Alcól

Sa bhliain 2012, d’fhoilsíomar Tuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí. Is é atá sa tuarascáil roinnt moltaí arb é is aidhm dóibh, i measc nithe eile, úsáid alcóil i gcoitinne a laghdú.

Leagadh na moltaí sin amach de réir cúig cholún:

  1. Laghdú Soláthair (infhaighteacht)
  2. Cosc
  3. Cóireáil
  4. Athshlánúchán
  5. Taighde

Cheadaigh an Rialtas pacáiste fairsing gníomhartha chun dul i ngleic le mí-úsáid alcóil, lenar áiríodh Bille Sláinte Poiblí (Alcól) a dhréachtú, an 22 Deireadh Fómhair 2013. Comhaontaíodh na gníomhartha sin de bhun moltaí a rinneadh sa Straitéis.

Forálfar do na nithe seo a leanas sa phacáiste gníomhartha a chuirfear chun feidhme:

  • íosphraghsáil ar aonad i gcás táirgí alcóil;
  • fógraíocht agus margaíocht alcóil a rialáil;
  • alcól a scaradh go struchtúrtha ó tháirgí eile in asraonta trádála measctha;
  • lipéid sláinte a chur ar tháirgí alcóil; agus
  • urraíocht spóirt a rialáil.

Léigh Ceisteanna Coitianta anseo.

Fógraíocht agus urraíocht alcóil

Chomhaontaigh an Rialtas go mbunófaí grúpa oibre chun scrúdú a dhéanamh ar urraíocht spóirt a rialáil. Déanfaidh an grúpa sin breithniú ar an luach, ar an bhfianaise agus ar na himpleachtaí (lena n-áireofar na hiarmhairtí sláinte poiblí do leanaí agus do dhaoine óga) a bhaineann le hurraíocht mórimeachtaí spóirt ag cuideachtaí alcóil a rialáil. Déanfaidh sí breithniú freisin ar fhoinsí eile maoiniúcháin d’eagraíochtaí spóirt chun an t-ioncam a chaillfidís as rialáil den sórt sin a chúiteamh leo.

Beidh an grúpa oibre faoi chathaoirleacht Roinn an Taoisigh agus cuimseoidh sé an Roinn Sláinte agus Ranna Rialtais eile a mheasfar a bheith cuí. Tabharfaidh an grúpa tuairisc laistigh de 12 mhí tar éis í a chur ar bun.

Íosphraghas ar aonad alcóil

Tá reachtaíocht a hullmhú faoi láthair lena bhforálfar, i measc nithe eile, d’íosphraghas a thabhairt isteach ar aonad alcóil. Tá an reachtaíocht sin ina meicníocht trína bhforchuirfear bunleibhéal reachtúil praghais in aghaidh an ghraim d’alcól, rud nach mór do mhiondíoltóirí san earnáil eischeadúnais agus ar-cheadúnais araon a urramú ó thaobh dlí de. Mar chuid dár gcuid oibre, táthar tar éis measúnacht tionchair sláinte a choimisiúnú i gcomhar le Tuaisceart Éireann, mar chuid den phróiseas a bhaineann le bonn reachtúil a thabhairt d’íosphraghsáil ar aonad. Féachfar sa mheasúnacht ar an tionchar a imríonn íosphraghsanna éagsúla ar raon réimsí éagsúla, amhail sláinte agus coireacht, agus an tionchar eacnamaíoch ar dóigh dó bheith ann.

Naisc Úsáideacha

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freagrach as Seirbhísí Sláinte, Pearsanta agus Sóisialta a chur ar fáil do gach duine a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann. Chun faisnéis agus treoir a fháil maidir leis na seirbhísí alcóil agus andúile a chuireann FSS ar fáil, tabhair cuairt ar:

http://www.hse.ie/eng/health/az/A/Alcohol-misuse/

http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcohol/

http://www.drugs.ie/alcohol_info/

http://www.hse.ie/go/alcohol/

http://www.yourdrinking.ie/

Is é an Bord Taighde Sláinte (BTS) an phríomhghníomhaireacht in Éirinn a thacaíonn le taighde sláinte agus a mhaoiníonn an taighde sin. Oibríonn BTS leis an Roinn chun taighde agus bonn fianaise a thabhairt do ghníomhartha beartais um rialú alcóil. Faigh tuilleadh faisnéise anseo.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh faoi sheirbhísí cóireála alcóil agus drugaí. Cliceáil anseo.