Foilseacháin

Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta in Éirinn 2018

An Tuarascáil Deiridh agus na Moltaí ón Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais Chuaigh an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais i mbun oibre i mí Mheán Fómhair 2014.  Is é príomhchuspóir an Tascfhórsa creataí a fhorbairt atá dírithe ar thacú le soláthar foirne sábháilte altranais agus

Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/ Chás Lae 2018

Ceann de phríomhchuspóirí an Rialtais is ea amanna feithimh a fheabhsú le haghaidh gnáthaimh ospidéil. Tá an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) tar éis an Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae don bhliain 2018 a chur le chéile. Sa bhliain 2018, soláthróidh FSS 1.14

Páipéar Beartais maidir le Foirceannadh Toirchis a Rialáil

D’fhoilsigh an Comhchoiste Oireachtais an Tuarascáil uaidh maidir leis an Ochtú Leasú ar an mBunreacht Dé Céadaoin an 20 Nollaig 2017.  Léiríodh sa Tuarascáil ón gCoiste an seasamh a bhí ag formhór na gcomhaltaí den Choiste. Tá seasaimh easaontacha agus taifid vótála leagtha amach in Aguisín 4 a ghabhann leis an Tuarascáil ón gCoiste. An

Cóid Chleachtais nua le haghaidh bia agus deochanna neamh-mheisciúla

Rinne an Rialtas ‘Meáchan Sláintiúil d’Éirinn – Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall, 2016 – 2025’ a cheadú agus a fhoilsiú sa bhliain 2016, rud ina leagtar síos sprioc shoiléir chun treochtaí murtaill a aisiompú. Ceann de phríomhghníomhartha an phlean is ea “Cód Cleachtais a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas maidir

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018 –  Tuarascáil Feidhmiúcháin Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018 Réamh-mheastar san Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte riachtanais acmhainne sa todhchaí in ospidéil ghéarmhíochaine, sa chúram príomhúil agus i seirbhísí do dhaoine scothaosta (seirbhísí cúraim chónaithe agus seirbhísí cúram baile) don tréimhse go dtí an bhliain 2031.

Príomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn 2017

Tá léargas le fáil dúinn sa chur síos i bPríomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn ar na treochtaí atá ann maidir le déimeagrafaic, le sláinte daonra, le cúram ospidéil agus príomhúil agus le fostaíocht agus caiteachas sa tseirbhís sláinte. Seo é an deichiú eagrán den treoir thagartha áisiúil seo, treoir ina léirítear treochtaí suntasacha maidir le

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Séú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

Page 1/3