Comhairliúcháin

Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal – I dTreo Cúram atá Comhtháite agus Dírithe ar an Duine
Moladh sa Tuarascáil SláinteCare go bhféadfaí Grúpaí Ospidéal agus Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail a ailíniú go geografach chun cúram sláinte agus sóisialta atá comhtháite agus dírithe ar an duine a bhrú chun cinn.  Tá an comhairliúchán poiblí seo ina chuid de phróiseas comhairliúcháin níos leithne ina bpléifear ailíniú geografach. Ós rud é go mbeidh an Roinn ag déanamh tuilleadh dul chun cinn ar an bpróiseas comhairliúcháin, ní dhéantar iarracht sa cheistneoir comhairliúcháin seo aghaidh a thabhairt ar gach gné d’ailíniú geografach.

Cuirimid fáilte roimh gach freagra ar an gComhairliúchán Poiblí seo mar go gcabhróidh siad leis an Roinn Sláinte breithniú a dhéanamh ar na gníomhartha a d’fhéadfaí a dhéanamh agus ar na gníomhartha sin a dhéanamh ar bhealach a léireodh an raon is leithne tuairimí ó gheallsealbhóirí agus ó dhaoine den phobal. Dírítear an chéim seo den phróiseas ar eagraíochtaí agus ar sholáthraithe seirbhíse go háirithe. Mar sin féin, cuirtear fáilte roimh gach duine a bhfuil spéis acu sa tsaincheist sin páirt a ghlacadh inti.

Struchtúr an Cheistneora Comhairliúcháin
Tá dhá rannán ann sa Cheistneoir Comhairliúcháin seo:
Rannán 1 Faisnéis Rannpháirtithe
Rannán 2 An tábhacht a bhaineann le hAilíniú Geografach Grúpaí Ospidéal agus Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail
Rannán 3 Conas is féidir Ailíniú Geografach Grúpaí Ospidéal agus Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail a Bhaint Amach
Rannán 4 I dTreo Cúram Sláinte agus Sóisialta atá Comhtháite – Deiseanna don Todhchaí

Cheistneoir Comhairliúcháin

Conas is féidir Aighneacht a Dhéanamh i leith an Chomhairliúcháin Phoiblí seo
Glactar le haighneachtaí ar líne agus le haighneachtaí i scríbhinn araon. Tá an Ceistneoir Comhairliúcháin ar líne comhoiriúnach le ríomhairí pearsanta, le táibléid agus le fóin chliste. Ba cheart aighneachtaí ar líne a chur isteach faoi 5pm an 23 Bealtaine 2018 ar a dhéanaí.


Más mian leat cóip pháipéir den Cheistneoir Comhairliúcháin seo a chur isteach, is féidir leat cóip pháipéir a iarraidh ach scríobh chuig geoalignment@health.gov.ie nó chuig an Aonad Seirbhísí Taighde, an Roinn Sláinte, Teach Hawkins, Sráid Hawkins, Baile Átha Cliath 2, D02 VW90. Mar mhalairt air sin, is féidir leat glao a chur ar (01) 6354185 nó (01) 6354047.

Ba cheart aighneachtaí páipéir i scríbhinn a sheoladh chuig an seoladh thuas agus a bheith faighte faoin 23 Bealtaine 2018 ar a dhéanaí.

Beidh tú in ann teagmháil a dhéanamh leis an Roinn freisin má bhíonn aon cheisteanna agat faoin gcomhairliúchán poiblí seo.

Is chun críocha forbairt beartais amháin a úsáidfear an fhaisnéis a thugann tú sa chomhairliúchán seo agus láimhseálfar í de réir na reachtaíochta um chosaint sonraí. Déanfar anailís ar aighneachtaí a fuarthas mar chuid den chomhairliúchán poiblí a fhoilsiú ar líne. Áireofar leis sin liosta de na heagraíochtaí agus na comhlachtaí ionadaíocha a thug freagra air. D’fhéadfadh go n-úsáidfí sa tuarascáil deiridh ar an gcomhairliúchán na tuairimí a chuireann daoine aonair isteach. Ní chuirfear aon ainm leo, áfach.
Déantar na sonraí pearsanta uile a stóráil go slán. Tá siad faoi réir dlíthe agus beartais maidir le cosaint sonraí freisin. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach http://health.gov.ie/data-protection/

Tabhair faoi deara gur faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, a bheidh aighneachtaí a fhaigheann an Roinn agus go bhféadfar iad a scaoileadh mar fhreagra ar iarraidh saorála faisnéise.

