Foilseacháin

Páipéar Beartais maidir le Foirceannadh Toirchis a Rialáil

D’fhoilsigh an Comhchoiste Oireachtais an Tuarascáil uaidh maidir leis an Ochtú Leasú ar an mBunreacht Dé Céadaoin an 20 Nollaig 2017.  Léiríodh sa Tuarascáil ón gCoiste an seasamh a bhí ag formhór na gcomhaltaí den Choiste. Tá seasaimh easaontacha agus taifid vótála leagtha amach in Aguisín 4 a ghabhann leis an Tuarascáil ón gCoiste. An

Cóid Chleachtais nua le haghaidh bia agus deochanna neamh-mheisciúla

Rinne an Rialtas ‘Meáchan Sláintiúil d’Éirinn – Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall, 2016 – 2025’ a cheadú agus a fhoilsiú sa bhliain 2016, rud ina leagtar síos sprioc shoiléir chun treochtaí murtaill a aisiompú. Ceann de phríomhghníomhartha an phlean is ea “Cód Cleachtais a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas maidir

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018 –  Tuarascáil Feidhmiúcháin Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018 Réamh-mheastar san Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte riachtanais acmhainne sa todhchaí in ospidéil ghéarmhíochaine, sa chúram príomhúil agus i seirbhísí do dhaoine scothaosta (seirbhísí cúraim chónaithe agus seirbhísí cúram baile) don tréimhse go dtí an bhliain 2031.

Príomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn 2017

Tá léargas le fáil dúinn sa chur síos i bPríomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn ar na treochtaí atá ann maidir le déimeagrafaic, le sláinte daonra, le cúram ospidéil agus príomhúil agus le fostaíocht agus caiteachas sa tseirbhís sláinte. Seo é an deichiú eagrán den treoir thagartha áisiúil seo, treoir ina léirítear treochtaí suntasacha maidir le

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Séú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

An Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

Bunaíodh an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige i ndiaidh gealltanas a bheith tugtha sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun ceannaireacht a thabhairt i réimse mheabhairshláinte na hóige agus chun feabhas a chur ar an mbealach a n-oibríonn na hearnálacha poiblí, príobháideacha, deonacha agus pobail le chéile chun meabhairshláinte agus folláine an aosa óig a

Tuarascáil chuig an Aire Sláinte ar mheastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017 lena n-áirítear comhairle i dtaobh Creidmheasanna um Chothromú Fiontar (Leasaithe)

D’iarr an tAire Sláinte go gcuireadh an tÚdarás Árachas Sláinte tuarascáil faoi bhráid an Aire faoi Alt 7E den Acht um Árachas Sláinte, 1994. Cuimsíonn an tuarascáil: Meastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin don tréimhse ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017, Nithe a bhaineann le feidhmiú gnó aracháis sláinte, a cheapann

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2016

Leagtar amach sa tuarascáil bhliantúil seo ón Roinn Sláinte don bhliain 2016 na héachtaí a baineadh amach agus na réimsí ina ndearnadh dul chun cinn suntasach ar ár gcuspóirí straitéiseacha sa bhliain 2016.

Page 1/3