Foilseacháin

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

Is é aidhm na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 freastal ar riachtanais othar ailse in Éirinn thar an gcéad deich mbliana eile. Tá meardhul chun cinn déanta ó thaobh diagnóisic agus cóireálacha sláinte de cheana féin. Is é an cuspóir atá leis an straitéis a chinntiú go bhfreagróidh seirbhísí sláinte do na dúshláin agus do na deiseanna

Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú 2017 – 2025

Leagtar amach sa straitéis “Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú” an dóigh a rachaidh Rialtas na hÉireann i ngleic leis an dochar a ghabhann le mí-úsáid substaintí inár sochaí thar an gcéad ocht mbliana eile.  Sainaithnítear sa straitéis sraith príomhghníomhartha a dhéanfar idir na blianta 2017 agus 2020. Tugtar deis léi freisin tuilleadh gníomhartha a

An Roinn Sláinte Ráiteas Straitéise 2016 – 2019

Is é seo an Ráiteas Straitéise don Roinn Sláinte don tréimhse 2016-2019. Leagtar ár misean, ár luachanna, ár ról agus ár bpríomhfheidhmeanna amach ann. Cuirtear síos ann ar an timpeallacht reatha ina soláthraítear seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialaigh agus sainaithnítear ann roinnt téamaí bunúsacha lena gcuirfear bonn eolais faoinár gcuid oibre thar an tréimhse trí

An Straitéis Náisiúnta Máithreachais 2016-2026 – Todhchaí níos fearr a chruthú le chéile

Rinne an tAire Sláinte: Todhchaí níos fearr a chruthú le chéile – An Straitéis Náisiúnta Máithreachais 2016-2026, an chéad straitéis dá cineál in Éirinn riamh, a sheoladh an 27 Eanáir 2016.Tugtar cuntas sa Straitéis ar a bhfuil i ndán do chúram máithreachais agus nuabheirthe chun a chinntiú go mbeidh sé sábháilte, caighdeánaithe agus ar ardchaighdeán

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2015

Is é seo an Tuarascáil Bhliantúil don Roinn Sláinte don bhliain 2015. Tugaimid breac-chuntas inti ar an dul chun cinn a baineadh amach sa bhliain 2015 agus ar na gníomhartha sa Ráiteas Straitéise 2015 – 2017. Roinneamar na gníomhartha ina réimsí tosaíochta: Clár oibre Éire Shláintiúil a bhrú chun cinn Torthaí feabhsaithe d’othair a sholáthar

Oibleagáidí tuairiscithe faoin Treoir um Tháirgí Tobac, Uimh. 2014/40/AE

Fógra don Tionscal – Márta 2016 Faoi Airteagail 5 agus 20 de Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014[1] maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE,

Straitéis Náisiúnta Sláinteghnéis 2015 – 2020

Leagtar amach leis an bplean gníomhaíochta na príomhghníomhartha atá le déanamh in 2015 agus 2016 chun tosú ar an Stráitéis Náisiúnta Sláinte Ghnéis d’Éirinn 2015–2020 a chur i ngníomh. Cliceáil anseo.

an Suirbhé Éire Shláintiúil

Suirbhé arna riar ag agallóirí is ea an Suirbhé Éire Shláintiúil. Déantar agallaimh ar bhonn duine le duine le daoine aonair atá 15 bliana d’aois agus níos sine. Bhí 7,539 agallamh i gceist leis an gcéad chéim den suirbhé seo. Rinneadh obair allamuigh idir mí na Samhna 2014 agus mí Lúnasa 2015. An Suirbhé Éire

Ráiteas Straitéise 2015 – 2017

Ráiteas Straitéise 2015 – 2017 Is é ár n-aidhm fhoriomlán ná feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine mhuintir na hÉireann trí na nithe seo a leanas a dhéanamh: daoine a choinneáil sláintiúil; an cúram sláinte atá ag teastáil ó dhaoine a chur ar fáil; seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar; agus an luach is

Page 1/2