilteacht othar agus cáilíocht, éifeachtacht chliniciúil, cosaint agus cur chun cinn na sláinte, beartas rialú tobac, sláinte agus folláine, cuimsiú sóisialta agus bitheitic.

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Tobac/Alcól

An tAonad um Chosaint na Sláinte

Sábháilteacht Bhia agus Sláinte Chomhshaoil

Cur Chun Cinn na Sláinte

Sábháilteacht Othar agus Cáilíocht

An tAonad um Éifeachtacht Chliniciúil

An Clár Sláinte agus Folláine

Bitheitic

 

Beartas na nOspidéal GéarmhíochaineMs Tracey Conroy Rúnaí Cúnta

Is é feidhm na Rannóige um Beartas na nOspidéal Géarmhíochaine ná cur chun feidhme bheartas an Rialtais a fhorbairt agus a mhaoirsiú i ndáil le seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine, lena n-áirítear seirbhísí ailse, seirbhísí fola agus seirbhísí trasphlandaithe orgán.

Brúimid athchóiriú agus athchumrú struchtúrtha chun cinn in earnáil na n-ospidéal géarmhíochaine de réir bheartas an Rialtais chun rochtain níos tapa ar sheirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil d’othair agus chun ullmhú a dhéanamh do thabhairt isteach córais aonsraithe chúraim ospidéil atá tacaithe ag Árachas Sláinte Uilechoiteann.

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

An tAonad um Beartas na nOspidéal Géarmhíochaine 1

An tAonad um Beartas na nOspidéal Géarmhíochaine 2

An tAonad um Beartas na nOspidéal Géarmhíochaine 3

An tAonad um Beartas Ailse, Fola agus Orgán

Oifig an Phríomh-Oifigigh AltranaisMs Siobhan O’Halloran Chief Nursing Officer

Cuireadh Oifig an Phríomh-Oifigigh Altranais ar bun i mí Dheireadh Fómhair 2013. Agus í ag tuairisciú don Ard-Rúnaí, soláthraíonn Oifig an Phríomh-Oifigigh Altranais (OPOA) ceannaireacht straitéiseach agus sainchomhairle ar fáil don Rialtas, don Roinn, don mhórchóras sláinte, d’altraí agus do mhná cabhrach agus do comhlachtaí rialála agus gairmiúla.

Cliceáil ar ainm an Aonaid le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Oifig an Príomh-Oifigigh Altranais

An Oifig um Bainistíocht an Chláir Athchóirithe