Tobac

Éire atá Saor ó Thobac

Faoi mar a leagtar amach sa doiciméad Éire atá Saor ó Thobac, a seoladh an 3 Deireadh Fómhair 2013, is é beartas na Roinne Sláinte i leith caitheamh tobac ná sochaí atá saor ó thobac a chur chun cinn agus, ina dhiaidh sin, bogadh i dtreo na sochaí sin. Leagtar sprioc síos sa doiciméad sin. Is é sin, Éire a bheith saor ó thobac faoin mbliain 2025. Is é an doiciméad Éire atá Saor ó Thobac an chéad doiciméad beartais a seoladh faoin gcreat Éire Shláintiúil.

Leagtar breis agus 60 moladh amach sa tuarascáil, agus is é an aidhm dheiridh atá leo ná caitheamh tobac a dhínormalú inár sochaí, daoine a chosaint ar an díobháil a ghabhann le tobac, gníomhaíochtaí agus táirgí tobac a fhorghníomhú, a rialáil agus a reachtú, oideachas a chur faoi chontúirtí an tobac agus cabhair a thabhairt dóibh siúd a éiríonn as tobac a chaitheamh.

Tá plean gníomhaíochta mionsonraithe á fhorbairt faoi láthair, rud ina leagfar amach na hamfhrámaí agus na freagrachtaí maidir leis na gníomhartha a chur chun feidhme.

Féach an phreaseisiúint anseo

Féach an foilseachán anseo

Pacáiste toitíní caighdeánaithe/gan phatrún
Tá fianaise idirnáisiúnta ann ina dtugtar le fios gur féidir le pacáistiú caighdeánaithe (gan phatrún) laghdú a dhéanamh ar a tharraingtí atá táirgí tobac, méadú a dhéanamh ar a éifeachtaí atá foláirimh shláinte, agus laghdú a dhéanamh ar an gcumas atá ag pacáistiú tobac brandáilte tomhaltóirí a chur ar míthreoir maidir le tionchar díobhálach an tobac.

Rith an dá Theach den Oireachtas an tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015 agus shínigh an tUachtarán isteach sa dlí é an 10 Márta 2015.  Tá Éire ar an gcéad tír san Eoraip agus ar an dara tír ar domhan chun reachtaíocht den sórt sin a rith.

Is é an aidhm atá le Cuid 5 den Bhille Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2016 codanna áirithe d’Acht 2015 a leasú. Tá an próiseas reachtach don Bhille sin ar siúl i dTithe an Oireachtais faoi láthair. Déanfar tosach feidhme na bhforálacha d’Acht 2015 a bhaineann le pacáistiú caighdeánaithe a chur siar go dtí go n-achtófar an Bille Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2016.

Mar aon le foráil a dhéanamh do phacáistiú caighdeánaithe táirgí tobac, tugtar le hAcht 2015 éifeacht pháirteach do Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol.  I gcás na bhforálacha d’Acht 2015 lena dtugtar éifeacht don Treoir, tháinig siad i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2016. An tOrdú um an Acht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015 (Tosach Feidhme), 2016 (I.R. Uimh. 270 de 2016)

Tobac a Chaitheamh i bhFeithiclí i láthair leanaí

Rith an dá Theach den Oireachtas an tAcht um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i bhFeithiclí Inneallghluaiste) 2014 agus shínigh an tUachtarán isteach sa dlí é an 25 Nollaig 2014.  Síníodh rialacháin a ghabhann leis an Acht freisin. Tháinig an tAcht agus na rialacháin i bhfeidhm an 1 Eanáir 2016. Leis an reachtaíocht sin, cuirtear cosc ar chaitheamh tobac i bhfeithiclí i láthair leanaí.

An Treoir um Tháirgí Tobac
Tháinig an Treoir athbhreithnithe um Tháirgí Tobac (2014/40/AE) i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2014.  Ba ghá do na Ballstáit na rialacha nua a thrasuí sa dlí náisiúnta laistigh de thréimhse dhá bhliain.

Is é aidhm na Treorach na dlíthe ar tháirgí tobac agus ar tháirgí gaolmhara a chomhchuibhiú d’fhonn feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh a éascú agus oibleagáidí an Aontais Eorpaigh faoin gCreat-Choinbhinsiún maidir le Rialú Tobac ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte a chomhlíonadh.

I gcás Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 (I.R. Uimh. 271 de 2016) lena dtrasuitear an Treoir i reachtaíocht na hÉireann, tháinig siad i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2016.

Foráiltear leis na Rialacháin do rialacha níos déine a leagan síos le haghaidh táirgí tobac agus táirgí gaolmhara agus, ó thaobh sláinte poiblí de, dírítear leo ar laghdú a dhéanamh ar a tharraingtí atá na táirgí sin, go háirithe do dhaoine óga.  Áirítear leis na Rialacháin bearta a bhaineann leis na nithe seo a leanas: lipéadú, comhábhair, rianú, díolacháin trasteorann, agus toitíní leictreonacha, coimeádáin athlíonta, táirgí luibhe tobac agus táirgí núíosacha tobac a rialáil.

Teagmhálacha Úsáideacha

An Oifig Náisiúnta um Rialú Tobac

Is í an Oifig Náisiúnta um Rialú Tobac i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte atá freagrach as reachtaíocht maidir le rialú tobac a fhorghníomhú. www.hse.ie teil.: 045 988 204 Íosghlao: 1890 333 100

Reachtaíocht:

Déantar Achtanna agus Ionstraimí Reachtúla a nuashonrú go rialta de réir mar a athraítear an dlí maidir le rialúchán tobac. Is féidir teacht orthu ag www.irishstatutebook.ie