Comhairliúchán Poiblí ar Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal – I dTreo Samhail Chúraim atá Comhtháite agus Dírithe ar an Duine

 

~~~~~~~~~~~~

 

Comhairliúchán ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a fhaigheann cistiú poiblí

Tá Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách curtha ar bun ag an Aire Sláinte chun scrúdú a dhéanamh ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i soláthar na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta. Tá an Dr Catherine Day ina Cathaoirleach ar an ngrúpa, agus is iad an tOllamh Jane Grimson agus an tOllamh Deirdre Madden na comhaltaí den ghrúpa. D’iarr an tAire ar an ngrúpa scrúdú a dhéanamh ar shocruithe reatha maidir le ról na n-eagraíochta deonacha i soláthar seirbhísí ar fud na hearnála sláinte agus cúraim shóisialta; breithniú ar na saincheisteanna atá ag teacht chun cinn faoi láthair agus ar na saincheisteanna sin ar dóigh dóibh teacht chun cinn sa todhchaíl agus moltaí a dhéanamh ar an dóigh ar cheart an caidreamh idir an Stát agus eagraíochtaí deonacha a fhorbairt sa todhchaí.

Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn: Chun cabhrú le bonn eolais a chur faoin anailís, iarrann an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách tuairimí ó sholáthraithe seirbhíse, ó úsáideoirí seirbhíse, ón bpobal, ó mhaoinitheoirí, ó rialálaithe, agus ó pháirtithe leasmhara eile

Comhlánaigh an ceistneoir ar líne, le do thoil, ag an nasc seo a leanas – https://dohresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4T39fgLyOBn1SqV

Le haghaidh tagartha, tá leagan PDF den cheistneoir le fáil anseo.

Tá leagan den chomhairliúcháin furasta a léamh le fáil anseo.

Spriocdháta: 5in, Dé hAoine 4 Bealtaine 2018 an dáta deiridh chun ceistneoir a chur ar ais.

Struchtúr an Cheistneora Chomhairliúcháin

Cuid 1 – Réamhrá

Cuid 2 – Do Chuid Sonraí

Cuid 3 – Láidreachtaí agus laigí eagraíochtaí deonacha

Cuid 4 – Caidreamh idir an Stát agus na heagraíochtaí deonacha. (Cuimsíonn an chuid seo Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE), socruithe tuairiscithe, forbairtí sa chóras sláinte níos leithne, agus ról na Roinne Sláinte.)

Cuid 5 – Socruithe cistithe

Cuid 6 –Rialachas

Cuid 7 – Rangú dlíthiúil na n-eagraíochtaí deonacha

Cuid 8 – Eagraíochtaí Alt 39 atá níos lú

Cuid 9 – Éiteas

Cuid 10 – Aon saincheist eile

Cé go spreagfaimis daoine an ceistneoir a chomhlánú ar líne ag an nasc thuas, is féidir leat iarraidh go seolfaí chugat leagan Microsoft Word™ nó cóip pháipéir den cheistneoir comhailriúcháin seo ach teagmháil a dhéanamh le Rúnaíocht an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách chuig voluntaryorganisations@health.gov.ie, ar an nguthán chuig 01-6354418, nó chuig an seoladh poist seo a leanas:

Rúnaíocht an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách chun scrúdú a dhéanamh ar ról na n-eagraíochtaí deonacha i soláthar na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn,

Seomra 4.24,

An Roinn Sláinte,

Teach Hawkins,

Baile Átha Cliath 2,

D02 VW90

Tá an Rúnaíocht ar fáil chomh maith chun freagra a thabhairt ar cheisteanna a bhaineann leis an gcomhairliúchán seo.

Más mian leat aighneacht a dhéanamh in ionad an ceistneoir a chomhlánú, déan cinnte go bhfuil sí i gcomhréir leis an struchtúr thuas, le do thoil, agus seol mar ríomhphost chuig voluntaryorganisations@health.gov.ie faoin 4 Bealtaine 2018, 5in. Cé go nglacfar le haighneachtaí nach bhfuil i gcomhréir leis an struchtúr seo, ní féidir a ráthú go gcuirfear gach cuid san áireamh san anailís chomhairliúcháin.

 

 

Comhairliúcháin atá Dúnta Anois

Comhairliúchán ar Thograí um Chosaint in aghaidh Cailleadh Saoirse

Tá réamhdhréachtaí cinn billí dréachtaithe ag an Roinn Sláinte maidir le cosaint in aghaidh cailleadh saoirse, a bheidh mar chuid den Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015.

Ceapadh na forálacha le cosaint a thabhairt do sheanóirí, do dhaoine faoi mhíchumas agus do chatagóirí áirithe daoine a bhfuil tinneas meabhrach orthu le cinntiú nach mbainfear a saoirse díobh go mídhleathach i saoráidí cónaithe.

Mar chabhair chun bonn eolais a chur faoin bpróiseas seo, iarrann an Roinn aighneachtaí scríofa ó pháirtí leasmhara agus ón bpobal i gcoitinne maidir leis na tograí seo.

Bíodh do thuairim agat

Tá réamhdhréachtaí na gcinn billí ar fáil le híoslódáil anseo agus gheofar an páipéar comhairliúcháin a ghabhann leis le híoslódáil anseo.

Ba chóir aighneachtaí a chur isteach i ríomhphost chuig deprivationofliberty@health.gov.ie  or

nó leis an bpost chuig:

Comhairliúchán maidir le Cosaint in aghaidh Cailleadh Saoirse

Seomra 204

An Roinn Sláinte

Teach Hawkins

Sráid Hawkins

Baile Átha Cliath 2, D02 VW90

Más mian leat cóip pháipéir den pháipéar comhairliúcháin seo nó de na dréachtchinn billí a fháil, déan teagmháil leis an Roinn Sláinte ag an seoladh thuas nó seol ríomhphost chuig:  deprivationofliberty@health.gov.ie

Fón:     (01) 6354402 nó (01) 6354732

Déan teagmháil leis an Roinn má tá aon cheist agat i dtaobh an chomhairliúcháin phoiblí seo.

Ní mór tuairimí a bheith faighte ar an Aoine, an 9 Márta 2018.

~~~~~~~~~~~~

Comhairliúchán ar an gCleachtadh Príobháideach in Ospidéil Phoiblí

Chuir an tAire Sláinte Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar bun chun anailís tionchair a dhéanamh ar an gcleachtadh príobháideach a scaradh ón gcóras ospidéal géarmhíochaine poiblí. D’iarr sé ar an nGrúpa breithniú a dhéanamh ar na cineálacha praiticiúla cur chuige is féidir a ghlacadh i leith an cleachtadh príobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí, ar an tionchar a bheidh ag an aistriú sin, ar an gcineál tréimhse ama a bheidh i gceist agus ar conas is féidir an t-aistriú a chéimniú le himeacht ama. Iarradh ar an nGrúpa Athbhreithnithe moltaí a dhéanamh don Aire Sláinte de réir mar is cuí leis.

Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn: Chun cabhrú le bonn eolais a chur faoin anailís, ba mhaith leis an nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách aighneachtaí i scríbhinn a fháil ó dhaoine den phobal agus ó pháirtithe leasmhara ar na nithe seo a leanas: na socruithe atá i bhfeidhm faoi láthair maidir leis an gcleachtadh príobháideach in ospidéil ghéarmhíochaine phoiblí; treo amach anseo na socruithe sin; agus moltaí i ndáil le socruithe idirthréimhseacha lena dtabharfaí éifeacht don treo amach anseo. Go háirithe, ba mhaith leis an nGrúpa aighneachtaí a fháil ar na téamaí seo a leanas:

  • Incháilitheacht, rochtain agus cothromas
  • Na socruithe cistiúcháin atá i bhfeidhm faoi láthair agus iad sin a bheidh i bhfeidhm amach anseo
  • Saincheisteanna reachtacha agus dlíthiúla
  • Nithe oibríochtúla, lena n-áirítear sainseirbhísí
  • Pearsanra a earcú agus a choinneáil; agus
  • Cineálacha praiticiúla cur chuige i leith an cleachtadh príobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí, lena n-áirítear an tréimhse ama don aistriú agus céimniú an aistrithe.

Ba cheart aighneachtaí a sheoladh le ríomhphost chuig IRGPrivatePublic@health.gov.ie nó le casadh an phoist chuig an seoladh seo a leanas:

Rúnaí an tSainghrúpa Athbhreithnithe atá ag déanamh scrúdú ar an gCleachtadh Príobháideach in Ospidéil Phoiblí

Faoi chúram Sheomra 424

An Roinn Sláinte

Teach Hawkins

Sráid Hawkins

Baile Átha Cliath 2, D02 VW90

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí ná 5.00 p.m. Dé hAoine an 9 Feabhra 2018.

Saoráil Faisnéise

Tá freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014. Ba cheart do pháirtithe a thabhairt faoi deara go bhféadfadh go bhfoilseofaí freagraí ar an gcomhairliúchán seo ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte ag www.health.gov.ie tar éis an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí a fháil.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb amhlaidh, ach amháin i gcás go sainaithneoidh tú go soiléir i d’aighneacht go bhfuil faisnéis ar leith íogair ó thaobh na tráchtála de nó ón taobh pearsanta de, go ndéanfaidh tú an aighneacht ar an mbonn go mbeidh tú ag toiliú leis an aighneacht a chur ar fáil ina hiomláine. Má mheasann tú go bhfuil aon fhaisnéis a sholáthróidh tú rúnda nó íogair ó thaobh na tráchtála de, cuir an méid sin in iúl i do fhreagra.

~~~~~~~~~~~~